Crown Energy AB: Delårsrapport januari-mars 2018

FÖRSTA KVARTALET – JANUARI-MARS 2018

  • Omsättningen uppgick till 20 629 (27 783) TSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 7 029 (18 303) TSEK, motsvarande 0,01 (0,05) SEK per aktie.
  • Värdeförändringar avseende fastighetstillgångar uppgick under perioden till -16 516 (-10 288) TSEK.
  • Resultatet före skatt uppgick till 44 310 (8 060) TSEK, motsvarande 0,09 (0,02) SEK per aktie, och resultatet efter skatt uppgick till 11 390 (28 816) TSEK, motsvarande 0,02 (0,08) SEK per aktie.

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

  • Crown Energys resultat har påverkats kraftigt av den devalvering som under kvartalet har skett i Angola. Centralbanken i Angola släppte i januari i år fixeringen av angolanska valutan Kwanza gentemot amerikanska dollarn, vilket medfört en devalveringseffekt om ca 22,5 procent under kvartalet.
  • Den 26 februari 2018 offentliggjorde Crown Energy att sydafrikanska myndigheter godkänt ansökan att gå in i nästa tvååriga prospekteringsfas avseende Block 2B i Sydafrika. Den nya fasen sträcker sig således till februari 2020 och innefattar borrning av brunn på licensen.
  • Den 8 mars 2018 offentliggjorde Crown Energy att ett strategiskt samarbetsavtal - Areas of Mutual Interest – har ingåtts med den italienska ingenjörsfirman Proger S.p.A. (”Proger”). Med detta avtal fortsätter Crown Energy att stärka affärsområdet Asset Development and Management. Crown Energy och Proger ska arbeta tillsammans för att identifiera och utveckla kommersiella projekt där respektive bolags kompetenser kompletterar varandra samt representera varandra i sina respektive kontorsnätverk. Därmed utökas Crown Energys närvaro på den internationella marknaden.

Ord från vd

Bästa Aktieägare och Investerare,            

Efter Crown Energys stora affär med förvärvet av ESI Group under 2017 har vi nu gått in i 2018 och kan härmed rapportera årets första kvartal. Vårt resultat har påverkats kraftigt av den devalvering som under kvartalet skett i Angola. Centralbanken i Angola släppte i januari i år fixeringen av angolanska Kwanza gentemot amerikanska dollarn, vilket medfört en devalveringseffekt om ca 22,5 procent under kvartalet.

En positiv sak är att Crown Energys underliggande verksamheten i Angola har gått bättre under första kvartalet. Intäkterna, räknat i lokal valuta, ökade såväl jämfört med motsvarande period föregående år som mot förra kvartalet. Intäkter ökade med 1,7 procent jämfört med fjärde kvartalet 2017 och med 7,2 procent jämfört med första kvartalet 2017. Omräknat mot vår redovisningsvaluta, svenska kronor, ser vi dessvärre hur devalveringen slår mot omsättningssiffrorna. Till följd av övriga valutakursomräkningar redovisar vi däremot en betydligt högre vinst före skatt jämfört med tidigare perioder.

Crown Energy redovisar för första kvartalet 2018 en omsättning om 20,6 MSEK (27,8). Hyresintäkter uppgick till 13,0 MSEK (18,1), och serviceintäkter till 7,6 MSEK (9,6). Vinst före skatt (EBIT) uppgick till 44,3 MSEK (8,1), och påverkades av omfattande omräkningseffekter till följd av valutasvängningar, vilket mestadels syns i de finansiella posterna. Våra jämförelsetal måste dock ses i ljuset av föregående års omvända förvärv av ESI Group och därför finns inte ”gamla” Crown Energy-koncernens kostnader med i rapporterna för första halvåret 2017.

På längre sikt motverkas effekterna av valutaförändringarna och den pågående inflationen i Angola av att Crown Energy i närmare hälften av kundavtalen har inbyggt en indexering mot dollarn. För att minska valutariskerna tecknade också vårt angolanska dotterbolag redan i oktober 2017 två hedger, det ena instrumentet hedgar mot dollarn och den andra är ett räntebärande instrument med 22 procents ränta.

Situationen i Angola visar på vikten av att fortsätta vår strategi – att sprida Asset development-konceptet till nya marknader, skriva avtalen i dollar eller euro samt teckna nya uthyrningsavtal i befintliga fastigheter. Det stigande oljepriset är också nationalekonomiskt bra för Angola som nation och kommer att motverka inflationen i landet.

Det är Crown Energys absoluta målsättning att säkerställa utveckling av Bolagets verksamhet framgent. Nya projekt inom Asset Development and Management och även kapitalisering på prospekteringstillgångarna inom Energy är vår högsta prioritet. Bolaget ser givetvis att effekterna av valutaförändringar i den angolanska ekonomin ytterligare ökar värdet av att etablera kassaflödesgenererande verksamhet på nya marknader för att diversifiera och spä ut valutarisker. Vi ser också en förbättrad situation inom oljeindustrin på grund av den positiva utvecklingen av oljepriset.

Våra olje- och gasprojekt har generellt utvecklats mycket väl fram till idag. En uppgång i oljepriset kan på sikt bli mycket positivt för Crown Energy då investeringar i energisektorn generellt, och i olje- och gasindustrin specifikt, antas att öka framöver. Under ett antal år har oljeindustrin investerat betydligt mindre än vad som skett tidigare. Det brukar skapa ett uppdämt behov av nyinvesteringar i industrin och ett stadigvarande oljepris på högre nivåer kan definitivt trigga igång sådana investeringar. Exakt när i tiden sådana investeringsökningar drar igång är omöjligt att förutspå. Men redan nu kan vi läsa om flera olje- och gasfält som tas i drift och generella investeringar har annonserats. Det kan behövas en något längre period av högre oljepris för att effekten ska bli ytterligare märkbar i marknaden. Vi hoppas att det även ska ge effekt på våra tillgångar inom båda våra affärsområden.

Affärsmässiga vägval som inverkat på bolagets utveckling

Sedan förvärvet av ESI Group under 2017 har mycket arbete lags ner på att införliva förvärvade verksamheter i Crown Energy. Men framförallt har stort arbete investerats för att kunna etablera vårt Asset development-koncept på nya marknader främst genom nykundsförsäljning. Det är ett arbete som vi på lite sikt givetvis vill ska resultera i en markant tillväxt för Crown Energy.

Framtidsutsikter

Bolaget fortsätter nu sin utveckling för att få en större och ännu stabilare grund att stå på. Vi ska utnyttja kontakter inom oljeindustrin för att utveckla nya affärer på både nya och befintliga marknader och framtida kassaflöden är planerade att sörja för en snabbare utveckling av Bolagets existerande tillgångar. Kapital och organisation ska ytterligare anpassas som en del i den spännande fortsättningen av Crown Energys utvecklingsarbete.

Vi ser fram emot att fortsätta arbetet med att kapitalisera på våra tillgångar och därmed skapa värden till Er, våra aktieägare.

Andreas Forssell,

VD Crown Energy

Denna information är sådan information som Crown Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2018 kl. 08.30 CET.

Vänligen kontakta Andreas Forssell, VD, Crown Energy AB (publ) 
+46 8 400 207 20 
+46 760 15 15 95

Crown Energy är en internationell koncern som erbjuder specialanpassade lösningar för bostäder, kontor och kringservice samt är verksam inom olje- och gasprospektering i Afrika och Mellanöstern. För mer information besök gärna www.crownenergy.se