Crowdsoft offentliggör prospekt

Prospektet avseende företrädesemission i Crowdsoft Technology AB (publ) har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på bolagets hemsida www.crowdsoft.com. Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på emissionsinstitutets hemsida www.aqurat.se, på Redeye AB:s hemsida, www.redeye.se samt även på AktieTorgets hemsida, www.aktietorget.se.

Teckningstiden i företrädesemissionen löper den 13 – 27 mars 2017. De som på avstämningsdagen var aktieägare i Crowdsoft erhåller en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier. Härutöver erbjuds aktieägare och andra investerare att utan företrädesrätt anmäla intresse om teckning av nya aktier. Crowdsoft har erhållit tecknings- och garantiåtaganden motsvarande 100 % av emissionsvolymen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Crowdsoft

VD Alf Eriksson

Tel +46 70 7107807

Email: alf.eriksson@crowdsoft.com  

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Crowdsoft Technology AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 mars 2017.

Kort om Crowdsoft Technology AB

Crowdsoft levererar en helt ny typ av kommunikationssystem för operativt trygghets- och säkerhetsarbete som möjliggör stora vinster för en rad olika typer av företag och organisationer. Systemen är utformade med användarvänliga applikationer för smartphones och en central serverlösning för koordinering av stora informationsflöden. Affärsmodellen bygger på abonnemang, vilket innebär små initiala investeringar för kunder och återkommande intäkter för Crowdsoft. Aktien är listad på AktieTorget med kortnamn CROWD.

Om oss

Crowdsofts affärsidé är att leverera kommunikationssystem för säkerhetstillämpningar som erbjuder nya möjligheter för övervakning, samverkan, styrning, kontroll och rapportering. Bolaget tillhandahåller användarvänliga applikationer föra smartphones och en central serverlösning för koordinering av stora informationsflöden. Med hjälp av Bolagets produkter kan kontrollcentraler för företags-, samhällsviktiga och ekonomiskt betydelsefulla funktioner snabbt skapa sig en bild av störningar så att effektiva och nödvändiga åtgärder kan återställa full produktion eller att räddningsinsatser kan inledas skyndsamt

Prenumerera

Dokument & länkar