Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2017

Substansvärdet har under första kvartalet ökat med 1 procent

  • Substansvärdet har ökat med 1 procent. Six Return Index ökade under samma period med 6 procent
  • Rörelsedrivande dotterbolag inkluderas i Creades substansvärde till marknadsvärde från och med Q1 2017
  • Försäljning av samtliga aktier i Transcom WW till en likvid av 247 Mkr i samband med att Altor fullföljde det under 2016 presenterade uppköpserbjudandet

Delårsrapporten inklusive substansvärdets fördelning per 31 mars 2017 finns i bifogad PDF.

Stockholm den 18 april 2017

John Hedberg, verkställande direktör, telefon 08 – 412 011 00.

Creades är listat på Nasdaq OMX Stockholm.
Denna information är sådan information som Creades AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.  Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 april 2017, klockan 08:30 CET.

Taggar:

Om oss

Creades är ett investeringsbolag som är långsiktig engagerad ägare i mindre och medelstora noterade och onoterade bolag BAKGRUNDInvestment AB Öresund delades vid årsskiftet 2011/2012 upp i två bolag där 59 procent av Öresunds substansvärde tilldelades det nya bolaget Creades med Sven Hagströmer som huvudägare. I början av 2013 genomfördes ytterligare en uppdelning där 30 procent av Creades substansvärde tilldelades det nya bolaget Sedarec som tillfördes de aktieägare som så önskade genom ett inlösenförfarande. Sedarec har avvecklats under 2014. Substansvärdet i Creades är ca 3 miljarder fördelat på med en portfölj som består till ungefär 70 procent av noterade innehav. Creades noterade och onoterade innehav innehav består av Avanza, Lindab, NOTE, Acne Studios, Tink, Kaching, Apotea samt dotterbolagen Inet och Röhnisch. AFFÄRSIDÉCreades affärsidé är att ge en god riskjusterad avkastning till sina aktieägare genom att investera i verksamheter där Creades kan fungera som en engagerad ägare, främst i mindre och medelstora noterade och onoterade svenska företag. STRATEGIStrategin är att vara en engagerad ägare i mindre och medelstora bolag som både har en potential för omvärdering och en potential för underliggande värdeskapande. Creades vill - som ägare med inflytande - verka för att långsiktigt utveckla innehaven genom åtgärder som främjar tillväxten och ökar effektiviteten, såväl strategiskt som operativt, strukturellt och finansiellt. Creades vill arbeta tillsammans med företagsledningar, styrelser och andra ägare och intressenter för att öka värdet på investeringarna. Bolagets status som förvaltningsbolag ger flexibilitet och skattefrihet för både utdelningar och realisationsvinster för onoterade innehav samt noterade bolag där innehavet överstiger tio procent av rösterna. Detta främjar en betydande ägarandel och därmed ett engagerat ägande. HANDELCreades-aktien handlas på NASDAQ Stockholms huvudmarknad sedan den 6 december 2013. Innan handlades aktien på First North sedan den 22 februari 2012.

Prenumerera

Dokument & länkar