Kallelse till extra bolagsstämma i Creades AB

Aktieägarna i Creades AB (publ) kallas till extra bolagsstämma fredagen den 20 april 2012 klockan 10.00 på Finlandshuset, Snickarbacken 4, Stockholm.

Anmälan m.m.
Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 14 april 2012, dels anmäler sig till stämman senast måndagen den 16 april 2012 per post under adress Creades AB (publ), Engelbrektsgatan 5, 114 32 Stockholm, via telefon 08 - 412 011 00, via fax 08 - 412 011 11 eller via e-post till info@creades.se.

Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav samt, i förekommande fall, det antal biträden (högst två) som avses medföras vid stämman. Om aktieägare avser att låta sig företrädas av ombud bör fullmakt i original och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns att hämta på www.creades.se.

Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier hos bank eller annan förvaltare måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn i så god tid att registreringen är utförd fredagen den 13 april 2012. Detta innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringspersoner.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om antal styrelseledamöter.
8. Beslut om arvode till styrelsens ledamöter.
9. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
10. Beslut om principer för utseende av valberedning.
11. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 2 samt 7-10 - Valberedningens förslag
Valberedningen, som består av Sven Hagströmer (Biovestor AB och närstående till Sven Hagströmer), Claes-Henrik Julander (Pan Capital AB), Mats Qviberg (Investment AB Öresund) och Mikael Brantberg (Noonday Asset Management) avser att lämna förslag beträffande val av ordförande vid stämman, beslut om antal styrelseledamöter, arvode till styrelseledamöterna, val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt beslut om principer för utseende av valberedning, så snart valberedningens arbete är slutfört. Valberedningens förslag kommer att offentliggöras särskilt och hållas tillgängligt på www.creades.se.

____________________

I bolaget finns totalt 26.258.737 aktier, varav 23.393.337 A-aktier (en röst per aktie) och 2.865.400 B-aktier (1/10 röst per aktie), med totalt 23.679.877 röster. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Stockholm i mars 2012
Creades AB (publ)
Styrelsen

Taggar:

Om oss

Creades är ett investeringsbolag som är långsiktigt engagerad ägare i mindre och medelstora noterade och onoterade bolag BakgrundCreades skapades vid årsskiftet 2011/2012 i samband med att Investment AB Öresund delades upp i två bolag där 59 procent av Öresunds substansvärde tilldelades det nya bolaget Creades med Sven Hagströmer som huvudägare. Substansvärdet i Creades är ca 3,5 miljarder kronor fördelat på en portfölj som består till ungefär 70 procent av noterade innehav. Creades större innehav består av Avanza, Lindab, Addnode, Bygghemma, Apotea, Acne Studios, Tink, Kaching, samt dotterbolagen Inet och Röhnisch. AffärsidéCreades affärsidé är att ge en god riskjusterad avkastning till sina aktieägare genom att investera i verksamheter där Creades kan fungera som en engagerad ägare, främst i mindre och medelstora noterade och onoterade svenska företag. StrategiStrategin är att utöva aktivt ägarskap i bolag som både har en potential för omvärdering och en potential för underliggande värdeskapande. Creades vill - som ägare med inflytande - verka för att långsiktigt utveckla innehaven genom åtgärder som främjar tillväxten och ökar effektiviteten, såväl strategiskt som operativt, strukturellt och finansiellt. Creades vill arbeta tillsammans med företagsledningar, styrelser och andra ägare och intressenter för att öka värdet på investeringarna. Bolagets status som förvaltningsbolag ger flexibilitet och skattefrihet för både utdelningar och realisationsvinster för onoterade innehav samt noterade bolag där innehavet överstiger tio procent av rösterna. Detta främjar en betydande ägarandel och därmed ett engagerat ägande. HandelCreades-aktien handlas på NASDAQ Stockholms huvudmarknad sedan den 6 december 2013. Innan handlades aktien på First North sedan den 22 februari 2012.

Prenumerera

Dokument & länkar