Delårsrapport, Q3 2016

Finansiell information

Juli - september, 2016

-          Bolagets rörelseintäkter för perioden uppgick till 5,6 MSEK (3,2).

-          Resultat efter skatt uppgick till -2,8 MSEK (-2,0).

-          Resultat per aktie uppgick till -0,37 öre (-0,36).

Januari - september, 2016

-          Bolagets rörelseintäkter för perioden uppgick till 23,1 MSEK (25,8).

-          Resultat efter skatt uppgick till -4,5 MSEK (3,0).

-          Resultat per aktie uppgick till -0,70 öre (0,54).

Verksamhet

Consensus Asset Management AB (publ) är ett värdepappersbolag med huvudkontor i Göteborg, mötesplats i Borås samt filial i Stockholm. Bolaget är verksamt inom kapitalförvaltning, Corporate Finance och tjänstepensionsområdet.

Consensus vänder sig till företag, institutioner och förmögna privatkunder.

Consensus aktie är listad på AktieTorget under tickerkod CAM B.

Medarbetarna hos Consensus har unik, mångårig erfarenhet och kompetens inom de områden bolaget verkar. Bolaget är ett värdepappersbolag som innehar samtliga för verksamheten erforderliga finansiella tillstånd och står under Finansinspektionens tillsyn.

Kapitalförvaltning

Consensus erbjuder rådgivande och diskretionär kapitalförvaltning till samtliga målgrupper. Bolaget har även ett heltäckande koncept för stiftelsehantering. Consensus institutionella kunder i Sverige utgörs av försäkringsbolag, banker, landsting, kommuner, trossamfund och stiftelser. Bolaget erbjuder även företag och förmögna privatpersoner individuella lösningar. Målet med den rådgivande förvaltningen är att genom ett starkt personligt engagemang erbjuda differentierade och framgångsrika placeringsalternativ.

Genom kvantitativ och kvalitativ analys styrs val av placering med hänsyn till investerarens riskpreferens och avkastningsmål.

Consensus ger heltäckande, personlig och exklusiv service som även inkluderar pensions- och försäkringsrådgivning.

Consensus bedriver traditionell diskretionär portföljförvaltning av samtliga tillgångsklasser med utgångspunkt från kundens riskprofil, avkastningskrav och placeringshorisont. Förvaltningen bygger på input från bolagets samarbetspartners som sammanställs och därefter utmynnar i bolagets egen syn på marknadsläget. Consensus erbjuder allt från indexnära förvaltning till aktivt förvaltade portföljer.

Consensus Stiftelsetjänst tar hand om hela stiftelsens engagemang och behov av allt från kapital-förvaltning, styrelsehantering och bokföring till arkivering. Stiftelsetjänst hanterar idag ett flertal mycket välrenommerade stiftelser.

Consensus är även arrangör av strukturerade produkter. De strukturerade produkterna anpassas mot respektive kundgrupp och till skillnad från många konkurrenter marknadsförs produkterna enbart av egen personal.

Consensus har två egna fonder, Consensus Lighthouse Asset och Consensus Småbolag.

Consensus Lighthouse Asset är en aktivt förvaltad specialfond med mandat att investera i aktier, räntor och alternativa tillgångar. Fondens investeringsstrategi är flexibel och ska ta positioner enligt förvaltarens marknadssyn. Consensus Småbolag inriktar sig på att placera i oupptäckta bolag på de mindre börslistorna som normalt inte följs av de större analysfirmorna. Bolagen ska vara noterade på nordisk börslista.

Försäkringar

Consensus försäkringsavdelning distribuerar och analyserar olika tjänstepensionslösningar. Försäkringsavdelningens målgrupp är privata företag, dess medarbetare och ägare samt övriga kunder med stora pensionsavsättningar. Bästa lösningen med tjänstepensionen avgörs av en mängd faktorer och det är här vår kunskap hjälper kunden att hitta den rätta individuella lösningen. Consensus försäkringsavdelning har samarbetsavtal med merparten av de svenska livförsäkringsbolagen. Försäkringsavdelningen kan dessutom erbjuda diskretionär förvaltning av tjänstepensioner via kapitalförvaltningsenheten.

Corporate Finance

Consensus hanterar börsnoteringar, nyemissioner, förvärv och avyttringar av olika typer av bolag. Grunden i vår verksamhet är att identifiera och tydliggöra bolagsvärden och framgångsfaktorer. Detta gäller särskilt de företag som ägarna vill omstrukturera, avyttra eller på annat sätt förändra ägarbilden i, genom exempelvis en börslistning. Detta förutsätter en väl fungerande process med tillgång till ett aktivt investerarnätverk. Bolaget är även CA (Certified Adviser) till 9 bolag på Nasdaq First North.

VDs kommentar

Omsättningen för Q3 uppgick till 5,6 MSEK (3,2) och för de första nio månaderna till 23,1 MSEK (25,8).

Resultatet för Q3 uppgick före skatt till -2,8 MSEK (-2,0) och för de första nio månaderna till -4,5 MSEK (3,0).

Q3 är normalt årets svagaste kvartal och 2016 blev inget undantag vilket medförde en förlust under kvartalet på 2,8 MSEK. Omsättningen var dock 2,4 MSEK högre jämfört med 2015. 

Under kvartalet lanserade vi våra två första egenförvaltade fonder, Consensus Lighthouse (30/6) och Consensus Småbolag (30/8). Fonderna finns både som en institutionell tranch och som en tranch anpassad för en större målgrupp. Fonderna utgör ett viktigt steg i Consensus fortsatta bygge mot en attraktiv portföljförvaltare och medför en skalbar möjlighet av verksamheten. Fonderna går att investera i via depåer hos Nordnet, via banker som har Mfex-plattform exempelvis Danske Bank alternativt som direktinvestering i fonden. Båda fonderna har under de första månaderna haft ett bra inflöde av kapital med ca 175 MSEK i Lighthouse och ca 100 MSEK i Småbolag.

Under årets första nio månader har inflödet av nytt kapital under förvaltning varit rekordstort och uppgår till cirka 1,9 miljarder kronor. Inflödet kommer inom alla segment från stiftelser till förmögna privatkunder. Med ett allt större förvaltat kapital skapas förutsättningar till en lönsam verksamhet. Consensus strävar efter att ha en i marknaden attraktivt prissatt affärsmodell med en kombination av fasta och rörliga avgifter.

Strukturerade produkter utgör fortfarande en viktig komponent i Consensus erbjudande. Under Q3 har aktiviteten varit säsongsmässigt låg vilket varit en bidragande orsak till det negativa resultatet.

Efter kvartalets utgång har Consensus styrelse beslutat att koncentrera verksamheten och upphöra som Certified Adviser (CA). Consensus har därför tecknat avtal med Erik Penser Bank som från och med 1 december 2016 övertar de aktuella CA bolagen. Åtgärden medför ingen resultatpåverkan.

Styrelsen lämnar ingen prognos för resterande del av verksamhetsåret 2016.

Om oss

Consensus affärsidé är att erbjuda institutioner, företag och förmögna privatpersoner högkvalitativa finansiella tjänster och produkter inom Corporate Finance, kapitalförvaltning och tjänstepensionsområdet.

Prenumerera

Dokument & länkar