Crown Energy AB genomför riktad emission av konvertibler

Styrelsen för Crown Energy AB (”Crown Energy” eller ”Bolaget”) har efter externt intresse beslutat att genomföra en riktad nyemission av konvertibler i den befintliga konvertibelserien CRWN KV1 som handlas på NGM Equity. Emissionen omfattar konvertibler till nominellt belopp om ca 20 miljoner kronor och med en teckningskurs som är bestämd till 82 procent så tillförs Bolaget således ca 15 miljoner kronor. Emissionsbeloppet kan dock komma att omfatta konvertibler för nominellt upp till 25 miljoner kronor, vilket skulle tillföra Bolaget upp till 20,5 miljoner kronor beroende på slutlig teckningsgrad.

Emissionen genomförs med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och Crown Energy har gett i uppdrag åt Birger Jarl Fondkommission att arrangera emissionen i den existerande konvertibeln CRWN KV1, som förfaller den 30 april 2016 och den återstående löptiden uppgår därvid till drygt två år. De nya konvertiblerna kommer således att ha samma villkor som de befintliga konvertiblerna innebärande att emissionen tekniskt sett innebär att den existerande konvertibelvolymen utökas.

Priset för konvertiblerna är 82 procent och säljs således med rabatt i förhållande till nominellt belopp. Rabatten till marknadspriset, köpkurs senaste handelsdagagen, är knappt 4 procent. Emissionen är villkorad ett stämmogodkännande.

 

Crown Energy AB (publ) offentliggör ovan information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 april 2014, kl 08:15.

 

MER INFORMATION

Vänligen kontakta Ulrik Jansson, VD, Crown Energy AB

+46 8 120 66 150

+46 707 51 41 84

 

OM CROWN ENERGY

Crown Energy är ett internationellt olje- och gasbolag som bedriver prospektering i Afrika och Mellanöstern. Värdetillväxt i bolaget skapas genom att utveckla tillgångar i tidiga faser för att i en förlängning introduceras till lämplig aktör inom olje- och gasindustrin för vidareutveckling och produktion. För mer information besök gärna www.crownenergy.se

Om oss

Crown Energy är en internationell koncern som erbjuder specialanpassade lösningar för bostäder, kontor och kringservice samt är verksam inom olje- och gasprospektering i Afrika och Mellanöstern.