Copenhagen Malmö Port och Malmö Stad söker EU-stöd för förstärkning av infrastrukturen i Mellersta hamnen och Norra hamnen

Idag lämnar Copenhagen Malmö Port (CMP) och Malmö Stad in en EU-ansökan till Näringsdepartementet om förstärkning av infrastrukturen i Mellersta hamnen och Norra hamnen i Malmö. Ansökan gäller bland annat förstudier om nya järnvägs- och gatudragningar samt en förstudie av en järnvägsbro mellan Mellersta hamnen och Norra hamnen i Malmö, "Norra hamnbron". Syftet med bron är att hantera det snabbt växande trycket på väg- och järnvägsnätet i och omkring hamnen.

Till grund för ansökan ligger den rapport om hamnens väg- och järnvägsnät som CMP, Malmö stad, Region Skåne och Trafikverket tagit fram. Rapporten visar på stora behov av fler infrastruktursatsningar för att hantera de förväntade ökade transportvolymerna - en 100-procentig tillväxt från år 2011 till 2030. I takt med att landarealerna i Norra hamnen tas i bruk för nya industrier och hamnen samtidigt växer, ökar också transporterna på området. Därmed ökar även behovet av nya järnvägs- och gatudragningar, där den nya bron skulle kunna fungera som ett slags ”ringlinje” för järnvägstrafiken i Malmö hamnområde.

- Om vi ska kunna fortsätta att attrahera internationella företagsetableringar i Malmö måste förutsättningarna för godstransporter förbättras. Norra hamnbron skulle göra det möjligt för fler tåg att gå direkt från Norra hamnen till Malmö godsbangård. Detta skapar mer kostnadseffektiva, säkra transporter och avlastning på befintliga järnvägsspår, säger Johan Röstin, VD för CMP.

I och med att bron också planeras för biltrafik skapas även här stora tids- och miljövinster för närtransporterna, då Norra Hamnen och Mellersta Hamnen länkas samman.

EU-ansökan innehåller även förstudie och utredningar av olika trimningsåtgärder av befintliga järnvägsanläggningar, som till exempel mötesspår vid Postterminalen i Östra hamnen och utbyggnad av spår vid Tullspårsområdet i Frihamnen för att rymma fullängdsspår. Dessutom ingår utbyggnad av vägnätet i Norra hamnen.

Om ansökan beviljas, uppgår stödet till 50 procent av den totala utredningskostnaden som uppskattas till 23 miljoner kronor.

- Konkurrensen om dessa medel är hård, men då Malmö tillhör en av de tio transportkorridorer i Europa som identifierats som särskilt centrala, har vi stora förhoppningar om att ansökan går igenom. Ett väl fungerande godsnav i Öresundsregionen skapar positiva synergieffekter i hela det transeuropeiska nätverket, säger Johan Röstin.

EU-kommissionen har tidigare pekat ut Malmö som en så kallad CORE-Port (kärnhamn), med särskild betydelse för transportnätet i Europa.

För mer information, vänligen kontakta:
Håkan Thulin, exploateringschef, Fastighetskontoret Malmö Stad, telefon: 070-9441881

Lennart Pettersson, vice Vd, Copenhagen Malmö Port AB, telefon: 070-6924152

Bilaga, Karta utvisande projekten i EU-ansökan

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar