Inleder teckningsperiod i företrädesemission

Styrelsen för Crowdsoft Technology AB (”Crowdsoft”) har tidigare offentliggjort prospekt avseende nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Idag inleds teckningstiden i förträdesemissionen i vilken även allmänheten ges möjlighet att teckna. Fulltecknad nyemission tillför Crowdsoft cirka 25,9 mkr före avdrag för emissionskostnader. Bolaget har erhållit skriftliga bindande teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 % av emissionslikviden.

Prospektet, informationsfolder och anmälningssedel finns tillgängligt på bolagets hemsida (www.crowdsoft.com), på AktieTorgets hemsida (www.aktietorget.se) och på Redeye AB:s hemsida ( http://beta.redeye.se/transaction/crowdsoft-technology-1 ).

Erbjudandet i sammandrag

Företrädesrätt : Sista dag för handel inklusive teckningsrätt var den 7 mars 2017 och första dag för handel exklusive teckningsrätt var den 8 mars 2017. Avstämningsdag var den 9 mars 2017.

För varje befintlig aktie erhölls en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier.

Aktier som tecknas utan stöd av teckningsrätter tilldelas i första hand personer som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätt, i andra hand andra som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och i tredje hand emissionsgaranter.  


Teckningstid:
13 - 27 mars 2017.

Handel med teckningsrätter: 13 – 23 mars 2017.

Teckningskurs: 0,20 kronor per aktie. Courtage utgår ej.

Handel med BTA: Handel med BTA (betald tecknad aktie) pågår från och med den 13 mars 2017 och pågår fram till dess att företrädesemissionen är registrerad hos Bolagsverket. Registrering är beräknad att ske i mitten av april 2017.

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 129 284 233 aktier. Vid fulltecknad emission tillförs bolaget cirka 25,9 mkr före avdrag för emissionskostnader.

Antal aktier innan emission: 215 473 722 aktier.

Tecknings- och garantiåtaganden: Crowdsoft har erhållit teckningsåtaganden från befintliga aktieägare om cirka 10 procent och garantiåtaganden om cirka 90 procent av emissionslikviden.  

Villkor och anvisningar

Villkor och anvisningar samt ytterligare information om tecknings- och garantiåtaganden finns tillgängligt i bolagets prospekt.

Finansiell rådgivare

Redeye AB är finansiell rådgivare till Crowdsoft i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Crowdsoft

VD Alf Eriksson

Tel +46 70 7107807

Email: alf.eriksson@crowdsoft.com  

Kort om Crowdsoft Technology AB

Crowdsoft levererar en helt ny typ av kommunikationssystem för operativt trygghets- och säkerhetsarbete som möjliggör stora vinster för en rad olika typer av företag och organisationer. Systemen är utformade med användarvänliga applikationer för smartphones och en central serverlösning för koordinering av stora informationsflöden. Affärsmodellen bygger på abonnemang, vilket innebär små initiala investeringar för kunder och återkommande intäkter för Crowdsoft. Aktien är listad på AktieTorget med kortnamn CROWD.

Om oss

Crowdsofts affärsidé är att leverera kommunikationssystem för säkerhetstillämpningar som erbjuder nya möjligheter för övervakning, samverkan, styrning, kontroll och rapportering. Bolaget tillhandahåller användarvänliga applikationer föra smartphones och en central serverlösning för koordinering av stora informationsflöden. Med hjälp av Bolagets produkter kan kontrollcentraler för företags-, samhällsviktiga och ekonomiskt betydelsefulla funktioner snabbt skapa sig en bild av störningar så att effektiva och nödvändiga åtgärder kan återställa full produktion eller att räddningsinsatser kan inledas skyndsamt

Prenumerera

Dokument & länkar