Ledningspersoner i NOTE utnyttjar köpoptioner i NOTE

Creades har tidigare under året ställt ut totalt 577 453 köpoptioner till ledningspersoner i NOTE AB på marknadsmässiga villkor. Varje köpoption ger innehavaren rätt att av Creades köpa en aktie i NOTE till ett lösenpris om 17,58 kronor kontant under perioden 25 oktober-8 november 2017.

Samtliga berörda ledningspersoner har nu påkallat utnyttjande av en del av optionerna för köp av aktier i NOTE till lösenpriset 17,58 kronor kontant per aktie samt, av likviditetsskäl i samband med utnyttjandet, sålt resterande optioner till Creades till marknadspris. Totalt köper ledningspersonerna 196 000 aktier i NOTE och säljer samtidigt tillbaka 381 453 optioner till Creades, vilket innebär att ledningspersonerna tillsammans återinvesterar mer än den uppkomna vinsten efter avdrag för skatt.

För ytterligare information, kontakta:

John Hedberg, verkställande direktör, telefon 08-412 011 00

Stockholm den 1 november 2017
Creades AB (publ)


Informationen lämnades för publicering den 1 november 2017, kl 15.00

Taggar:

Om oss

Creades är ett investeringsbolag som är långsiktiga engagerade ägare i mindre och medelstora noterade och onoterade bolag BAKGRUNDInvestment AB Öresund delades vid årsskiftet 2011/2012 upp i två bolag där 59 procent av Öresunds substansvärde tilldelades det nya bolaget Creades med Sven Hagströmer som huvudägare. Majoriteten av Öresunds tidigare investeringsorganisation finns nu på Creades. I januari 2013 föreslogs ytterligare en uppdelning där 30 procent av Creades substansvärde tilldelas det nya bolaget Sedarec. Sedarec kommer med Pan Capital som huvudägare att avvecklas. Läs mer om inlösenerbjudandet. AFFÄRSIDÉCreades affärsidé är att ge en god riskjusterad avkastning till sina aktieägare genom att investera i verksamheter där Creades kan fungera som en engagerad ägare, främst i mindre och medelstora noterade och onoterade svenska företag. STRATEGIStrategin är att vara en engagerad ägare i mindre och medelstora bolag som både har en potential för omvärdering och en potential för underliggande värdeskapande. Creades vill - som ägare med inflytande - verka för att långsiktigt utveckla innehaven genom åtgärder som främjar tillväxten och ökar effektiviteten, såväl strategiskt som operativt, strukturellt och finansiellt. Creades vill arbeta tillsammans med företagsledningar, styrelser och andra ägare och intressenter för att öka värdet på investeringarna. Bolagets status som förvaltningsbolag ger flexibilitet och skattefrihet för både utdelningar och realisationsvinster för onoterade innehav samt noterade bolag där innehavet överstiger tio procent av rösterna. Detta främjar en betydande ägarandel och därmed ett engagerat ägande.

Prenumerera

Dokument & länkar