Delårsrapport januari – juni 2007 för Consilium AB (publ)

– Orderingången uppgick till 568,9 MSEK (436,6), en ökning med 30 procent
– Nettoomsättningen uppgick till 468,0 MSEK (356,3), en ökning med 31 procent
– Rörelseresultatet uppgick till 34,7 MSEK (14,5), en ökning med 139 procent
– Resultat efter finansiella poster uppgick till 27,9 MSEK (8,2)
– Resultat efter skatt uppgick till 19,4 MSEK (5,2)
– Resultat per aktie uppgick till 1,92 SEK (0,85)
– Affärsområdet Komponenter har delats ut till aktieägarna under augusti

Consilium-koncernen
Orderingången under första halvåret 2007 uppgick till 568,9 msek (436,6), en ökning med 30 procent. Netto¬omsättningen uppgick till 468,0 msek (356,3), en ökning med 31 procent. Rörelseresultatet uppgick till 34,7 msek (14,5), en ökning med 139 procent. Resultat efter finan¬siella poster uppgick till 27,9 msek (8,2). Resultat efter skatt uppgick till 19,4 msek (5,2).
Consilium har nu fullföljt de senaste årens fokusering av verksamheten i och med att affärsområdet Kompo¬nenter under augusti delats ut till aktieägarna. Aktieägarna i Consilium AB (publ) har tilldelats aktier i Consilium Components AB, som innehåller verksamheten inom affärsområdet Komponenter, i proportion till aktieinne¬havet i Consilium AB (publ) på avstämningsdagen den 15 augusti 2007. Consilium Components AB har i samband med detta namnändrat till Precomp Solutions AB och kommer att noteras på First North den 29 augusti 2007. Detta kommer att bättre lyfta fram värdena i Consiliums verksamhetsområden. Uppdelningen innebär dessutom en ökad daglig fokus på respektive verksamhets special¬områden, vilket främjar framtida utveckling och tillväxt.
Consilium är från och med 15 augusti 2007 ett renod¬lat marinbolag med global försäljning av brand- och gas¬larm samt navigationsprodukter till huvudsakligen varv och redare över hela världen.Tillväxten för orderingång, nettoomsättning och rörelseresultat är fortsatt hög för verksamheterna inom det framtida Consilium.
Genom utdelningen av Precomp Solutions AB minskar det egna kapitalet i Consilium-koncernen med ca 40 msek, och balansomslutningen minskar med ca 150 msek.

Om oss

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 750 anställda och omsätter 1 500 MSEK.

Prenumerera

Dokument & länkar