Kvartalsrapport januari – september 2013 för Consilium AB (publ)

Tredje kvartalet 2013

 • Nettoomsättningen uppgick till 228,6 MSEK (237,6)
 • EBITDA uppgick till 26,1 MSEK (27,0)
 • EBIT uppgick till 19,9 MSEK (19,8)
 • Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 0,44 SEK (0,50)
 • Totalt resultat per aktie, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 0,28 SEK (0,35)
 • Orderingången uppgick till 216,8 MSEK (153,8)
 • Consilium har utnyttjat möjligheten att emittera återstående 75,0 MSEK av tidigare beslutad företagsobligation

Första nio månaderna 2013

 • Nettoomsättningen uppgick till 646,3 MSEK (671,5)
 • EBITDA uppgick till 60,2 MSEK (65,0)
 • EBIT uppgick till 39,0 MSEK (42,1)
 • Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 0,70 SEK (1,26)
 • Totalt resultat per aktie exklusive innehav utan bestämmande inflytande uppgick till 0,31 SEK (0,97)
 • Orderingången uppgick till 743,8 MSEK (556,2)

Väsentliga händelser efter periodens slut

 • Consilium har efter periodens utgång ingått ett principavtal om att överlåta sin italienska radarverksamhet, med utveckling, tillverkning och försäljning av radarprodukter till Navico Holding AS, samtidigt som parterna ingår ett globalt samarbetsavtal om försäljning och service avseende navigationsprodukter.
 • Alla värden för orderingång, nettoomsättning, orderstock, resultat, antal anställda, m.m. redovisas exklusive överlåten radarverksamhet. Se kommentarer under ”Händelser efter periodens slut”.

Fortsatt stark orderingång ger ökad nettoomsättning

 • Orderingången för Consilium-koncernen under de första nio månaderna 2013 ökade med 34 procent till 743,8 MSEK (556,2), och orderstocken har ökat till 490,3 MSEK.
 • Under de första nio månaderna 2013 ökade orderingången för affärsområde Marine & Safety med 30 procent jämfört med föregående år. Nettoomsättningen förväntas fortsätta att öka under fjärde kvartalet 2013.
 • Orderingången för affärsområde Fire safety & Automation har varit god under de första nio månaderna 2013.
 • Orderingången har ökat med 51 procent jämfört med föregående år. Nettoomsättningen för affärsområde Fire safety & Automation förväntas öka väsentligt under fjärde kvartalet 2013.

Stark finansiell ställning

 • Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick per 30 september 2013 till 162,5 MSEK (37,1). Dessutom finns pantsatta likvida medel om 29,6 MSEK (24,5) för krediter och garantier. Försäljningen av radarverksamheten förväntas dessutom ge ett totalt likviditetstillskott om cirka 35 MSEK. Consilium har idag god finansiell kapacitet att aktivt deltaga i strukturaffärer inom sina affärsområden.


(I rapporten avser belopp inom parentes motsvarande period föregående år.)

Eventuella frågor besvaras av
Ove Hansson, VD och koncernchef, tel 08-563 053 02,
e-post: ove.hansson@consilium.se

Anna Holmgren, Finanschef, tel 08-563 053 03,
e-post: anna.holmgren@consilium.se

Taggar:

Om oss

Consilium är en av världens ledande leverantörer av produkter och system för säkerhet och navigation. Produktprogrammet omfattar bland annat brandskydd, detektion av gas och utsläpp av rökgaser, liksom navigationsutrustning. Dessutom marknadsförs automationssystem och brandskyddssystem, framför allt till olje- och gasindustrin. En ledstjärna i Consiliums erbjudande är att bidra till att skydda människor, materiella värden och miljön. Consiliums mål är att vara kundens förstahandsval när säkerheten står i fokus och erbjuda marknadens bästa kundvärde. Genom att utnyttja koncernens kompetens, långa erfarenhet och höga innovationsförmåga, ska Consilium utvecklas till en ledande aktör inom valda marknads- och produktsegment och därigenom skapa värden för aktieägarna. Consilium är noterat på Nasdaq Stockholm, har 750 anställda och omsätter 1 500 MSEK.

Prenumerera

Dokument & länkar