DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2017

DELÅRSPERIODEN (6 MÅN)

•    Hyresintäkterna ökade med 38 procent till 451 mkr (326) och övriga intäkter uppgick till 3 mkr (15).

•    Driftsöverskottet ökade med 34 procent till 355 mkr (264).

•    Förvaltningsresultatet ökade med 48 procent till 190 mkr (128).

•    Värdeförändringar fastigheter uppgick till 107 mkr (100) och värdef ö r ä ndringar derivat p å verkade resultatet med 50 mkr (-207).

•    Resultat efter skatt uppgick till 465 mkr (193), vilket motsvarar 6,27 kr per stamaktie (2,17).

•    Värdet på fastighetsportföljen uppgick till 11 168 mkr (10 667).

•    Under perioden har fem fastigheter förvärvats, till ett samlat fastighetsv ä rde om 320 mkr. Under samma period har tre fastigheter avyttrats, till ett fastighetsv ä rde om 44 mkr.

•    Investeringar om 116 mkr har gjorts i ny-, till-, och ombyggnationer.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

•    Hyresavtal har tecknats med HORNBACH avseende nybyggnation om cirka 8 600 kvm på Skruven 3 i Borås. I och med detta påbörjar Corem utvecklingen av ett nytt handelsområde för yrkesbutiker på fastigheten.


VD’S KOMMENTAR

FORTSATTA REKORDNIVÅER GENOM AKTIV FÖRVALTNING, TILLVÄXT OCH FASTIGHETSUTVECKLING

Corem fortsätter att visa rekordresultat och årets första halvår visar det högsta förvaltningsresultatet Corem n å gonsin haft f ö r en sexm å nadersperiod. Hyresint ä kterna ö kar med 38 procent, drifts ö verskottet ö kar med 34 procent och v å rt f ö rvaltningsresultat ökar med 48 procent.

Corem redovisar ett starkt halvårsresultat med ett resultat efter skatt om 465 mkr. Det förbättrade resultatet har påverkats av föregående års höga förvärvstakt, färdigst ä llda nybyggnadsprojekt samt ett antal st ö rre uthyrningar som får effekt nu under 2017. Vårt jämförbara bestånd av fastigheter visar stabila positiva siffor med ökade hyresint ä kter om 5 procent samt ett ö kat drifts ö verskott om 7 procent. Halv å rets uthyrningsgrad ger en ö gonblicksbild och vi har under kvartalet påverkats av de förtidsinl ö sta hyres­garantierna och v å r uthyrningsgrad uppg å r till 90 procent. V å rt kundfokus ä r fortsatt framg å ngsrikt och v å r orderbok dvs v å r nettouthyrning ä r positiv. Under det andra kvartalet har vi h ä mtat in f ö rsta kvartalets negativa siffra samt även effekten av de förtidsinlösta hyresgarantierna.

Förädlingen av vårt bestånd har fortsatt, med fokus på fastigheter som skapar synergier och är belägna i nära anslutning till fastigheter vi redan äger. Vi har kontinuerligt ut ö kat v å rt förvaltningsbestånd i Backa,

Göteborg och vårt senaste förvärv av Orrekulla Kubiklager ger oss en toppmodern anl ä ggning i ett av Sveriges b ä sta logistikomr å den. Genom f ö rv ä rvet av Nyhagshuset 5, bel ä gen strax norr om v å rt tidigare f ö rv ä rv i L å ngeberga i direkt anslutning till E4/E6 har vi utökat vårt fastighetsbestånd i Helsingborg och skapat en bra förvaltningsvolym i Region Syd. P å fastigheten uppf ö r vi nu en modern logistikanl ä ggning med en total yta om 13 000 kvm som ä r anpassad f ö r kyl-, frys- och kolonialvaror.

Corem fortsätter att växa genom investeringar i v å rt befintliga fastighetsbest å nd och vi har tecknat ett hyresavtal med HORNBACH p å fastigheten Skruven 3 i Bor å s, d ä r Corem utvecklar ett nytt handelsomr å de som kommer best å av butiker i varierande storlek. Färdigutbyggt ber ä knas omr å det inneh å lla n ä rmare 20 000 kvm.

Corems finansiella risk har minskat under halvåret då vi omförhandlat och förlängt 2,2 mdkr i krediter vilket är merparten av årets kreditförfall. Vår genomsnittliga kreditbindningstid ä r f ö rl ä ngd till 2,9 å r. R ä nte­t ä ckningsgraden uppgick till 2,9 å r vilket i kombination med en r ä ntebindning om 3,3 å r ger bolaget en god t å lighet mot eventuellt stigande r ä ntor. Den justerade soliditeten vid periodens slut uppgick efter beslutad utdelning på årets stämma till 35 procent. Likaså uppgick substansvärdet per aktie (EPRA NAV) till 51,61 kr.

Vår inriktning på hållbarhet, förnyelse och våra engagerade medarbetare ger oss lösningar som är långsiktiga ur både socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Corems hållbarhetsarbete fokuseras på fyra huvudområden som valts ut som extra prioriterade: Medarbetare, Kundnöjdhet, Miljöhänsyn/Resursbesparing och Ansvarsfulla affärer.

Stockholm 13 juli 2017
Eva Landén, VD


KALENDARIUM

Delårsrapport januari – september 2017                                         23 oktober 2017

Bokslutskommuniké 2017                                                                    februari 2018

Årsredovisning 2017                                                                              mars 2018


KONTAKTPERSONER:
Eva Landén, Verkställande direktör 
E-post: eva.landen@corem.se

Håkan Engstam, IR och Transaktionschef
E-post: hakan.engstam@corem.se

Tel: 08- 503 853 33 

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org nr 556463-9440, Säte Stockholm
www.corem.se

Informationen är sådan som Corem är skyldigt att offentliggöra enligt EU’s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juli 2017 kl. 08.00.

Corem Property Group AB (publ) är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter i logistikområden i Sverige samt i Danmark. Corems övergripande mål är att vara det ledande fastighetsbolaget inom sitt segment i kombination med att ge bolagets aktieägare en långsiktigt hög och stabil avkastning på eget kapital. Corems stam- och preferensaktier är noterade på NASDAQ Stockholm, Midcap.

Taggar:

Om oss

Corem Property Group AB (publ) är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar lager-, logistik-, industri- och handelsfastigheter i Sverige samt i Danmark. Corems övergripande mål är att vara det ledande fastighetsbolaget inom sitt segment i kombination med att ge bolagets aktieägare en långsiktigt hög och stabil avkastning på eget kapital. Corem är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.