Crown Energy AB: Bokslutskommuniké 2017

Fjärde kvartalet – oktober-december 2017

 • Omsättningen uppgick till 24 759 (40 163) TSEK
 • Rörelseresultatet exkl. effekt av omvänt förvärv uppgick till 21 208 (24 938) TSEK, motsvarande 0,05 (0,07) SEK per aktie, både före och efter utspädning.
 • Värdeförändringar avseende fastighetstillgångar uppgick i perioden till -8 878 (0) TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 7 913 (51 592) TSEK, motsvarande 0,02 (0,15) SEK per aktie, både före och efter utspädning.

Helåret – januari-december 2017

 • Omsättningen uppgick till 111 294 (150 161) TSEK.
 • Rörelseresultatet exkl. effekt av omvänt förvärv uppgick till 69 332 (99 191) TSEK, motsvarande 0,17 (0,28) SEK per aktie, både före och efter utspädning.
 • Rapportperioden innefattar en resultatmässig engångspost till följd av redovisningsregler för omvända rörelseförvärv. Effekten om -174 586 TSEK är ej kassaflödespåverkande utan redovisningsmässig. Rörelseresultat inkl. effekt av omvänt förvärv uppgick till -105 254
 • (99 191) TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -63 257 (32 803) TSEK, motsvarande -0,16 (0,09) SEK per aktie, både före och efter utspädning.

Viktiga händelser under kvartalet

 • Den 13 oktober 2017 offentliggjordes prospekt samt ny finansiell och annan information som återfinns i prospektet med anledning av slutförandet av förvärv av ESI Group S.A.
 • Den 30 oktober 2017 offentliggjordes att Bolaget ingår tilläggsavtal till PSC med Salah ad-Din inkluderande bl.a. förlängning av kontraktsperiod
 • Den 6 december 2017 offentliggjordes att Cement Fund utnyttjar warranter för teckning av 31,5 miljoner nya aktier vilket tillför Crown Energy 63 miljoner kronor.
 • Den 13 december 2017 offentliggjordes att Bolaget erhöll en tvåårig förlängning av Manja-licensen med ett flexibelt arbetsåtagande.

Crown Energy AB:

                             Bokslutskommuniké 2017 

PRESSMEDDELANDE 2018-02-28

Fjärde kvartalet – oktober-december 2017

 • Omsättningen uppgick till 24 759 (40 163) TSEK
 • Rörelseresultatet exkl. effekt av omvänt förvärv uppgick till 21 208 (24 938) TSEK, motsvarande 0,05 (0,07) SEK per aktie, både före och efter utspädning.
 • Värdeförändringar avseende fastighetstillgångar uppgick i perioden till -8 878 (0) TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 7 913 (51 592) TSEK, motsvarande 0,02 (0,15) SEK per aktie, både före och efter utspädning.

Helåret – januari-december 2017

 • Omsättningen uppgick till 111 294 (150 161) TSEK.
 • Rörelseresultatet exkl. effekt av omvänt förvärv uppgick till 69 332 (99 191) TSEK, motsvarande 0,17 (0,28) SEK per aktie, både före och efter utspädning.
 • Rapportperioden innefattar en resultatmässig engångspost till följd av redovisningsregler för omvända rörelseförvärv. Effekten om -174 586 TSEK är ej kassaflödespåverkande utan redovisningsmässig. Rörelseresultat inkl. effekt av omvänt förvärv uppgick till -105 254
 • (99 191) TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -63 257 (32 803) TSEK, motsvarande -0,16 (0,09) SEK per aktie, både före och efter utspädning.

Viktiga händelser under kvartalet

 • Den 13 oktober 2017 offentliggjordes prospekt samt ny finansiell och annan information som återfinns i prospektet med anledning av slutförandet av förvärv av ESI Group S.A.
 • Den 30 oktober 2017 offentliggjordes att Bolaget ingår tilläggsavtal till PSC med Salah ad-Din inkluderande bl.a. förlängning av kontraktsperiod
 • Den 6 december 2017 offentliggjordes att Cement Fund utnyttjar warranter för teckning av 31,5 miljoner nya aktier vilket tillför Crown Energy 63 miljoner kronor.
 • Den 13 december 2017 offentliggjordes att Bolaget erhöll en tvåårig förlängning av Manja-licensen med ett flexibelt arbetsåtagande.

Ord från VD

BÄSTA AKTIEÄGARE OCH INVESTERARE,

2017 har varit ett av det mest händelsefulla i Crown Energys historia och verksamheten har vuxit substantiellt i och med förvärvet av ESI Group, vilket har adderat ett helt nytt affärsområde.

Bolaget har nu en stärkt finansiell bas och samtidigt en lönsam och utvecklingsbar verksamhet med positiva kassaflöden som ytterligare stärker Bolagets ekonomiska och operationella ställning.

Utvecklingen av verksamheten är ett resultat av en långsiktig strategi att bredda Bolagets utbud av tjänster och erbjudanden för att vara en stabil spelare inom flera segment av energiindustrin.

