Penser Access: Corline Biomedical - Renaparin ett steg närmare kliniska studier

De totala intäkterna steg till SEKm 6,0 (3,3), vilket var i linje med vår förväntan. Ökningen beror primärt på anslaget från EU (SEKm 5,9). Rörelsens kostnader steg till SEKm 7,7 (4,8), vilket är enligt plan då bolaget har gått in i en aktivare fas för att slutföra förberedelserna för de kliniska studierna för både Renaparin samt Cytoparin. Resultatet efter skatt uppgick till SEKm -1,7 (-1,5) och likvida medel uppgick till SEKm 17. Vi höjer vår kostnadsprognos för 2018 med SEKm 2 drivet av att Renaparin går in i klinisk fas. Summerar vi samtliga projekt som Corline arbetar med kommer vi fram till att bolagets projektportfölj är värd SEKm 563 (Renaparin SEKm 347, Cytoparin SEKm 166 och övrigt SEKm 50). Detta skall jämföras med dagens bolagsvärde om SEKm 150. Med tanke på att bolaget befinner sig i en riskfylld sektor kan dessa beräkningar dock ändras snabbt. Vi ser en hög kurspotential i aktien men till en hög risk.

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/renaparin-ett-steg-narmare-kliniska-studier/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera