Kallelse till extra bolagsstämma

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Core Ventures AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 19 november 2001 kl. 10.00 i bolagets lokaler vid Kungsgatan 30 15 tr, Stockholm. Anmälan För att äga rätt att deltaga i förhandlingarna på stämman skall aktieägare dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken fredagen den 9 november 2001, dels anmäla sitt deltagande på stämman senast onsdagen den 14 november 2001. Anmälan skall ske skriftligen till Core Ventures AB (publ), Kungsgatan 30, S-111 35 STOCKHOLM eller per fax 08-789 61 70. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav. Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds inge behörighetshandling före stämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att deltaga i stämman begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos VPC i eget namn. Sådan registrering, s.k. rösträttsregistrering, måste vara verkställd den 9 november 2001, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av två justeringsmän 5. Godkännande av dagordning 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter 8. Val av styrelse och styrelsesuppleant (se nedan) 9. Beslut om ändring av bolagsordningen (se nedan) 10. Övriga frågor 11. Stämmans avslutande 12. Beslutsförslag Punkt 8 Förslag till nya ledamöter till styrelsen kommer att presenteras senast i samband med stämman. Punkt 9 Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen innebärande: att §1 med rubrik "Firma" får följande lydelse: "Bolagets firma är Netrevelation Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ)". att §2 med rubrik "Styrelsens säte" får följande lydelse: "Styrelsen skall ha sitt säte i Helsingborgs kommun, Skåne län". att §3 med rubrik "Verksamhet" får följande lydelse: " Bolagets verksamhet skall omfatta systemutveckling av logistikprogram, planering, samordning och produktion av transporttjänster med därtill hörande bokningar och betalningar, samt att äga och förvalta aktier och därmed förenlig verksamhet.". att §10 med rubrik "Bolagsstämma" förlorar sitt tillägg: "Bolagsstämman hålles i Stockholm eller Göteborg", innebärande att bolagsstämman hålles där styrelsen har sitt säte. Alla aktieägare hälsas hjärtligt välkomna! Styrelsen i oktober 2001 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/19/20011018BIT00910/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/19/20011018BIT00910/bit0002.pdf

Dokument & länkar