Beslut vid extra bolagsstämma i Creades den 20 april 2012

Till styrelseledamöter nyvaldes Marianne Brismar, Hans Karlsson och Maud Olofsson samt omvaldes Sven Hagströmer och Stefan Charette.

Extra bolagsstämma i Creades AB (publ) den 20 april 2012 beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av fem ledamöter. Till styrelseledamöter nyvaldes Marianne Brismar, Hans Karlsson och Maud Olofsson samt omvaldes Sven Hagströmer och Stefan Charette. Sven Hagströmer omvaldes till styrelseordförande. Bolagsstämman beslutade även om styrelsearvode i enlighet med valberedningens förslag. Styrelsearvode ska utgå med 150 000 kronor till var och en av styrelsens ledamöter, förutom Sven Hagströmer och Stefan Charette. Till Sven Hagströmer och Stefan Charette ska inget styrelsearvode utgå.

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att valberedningen inför årsstämman 2013 ska utses i enlighet med de principer som har gällt för den tidigare valberedningen. Det innebär i korthet att valberedningen ska bestå av en representant för envar av de fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna i bolaget. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet.

Stockholm den 20 april 2012

Creades AB (publ)

Styrelsen

 

 

Taggar:

Om oss

Creades är ett investeringsbolag som är långsiktiga engagerade ägare i mindre och medelstora noterade och onoterade bolag BAKGRUNDInvestment AB Öresund delades vid årsskiftet 2011/2012 upp i två bolag där 59 procent av Öresunds substansvärde tilldelades det nya bolaget Creades med Sven Hagströmer som huvudägare. Majoriteten av Öresunds tidigare investeringsorganisation finns nu på Creades. I januari 2013 föreslogs ytterligare en uppdelning där 30 procent av Creades substansvärde tilldelas det nya bolaget Sedarec. Sedarec kommer med Pan Capital som huvudägare att avvecklas. Läs mer om inlösenerbjudandet. AFFÄRSIDÉCreades affärsidé är att ge en god riskjusterad avkastning till sina aktieägare genom att investera i verksamheter där Creades kan fungera som en engagerad ägare, främst i mindre och medelstora noterade och onoterade svenska företag. STRATEGIStrategin är att vara en engagerad ägare i mindre och medelstora bolag som både har en potential för omvärdering och en potential för underliggande värdeskapande. Creades vill - som ägare med inflytande - verka för att långsiktigt utveckla innehaven genom åtgärder som främjar tillväxten och ökar effektiviteten, såväl strategiskt som operativt, strukturellt och finansiellt. Creades vill arbeta tillsammans med företagsledningar, styrelser och andra ägare och intressenter för att öka värdet på investeringarna. Bolagets status som förvaltningsbolag ger flexibilitet och skattefrihet för både utdelningar och realisationsvinster för onoterade innehav samt noterade bolag där innehavet överstiger tio procent av rösterna. Detta främjar en betydande ägarandel och därmed ett engagerat ägande.

Prenumerera

Dokument & länkar