Crown Energy AB: Delårsrapport januari-september 2018

TREDJE KVARTALET – JULI-SEPTEMBER 2018

 • Omsättningen uppgick till 18 126 (27 466) TSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 5 468 (12 689) TSEK
 • Värdeförändringar avseende fastighetstillgångar uppgick under perioden till -1 048 (58 402) TSEK.
 • Resultatet före skatt uppgick till 25 967 (73 681) TSEK och resultatet efter skatt uppgick till -1 850  (53 781) TSEK, motsvarande -0,004 (0,12) SEK per aktie.

DELÅRSPERIODEN– JANUARI-SEPTEMBER 2018

 • Omsättningen uppgick till 57 962 (86 535) TSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 17 827 (48 123) TSEK
 • Värdeförändringar avseende fastighetstillgångar uppgick under perioden till -39 475 (48 134) TSEK.
 • Resultatet före skatt uppgick till 258 026 (-75 686) TSEK och resultatet efter skatt uppgick till 179 781 (-71 170) TSEK, motsvarande 0,38 (-0,18) SEK per aktie.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER DELÅRSPERIODEN

 • Centralbanken i Angola släppte i januari 2018 fixeringen av den angolanska valutan Kwanza gentemot amerikanska dollarn, vilket medfört väsentliga devalveringseffekter under hela delårsperioden.
 • I februari godkände sydafrikanska myndigheter ansökan att gå in i nästa tvååriga prospekteringsfas avseende Block 2B i Sydafrika. Den nya fasen sträcker sig således till februari 2020 och innefattar borrning av brunn på licensen.
 • I mars 2018 ingick Crown Energy ett strategiskt samarbetsavtal med den italienska ingenjörsfirman Proger S.p.A. (”Proger”). Med detta avtal fortsätter Crown Energy att stärka affärsområdet Asset Development and Management. Crown Energy och Proger ska arbeta tillsammans för att identifiera och utveckla kommersiella projekt där respektive bolags kompetenser kompletterar varandra samt representera varandra i sina respektive kontorsnätverk.
 • Den 12 juni har Moderbolaget ingått ett avtal med ABG Sundal Collier ASA (”ABG”) varvid ABG ska agera som likviditetsgarant i Crown Energys aktie från den 18 juni 2018. Syftet är att öka aktiens likviditet samt underlätta handel i aktien.

ORD FRÅN VD

Bästa Aktieägare och Investerare,           

Crown Energy fortsätter att fokusera på att underhålla vår tillgångsportfölj samt att lägga ner stort arbete i att utveckla nya affärer. Därtill har stort arbete lagts på att utöka och förbättra vår rapportering till marknaden. Den här delårsrapporten markerar ett startskott där vi inkluderar ny information inom affärsområdet Asset Development and Management. Vi bedömer informationen som relevant för aktiemarknaden och informationen avser att möjliggöra en mer effektiv och relevant analys och bedömning av bolagets finansiella ställning och utveckling. Bland annat innefattar rapporten utökad information om befintliga tillgångar med intäktsnyckeltal, hyres- och servicesituation, fastighetsvärden och annan relevant marknadsinformation.

Stora steg har tagits i positiv riktning vilket lett till markvinningar både inom Energy och inom Asset Development and Services. Detta hoppas vi kunna kapitalisera på inom snar framtid. Situationen fortsätter att förbättras inom olje- och gasmarknaden och i energimarknaden i stort och vi fortsätter att ha en väldigt positiv syn för nya affärer och därmed till en substantiell tillväxt för Bolaget.

Crown Energy redovisar för delårsperioden en omsättning om 58,0 MSEK (86,5). Hyresintäkter uppgår till 40,2 MSEK (52,3), och serviceintäkter om 17,7 MSEK (33,4). Till följd av positiva valutakurseffekter i finansnettot, rapporterar Koncernen en vinst före skatt betydligt högre än tidigare perioder. Vinst före skatt (EBT) uppgår till 258 MSEK (98,9 MSEK föregående år, justerat för effekt av omvänt förvärv) och är som sagt påverkat av omfattande valutakurs- och omräkningseffekter i finansnettot till följd av valutasvängningar. Utöver valutaeffekterna måste våra jämförelsetal ses i ljuset av föregående års omvända förvärv av ESI Group som slutfördes 30 juni 2017. På grund av detta finns inte den tidigare Crown Energy-koncernens kostnader med i rapporterna för rapporteringsperioden januari till juni 2017.

Våra olje- och gasprojekt har generellt utvecklats bra fram till idag. Pris på råoljan har pendlat runt 80 USD per fat under tredje kvartalet och fram till idag. Oljepris vid sådana nivåer kan definitivt stimulera marknaden att investera i projekt som Crown Energy erbjuder. Investeringar i energisektorn generellt och i olje- och gasindustrin specifikt antas öka framöver. Under ett antal år har oljeindustrin investerat betydligt mindre än vad som skedde tidigare. Ett stadigvarande oljepris på högre nivåer kan definitivt trigga igång investeringar i både prospektering av nya, samt utbyggnad av befintliga fyndigheter. Exakt när i tiden sådana investeringsökningar drar igång är omöjligt att förutspå, men redan nu kan vi läsa om flera olje- och gasfält som tas i drift och generella investeringar har annonserats.

AFFÄRSMÄSSIGA VÄGVAL SOM INVERKAT PÅ BOLAGETS UTVECKLING

Sedan förvärvet av ESI Group under 2017 har mycket arbete lagts ner på att införliva förvärvade verksamheter i Crown Energys system. Men framförallt har stort arbete investerats för att kunna etablera Crown Energy med Asset Development-konceptet på nya marknader främst genom nykundsförsäljning. Vår utökade information till marknaden kommer att leda till ökad transparens och därmed möjlighet till analys av Bolagets verksamhet.

FRAMTIDSUTSIKTER

Bolaget fortsätter nu sin utveckling mot en större och ännu stabilare grund att stå på. Vi ska utnyttja kontakter inom oljeindustrin för att utveckla affärer på nya- och befintliga marknader och framtida kassaflöden är planerade att sörja för en snabbare utveckling av Bolagets existerande tillgångar. Kapital och organisation är och ska ytterligare anpassas för en spännande fortsättning i utvecklingsarbetet för Crown Energy.

Vi ser fram emot att fortsätta arbetet med att kapitalisera på våra tillgångar och därmed skapa värden till Er, våra aktieägare.

Andreas Forssell,

VD Crown Energy

Denna information är sådan information som Crown Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2018 kl. 08.30 CET. 

Vänligen kontakta Andreas Forssell, VD, Crown Energy AB

+46 8 400 207 20 
+46 760 15 15 95

Crown Energy är en internationell koncern som erbjuder specialanpassade lösningar för bostäder, kontor och kringservice samt är verksam inom olje- och gasprospektering i Afrika och Mellanöstern. För mer information besök gärna www.crownenergy.se

Om oss

Crown Energy är en internationell koncern som erbjuder specialanpassade lösningar för bostäder, kontor och kringservice samt är verksam inom olje- och gasprospektering i Afrika och Mellanöstern.