Substansvärde per 2012-02-29

Substansvärdet per 29 februari uppgick till 147 kr per aktie, innebärande en ökning med ca 17 procent sedan årsskiftet.

Per 29 februari 2012, uppgick Creades substansvärde per aktie till 147 kr per aktie [1]. Detta innebär en ökning med ca 17 procent sedan årsskiftet, då substansvärdet uppgick till 126 kr per aktie [2]. Senast rapporterade substansvärde per 21 februari 2012 uppgick till 145 kr per aktie. Substansvärdets fördelning per 29 februari 2012 finns i tabellen i bifogad PDF.

Stockholm den 6 mars 2012

Creades AB (publ)


Frågor besvaras av Stefan Charette, verkställande direktör, telefon 08 - 412 011 00


[1] Creades har syntetiskt återköpt 294.299 aktier per 29 februari 2012. Beräknat som om dessa vore inlösta.

[2] Substansvärde beräknat som 59,06% av Investment AB Öresunds (publ) substansvärde per 31 december 2011 delat med 27.311.240 utestående aktier.

Taggar:

Om oss

Creades är ett investeringsbolag som är långsiktiga engagerade ägare i mindre och medelstora noterade och onoterade bolag BAKGRUNDInvestment AB Öresund delades vid årsskiftet 2011/2012 upp i två bolag där 59 procent av Öresunds substansvärde tilldelades det nya bolaget Creades med Sven Hagströmer som huvudägare. Majoriteten av Öresunds tidigare investeringsorganisation finns nu på Creades. I januari 2013 föreslogs ytterligare en uppdelning där 30 procent av Creades substansvärde tilldelas det nya bolaget Sedarec. Sedarec kommer med Pan Capital som huvudägare att avvecklas. Läs mer om inlösenerbjudandet. AFFÄRSIDÉCreades affärsidé är att ge en god riskjusterad avkastning till sina aktieägare genom att investera i verksamheter där Creades kan fungera som en engagerad ägare, främst i mindre och medelstora noterade och onoterade svenska företag. STRATEGIStrategin är att vara en engagerad ägare i mindre och medelstora bolag som både har en potential för omvärdering och en potential för underliggande värdeskapande. Creades vill - som ägare med inflytande - verka för att långsiktigt utveckla innehaven genom åtgärder som främjar tillväxten och ökar effektiviteten, såväl strategiskt som operativt, strukturellt och finansiellt. Creades vill arbeta tillsammans med företagsledningar, styrelser och andra ägare och intressenter för att öka värdet på investeringarna. Bolagets status som förvaltningsbolag ger flexibilitet och skattefrihet för både utdelningar och realisationsvinster för onoterade innehav samt noterade bolag där innehavet överstiger tio procent av rösterna. Detta främjar en betydande ägarandel och därmed ett engagerat ägande.

Prenumerera

Dokument & länkar