Bokslutskommuniké

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Cramo AB · Koncernens omsättning uppgick till 1.606 (1.298) msek, en ökning med 24 %. · Resultatet efter finansiella poster ökade med 37 % till 228 (166) msek · Inom ramen för affärsplanen genomfördes ett flertal förvärv och nyetableringar inom koncernens olika affärsområden. Bland annat etablerades verksamhet i Estland, genom förvärv av landets ledande maskinuthyrningsföretag. · Cramokoncernen fick nya huvudägare. Femårsöversikt Miljoner kronor 2000 1999 1998 1997 1996 Omsättning 1 606 1 298 1 076 927 912 Rörelseresultat 259 185 148 105* 103 Resultat efter finansnetto 228 166 131 92* 85 Rörelsemarginal, % 16 14 14 11* 11 Avkastning justerat operativ kapital, % 22 20 19 15* 15 Genomsnittligt justerat operativt kapital *** 1 207 970 864 818 824 Soliditet, % 33 30 33 31 34 Investeringar** 257 222 183 136 154 Antal anställda vid utgången av respektive år 747 611 486 442 472 * Exklusive omstruktureringskostnader om 19 miljoner kronor. ** Exklusive företagsförvärv, inkråmsförvärv och operationell leasing. ***Justerat operativt kapital: Balansomslutning med tillägg av skuld för leasingavtal tecknade före 1997, samt med avdrag för räntefria skulder, likvida medel och kortfristiga placeringar hos koncernbolag. Verksamhetens art och inriktning Cramo är ett industriellt drivet serviceföretag som med hög tillgänglighet och genom aktiv utveckling av nya hyreskoncept tillfredsställer industrins, byggföretagens och den offentliga sektorns behov av maskiner, utrustning samt flyttbara lokaler. Detta sker främst genom uthyrning av ett brett produktprogram kompletterat med service och försäljning. Med 147(136) depåer och kontor i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Estland, Polen och Ungern och med över 90 000 uthyrningsobjekt är Cramo ett av de större företagen i Europa inom uthyrningsindustrin. Marknadsutveckling Uthyrningsmarknaden växer i alla länder där Cramo finns etablerat, främst på grund av att såväl industri som stat och kommun i ökad utsträckning väljer att lägga ut delar av sin maskinförvaltning på entreprenad, så kallad outsourcing. Efterfrågan på flexibla kontors- och skollokaler till låga kapitalkostnader ökar också. Efterfrågan inom affärsområde Maskiner har varit fortsatt stark i Sverige, Finland och Polen, medan den i Norge och Danmark avmattats under året. Cramos omsättning inom industrin har förstärkts på samtliga marknader. Som ett led i koncernens baltiska expansion förvärvade Cramo samtliga aktier i Estlands ledande maskinuthyrningsföretag AS Ehitustööriist, med tre depåer i Tallinområdet och en marknadsandel på närmare 30 procent. Efterfrågan inom affärsområdet Flyttbara lokaler har varit fortsatt stark under 2000. Under året tecknades order på affärsområdets första stora moduluppställningar utanför Sverige, i Danmark respektive Norge. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Cramo har under året träffat överenskommelser om outsourcingåtaganden mot två av Sveriges fyra största byggföretag. I februari förvärvade Cramo verksamheten i JMs interna maskinorganisation JM Maskinservice. Strax därpå förvärvades även PEABs maskinverksamhet i norrland (Lambertsson Sverige AB, region Nord). I båda fallen tecknades långsiktiga samarbetsavtal som innebär att Cramo ska tillgodose JM-koncernens respektive PEAB-koncernens långsiktiga maskinbehov i Sverige. Cramo har under året stärkt sin kapacitet inom samtliga produktområden. Som ett led i uppbyggnaden av resurser och spetskompetens i särskilda produktcentra - Anläggningscentra, Lift/truckcentra och Byggetableringscentra - inom ramen för depåorganisationen har affärsområde Maskiner gjort särskilda satsningar på främst liftar, bodar och hissar. Inom affärsområdet Flyttbara lokaler investerades 94 MSEK i totalt 570 nya moduler för att möta en snabbt växande marknad. Därmed finns det totalt 6 400 moduler med en sammanlagd yta över 170 000 kvadratmeter. I mars skedde en betydande ägarförändring. Industri Kapital överlät samtliga aktier i Addum Intressenter (som äger samtliga aktier i Cramo AB) till ett privat, holländskt investeringsbolag - Janivo - och det likaledes holländska börsnoterade bolaget Geveke. Geveke förvärvade 49,9 procent av rösterna och avsikten är att öka ägandet ytterligare. Viktiga händelser efter periodens slut Under februari har Cramo beslutat att starta uthyrningsverksamhet i Holland. Detta kommer att ytterligare stärka Cramos position som ett ledande uthyrningsföretag i norra Europa. RESULTATRÄKNING, sammandrag Miljoner kronor 2000 1999 Rörelsens intäkter 1 605,7 1 298,0 Rörelsens kostnader -1 347,1 -1 113,1 Rörelseresultat* 258,6 184,9 Resultat från finansiella investeringar -30,5 -19,2 Resultat efter finansiella poster 228,1 165,7 Skatt på årets resultat -67,8 -43,3 Minoritetens andel i årets resultat 0,7 -0,3 ÅRETS RESULTAT 161,0 122,1 *I rörelseresultatet ingår som intäkt SPP medel med 34 miljoner kronor. BALANSRÄKNING, sammandrag Miljoner kronor 2000-12-31 1999-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 1 224,4 897,6 Omsättningstillgångar 921,0 645,2 Kassa och bank 50,7 109,9 SUMMA TILLGÅNGAR 2 196,1 1 652,7 Miljoner kronor 2000-12-31 1999-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 732,0 500,4 Minoritet 0,5 0,3 Avsättningar 62,2 64,8 Räntebärande skulder 1 096,1 857,2 Icke räntebärande skulder 305,3 230,0 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 196,1 1 652,7 Stockholm 2001-02-23 Cramo AB Koncernstab Kommunikation För ytterligare information hänvisas till: Gunnar Glifberg, koncernchef och VD i Cramo AB, tel 08-623 54 00 Göran Nilsson, Ekonomi- och Finansdirektör, tel 08 623 54 00 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/23/20010223BIT00710/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/23/20010223BIT00710/bit0001.pdf

Dokument & länkar