Valberedningens förslag inför årsstämman 2013

Valberedningens sammansättning

Valberedningen har, i enlighet med de principer som beslutades på den extra bolagsstämman den 20 april 2012, bestått av representanter för de fyra största aktieägarna i bolaget sex månader före årsstämman som accepterat att ingå i valberedningen. Bolagets fyra största ägare vid utgången av september 2012 var Sven Hagströmer med familj via bolag (Biovestor AB), Pan Capital AB, H & Q Särskilda Pensionsstiftelse och Algonquin AB. Algonquin AB avböjde att delta i valberedningen. De tre största ägarna beslutade att valberedningen skulle bestå av Sven Hagströmer, representant för Sven Hagströmer och familj samt bolag (Biovestor AB), Claes-Henrik Julander, representant för Pan Capital AB och Mats Qviberg, representant för H & Q Särskilda Pensionsstiftelse. Sven Hagströmer har varit ordförande för valberedningen.

Efter genomförandet av det vid den extra bolagsstämman den 15 februari 2013 fattade beslutet om ett inlösenerbjudande till Creades aktieägare har ägarförhållandena i Creades ändrats. Bolagets fyra största aktieägare efter uppdelningen av Creades är, såvitt kan bedömmas, Sven Hagströmer med familj via bolag (Biovestor AB), Pan Capital AB, H & Q Särskilda Pensionsstiftelse och Stiftelsen Millennium. Stiftelsen Millennium har valt att inte delta i valberedningen, men stödjer nedanstående förslag.

Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer samt val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

Valberedningen föreslår att styrelsen för Creades ska bestå av fem ledamöter. Valberedningen föreslår omval av Marianne Brismar, Stefan Charette, Sven Hagströmer, Hans Karlsson och Maud Olofsson samt omval av Sven Hagströmer som styrelsens ordförande.

Den föreslagna styrelsen bedöms ha den mångsidighet och bredd av kompetens, erfarenhet och bakgrund som erfordras med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Fem ledamöter bedöms vara en lämplig storlek på styrelsen. Information om samtliga styrelseledamöter finns på bolagets webbplats, www.creades.se.

Valberedningen föreslår att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor. Valberedningen föreslår omval av Ernst & Young AB.


Förslag till beslut om arvode till styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 153 000 konor till var och en av styrelseledamöterna utom Sven Hagströmer och Stefan Charette, innebärande en ökning från föregående år om 2 procent. Till Sven Hagströmer och Stefan Charette ska inget styrelsearvode utgå.

Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisorn utgår för utfört arbete enligt godkänd räkning.


Principer för utseende av valberedningen

Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar om följande principer för utseende av valberedningen.

Valberedningen ska bestå av en representant för envar av de fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna i bolaget. Namnen på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som representerar den största aktieägaren, om inte valberedningen enas om annat. Det ska åvila styrelsen att sammankalla valberedningen.

Valberedningen har till uppgift att lägga fram förslag till årsstämman gällande val av styrelseledamöter, inklusive styrelseordförande, val av revisor, arvode till styrelse och revisor, ordförande vid årsstämman samt förslag till principer för utseende av valberedning framgent.

Om ägare inte längre tillhör de fyra största aktieägarna eller aktieägargrupperna i bolaget ska dess representant ställa sin plats till förfogande, och aktieägare som tillkommit bland de fyra största ska erbjudas plats i valberedningen. Ägare som utsett representant i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny representant. Om en representant av annan anledning lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska den aktieägare som utsett representanten beredas tillfälle att utse en ny representant. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras.


Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att Sven Hagströmer väljs till ordförande vid årsstämman.

Stockholm i april 2013

Valberedningen i Creades AB (publ)


Frågor besvaras av Sven Hagströmer, ordförande för valberedningen, telefon 08 - 412 011 00.

Taggar:

Om oss

Creades är ett investeringsbolag som är långsiktigt engagerad ägare i mindre och medelstora noterade och onoterade bolag BakgrundCreades skapades vid årsskiftet 2011/2012 i samband med att Investment AB Öresund delades upp i två bolag där 59 procent av Öresunds substansvärde tilldelades det nya bolaget Creades med Sven Hagströmer som huvudägare. Substansvärdet i Creades är ca 3,5 miljarder kronor fördelat på en portfölj som består till ungefär 70 procent av noterade innehav. Creades större innehav består av Avanza, Lindab, Addnode, Bygghemma, Apotea, Acne Studios, Tink, Kaching, samt dotterbolagen Inet och Röhnisch. AffärsidéCreades affärsidé är att ge en god riskjusterad avkastning till sina aktieägare genom att investera i verksamheter där Creades kan fungera som en engagerad ägare, främst i mindre och medelstora noterade och onoterade svenska företag. StrategiStrategin är att utöva aktivt ägarskap i bolag som både har en potential för omvärdering och en potential för underliggande värdeskapande. Creades vill - som ägare med inflytande - verka för att långsiktigt utveckla innehaven genom åtgärder som främjar tillväxten och ökar effektiviteten, såväl strategiskt som operativt, strukturellt och finansiellt. Creades vill arbeta tillsammans med företagsledningar, styrelser och andra ägare och intressenter för att öka värdet på investeringarna. Bolagets status som förvaltningsbolag ger flexibilitet och skattefrihet för både utdelningar och realisationsvinster för onoterade innehav samt noterade bolag där innehavet överstiger tio procent av rösterna. Detta främjar en betydande ägarandel och därmed ett engagerat ägande. HandelCreades-aktien handlas på NASDAQ Stockholms huvudmarknad sedan den 6 december 2013. Innan handlades aktien på First North sedan den 22 februari 2012.

Prenumerera

Dokument & länkar