Bokslutskommuniké 2012

PRESSMEDDELANDE 2013-02-21

  • Koncernen har under 2012 inte haft någon omsättning. Övriga rörelseintäkter uppgår till 0 (342 275) kronor. Rörelsekostnader under 2012 uppgick till -9 300 150 kronor (-3 500 625), vilka främst består i personal- och övriga externa kostnader.
  • Resultat efter finansiella poster 2012 uppgick till -9 709 972 kronor (-3 041 925), motsvarande -0,46 (-0,76) kronor per aktie.
  • Investeringar under 2012 uppgick till 11 561 978 kronor och avsåg prospekteringsarbeten i licenserna 3108 på Madagaskar samt Block P i Ekvatorialguinea. Av dessa avsåg 5 945 883 kronor investeringar i det sista kvartalet.
  • Eget kapital uppgick per 31 december 2012 till 55 433 843 (1 246 821) kronor, vilket motsvarar 2,15 (0,07) kronor per aktie.  
  • Likvida medel uppgick per 31 december 2012 till 11 761 666 (1 563 378) kronor.  

 

VD:s kommentar

Bästa aktieägare,

2012 har lagts till handlingarna och vi kan konstatera att året som gått var ett år då bolaget blev börsnoterat, stärkte sin kapitalbas och utökande sin resursbas i tillgångarna.

Drivkraften för ett oljeprospekteringsbolag är de geologiska möjligheterna och vi fokuserar på områden med bevisade petroleumsystem, områden som befinner sig i tidig prospekteringsfas samt projekt med stor potential som kan ge hög avkastning till aktieägarna på insatt kapital.

Under februari 2013 slutförde vi förvärvet av 40,5 % i licensen 2B i Sydafrika och säkerställde samtidigt finansieringen för tillgången. Genom att vi inte förvärvade 75 % som initialt var avsett skapar vi utrymme för expansion inom andra områden framöver samtidigt som vår riskexponering blir lägre. Potentialen i licensen är stor och under 2012 ökade resursbasen med mer än 100 %. Under februari 2013 slutförs de nya 3D-seismiska undersökningarna på licensen och under senare delen av 2013 kommer beslut om borrning av prospekteringsbrunn på licensen att fattas. I Ekvatorialguinea fortskrider planenligt utbyggnadsförberedelser samtidigt som utvärdering av prospekteringsmöjligheterna genomförs inom licensen. I Madagaskar har förberedelsearbetet för borrning av en brunn fortsatt och geologiskt arbete genomförts för att få en bättre förståelse för den mycket stora ännu icke testade strukturen på licensområdet.

Målet för vår verksamhet är att skapa aktieägarvärde och med den tillgångsmassa och finansiella kapacitet vi idag har, finns förutsättningar att visa på potentialen i våra tillgångar. Vi ser fram mot ett fortsatt händelserikt 2013.

 

Ulrik Jansson

VD Crown Energy AB (publ)

 

(För fullständig rapport, se bifogad fil)

 

MER INFORMATION

Vänligen kontakta Ulrik Jansson, VD, Crown Energy AB

+46 8 120 66 150

+46 707 51 41 84

 

OM CROWN ENERGY

Crown Energy är ett internationellt olje- och gasbolag som bedriver prospektering i Ekvatorialguinea, Sydafrika och Madagaskar. Värdetillväxt i bolaget skapas genom att utveckla tillgångar i tidiga faser för att i en förlängning introduceras till lämplig aktör inom olje- och gasindustrin för vidareutveckling och produktion. För mer information besök gärna www.crownenergy.se

Om oss

Crown Energy är en internationell koncern som erbjuder specialanpassade lösningar för bostäder, kontor och kringservice samt är verksam inom olje- och gasprospektering i Afrika och Mellanöstern.