Inom vårt nya affärsområde Property Development and Services har redan stora steg tagits för att lansera ESI-konceptet på nya marknader. Det finns i dagsläget en spännande pipeline av nya potentiella projekt. Några på den befintliga angolamarknaden men de allra flesta på nya geografiska marknader. Vi kan räkna till mer än ett halvdussin projekt på lika många marknader. Vissa av dem bearbetas i samarbete med vår partner Proger. Det är ett starkt partnerskap där erbjudandet till potentiella kunder blir heltäckande och konkurrenskraftigt.

Befintlig portfölj av fastighetstillgångar, både leasade och ägda fastigheter, löper på i enlighet med plan och med befintliga kontrakt. Valutaförändringar samt specifikt hyresmarknaden i Angola har dock varit mindre gynnsam under 2017 och då främst för uthyrning av boenden. I portföljen finns några fastigheter som under 2017 tappat hyresgäster och som ännu inte ersatts av nya. I gengäld har nya hyresgäster skrivit kontrakt i olika fastigheter i portföljen och kontrakt har även skrivits på för den färdigställda fastigheten C-view belägen i Talatona-distriktet i Luanda. Därtill förs ett par förhandlingar om ytterligare uthyrning i C-viewfastigheten i större volymer.

Tillväxt för Property Development and Services kommer främst att ske på nya marknader. Förvärvet av ESI Group har på så vis ett större värde för Crown Energy än den befintliga portföljen som när den förvärvades värderades med befintlig kontraktsbas. Crown Energy äger nu hela ESI-konceptet med know-how, rättigheter och nyckelpersoner för den expansion in i nya marknader som förestår. Med det sagt ser vi givetvis nyuthyrning i befintlig portfölj som viktig. Inte minst mot bakgrund att verksamheten är stadigt etablerad i Angola med organisation och en stark historik som en bra hyresvärd. Med en förbättrad situation inom oljeindustrin kan vi säkerligen se ett uppsving även på denna marknad.

Portföljen av fastighetstillgångar, både ägda och hyrda fastigheter, har genomgått en värdering per bokslutet. Värdena står sig väl i relation till tidigare perioder och endast de normala justeringarna för tidsfaktorn i underliggande kontraktsbas både för markavtal samt hyresgäster.

Våra olje- och gasprojekt har generellt utvecklats mycket väl under 2017. Vårt dotterbolag Crown Energy Iraq hade en betydande framgång i och med påskrift av ett tilläggsavtal till det oljelicensavtal som Bolaget har och har haft med Salah ad-Din-provinsen i Irak sedan 2013. En omarbetning av avtalet i syfte främst att förlänga löptiden med fem år från september 2018 till september 2023. För licensen i Madagaskar avtalades om en förlängd löptid om ytterligare två år med oförändrat arbetsåtagande. Sydafrikalicensen har tagit ett stort steg i och med att den nya prospekteringsfasen fått ett myndighetsgodkännande och därmed har den tvåårsfas som innefattar borrning nu startat. I Ekvatorialguinea fortgår också diskussioner om en förlängning och etablering av en tydlig utvecklingsplan.

AFFÄRSMÄSSIGA VÄGVAL SOM INVERKAT PÅ BOLAGETS UTVECKLING

Under 2017 förvärvades en välskött verksamhet som är lönsam och har stor tillväxtpotential. Det positiva kassaflödet ökar också våra möjligheter att utveckla befintlig verksamhet i Crown Energy då slutmarknaden i prospekteringsverksamheten och i fastighetsserviceverksamheten i mångt och mycket består av samma bolag och kunder, dvs. olje- och gasindustrin. Som ett större gemensamt bolag ser vi nya möjligheter att förverkliga framtida affärer inom båda affärsområden.

FRAMTIDSUTSIKTER

Bolaget fortsätter nu sin utveckling mot en större och ännu stabilare grund att står på. I och med samgåendet med ESI Group ska vi utnyttja kontakter inom oljeindustrin och framtida kassaflöden är planerade att sörja för en snabbare utveckling av Bolagets existerande tillgångar. Crown Energys tillväxt från affärsområdet Property Development and Services kommer främst att genereras i nya marknader. Kapital och organisation är och ska ytterligare anpassas för en spännande fortsättning i utvecklingsarbetet för Crown Energy.

FINANSIERING

I och med förvärvet av ESI Group och dess verksamhet samt Cement Funds lösen av optioner under december 2017 så har Bolaget ett fortsatt adekvat rörelse- och investeringskapital för fortsättningen.

Vi ser fram emot att fortsätta arbetet med att kapitalisera på våra tillgångar och därmed skapa värden till Er, våra aktieägare.

Andreas Forssell

VD Crown Energy AB (publ)

Denna information är sådan information som Crown Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2018 kl. 09:00 CET.

Vänligen kontakta Andreas Forssell, VD, Crown Energy AB (publ) 
+46 8 400 207 20 
+46 760 15 15 95

Crown Energy är ett internationellt olje- och gasbolag med verksamhet i Afrika och Mellanöstern. Koncernen består av två affärsområden – Energy och Property Development and Services. För mer information besök gärna www.crownenergy.se