Beslut vid årsstämma i Creades den 23 april 2013

Val av styrelse och revisor

Årsstämman i Creades AB (publ) den 23 april 2013 beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem ledamöter. Till styrelseledamöter omvaldes Marianne Brismar, Stefan Charette, Hans Karlsson, Maud Olofson och Sven Hagströmer. Sven Hagströmer omvaldes till styrelseordförande. Ernst & Young AB omvaldes till bolagets revisor. Ersättning

Stämman beslutade även om styrelsearvode i enlighet med valberedningens förslag. Styrelsearvode ska utgå med 153 000 kronor till var och en av styrelsens ledamöter, förutom Sven Hagströmer och Stefan Charette. Till Sven Hagströmer och Stefan Charette ska inget styrelsearvode utgå.

Valberedning

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att valberedningen inför årsstämman 2014 ska utses i enlighet med de principer som har gällt för den tidigare valberedningen. Det innebär i korthet att valberedningen ska bestå av en representant för envar av de fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna i bolaget. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet.

Fastställande av räkenskaper 2012 och ansvarsfrihet

Räkenskaperna för 2012 fastställdes och styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2012 års förvaltning.

Resultatdisposition

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition, innebärande att bolagets resultat balanseras i ny räkning.

Ändring av gränserna för antalet aktier i bolagsordningen

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att gränserna för antalet aktier i bolagsordningen ska ändras från 15.000.000 – 60.000.000 till 5.000.000 – 20.000.000.

Bemyndigande för styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna aktier

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna aktier, till ett antal motsvarande 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

Stockholm den 23 april 2013

Creades AB (publ)

Styrelsen

Creades är listat på First North med Handelsbanken Capital Markets som Certified Adviser

Taggar:

Om oss

Creades är ett investeringsbolag som är långsiktigt engagerad ägare i mindre och medelstora noterade och onoterade bolag BakgrundCreades skapades vid årsskiftet 2011/2012 i samband med att Investment AB Öresund delades upp i två bolag där 59 procent av Öresunds substansvärde tilldelades det nya bolaget Creades med Sven Hagströmer som huvudägare. Substansvärdet i Creades är ca 3,5 miljarder kronor fördelat på en portfölj som består till ungefär 70 procent av noterade innehav. Creades större innehav består av Avanza, Lindab, Addnode, Bygghemma, Apotea, Acne Studios, Tink, Kaching, samt dotterbolagen Inet och Röhnisch. AffärsidéCreades affärsidé är att ge en god riskjusterad avkastning till sina aktieägare genom att investera i verksamheter där Creades kan fungera som en engagerad ägare, främst i mindre och medelstora noterade och onoterade svenska företag. StrategiStrategin är att utöva aktivt ägarskap i bolag som både har en potential för omvärdering och en potential för underliggande värdeskapande. Creades vill - som ägare med inflytande - verka för att långsiktigt utveckla innehaven genom åtgärder som främjar tillväxten och ökar effektiviteten, såväl strategiskt som operativt, strukturellt och finansiellt. Creades vill arbeta tillsammans med företagsledningar, styrelser och andra ägare och intressenter för att öka värdet på investeringarna. Bolagets status som förvaltningsbolag ger flexibilitet och skattefrihet för både utdelningar och realisationsvinster för onoterade innehav samt noterade bolag där innehavet överstiger tio procent av rösterna. Detta främjar en betydande ägarandel och därmed ett engagerat ägande. HandelCreades-aktien handlas på NASDAQ Stockholms huvudmarknad sedan den 6 december 2013. Innan handlades aktien på First North sedan den 22 februari 2012.

Prenumerera

Dokument & länkar