COREM PROPERTY GROUP FÖRVÄRVAR OCH NYPRODUCERAR FÖR LOGISTIK I HALMSTAD

Corem fortsätter att öka i Region Syd genom förvärv av fastigheten Fyllinge 20:466. Förvärvet avser en modern logistikbyggnad med ett årligt hyresvärde om cirka 1,2 mkr och en uthyrbar yta om cirka 2 000 kvm i Fyllinge, Halmstad. Hyresgäst är KS Projekt som även är säljaren. Förvärvet skedde i bolagsform till ett fastighetsvärde om 13 mkr och tillträddes den 27 oktober 2015.

Corem har även avtalat om att förvärva fastigheten Halmstad 7:109. Fastigheten består av 13 200 kvm mark i Kårarp, beläget vid norra infarten till Halmstad. På denna mark kommer Corem att uppföra en ny logistikbyggnad för KS Projekt och ett 10-årigt hyresavtal har tecknats med ett årligt hyresvärde om cirka 3,5 mkr och en uthyrbar area om cirka 5 200 kvm. Inflyttning beräknas till september 2016 och samlad investering för mark och nyproduktion uppgår till cirka 40 mkr.

I samband med färdigställandet av nyproduktionen i Kårarp kommer KS Projekt att lämna fastigheten i Fyllinge. Corem ser goda möjligheter att kunna hyra ut fastigheten i Fyllinge efter att den tomställts.

Förvärv och nyproduktion finansieras för närvarande inom befintliga låneramar.

”Corem fortsätter sin satsning i Halmstad där vi nu har cirka 80 500 kvm i uthyrbar area och därmed är en betydande aktör i området. Vi ser Halmstadsregionen som en viktig och väl fungerande logistikhub och dessa förvärv kompletterar vårt övriga bestånd i regionen väl. Vi välkomnar KS Projekt som ny hyresgäst och ser fram emot samarbetet.” säger Eva Landén, VD på Corem

Informationen är sådan som Corem skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 november 2015 kl. 08.00.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA
Eva Landén, Verkställande direktör 
Telefon: 08 503 853 33
E-post: eva.landen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org nr 556463-9440, Säte Stockholm
www.corem.se

Corem Property Group AB (publ) är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar lager-, logistik-, industri- och handelsfastigheter i Sverige samt i Danmark. Corems övergripande mål är att vara det ledande fastighetsbolaget inom sitt segment i kombination med att ge bolagets aktieägare en långsiktigt hög och stabil avkastning på eget kapital. Corems stam- och preferensaktier är noterade på NASDAQ Stockholm, Midcap.

Taggar:

Om oss

Corem Property Group AB (publ) är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och förädlar fastigheter i logistikområden i Sverige samt Danmark. Corems övergripande mål är att vara det ledande fastighetsbolaget inom sitt segment i kombination med att ge bolagets aktieägare en långsiktigt hög och stabil avkastning på eget kapital. Corems Corem Property Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, Mid Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Corem fortsätter sin satsning i Halmstad där vi nu har cirka 80 500 kvm i uthyrbar area och därmed är en betydande aktör i området. Vi ser Halmstadsregionen som en viktig och väl fungerande logistikhub och dessa förvärv kompletterar vårt övriga bestånd i regionen väl. Vi välkomnar KS Projekt som ny hyresgäst och ser fram emot samarbetet
Eva Landén, VD på Corem