Crown Energy genomför förvärv och säkerställer finansiering för del av licensen Block 2B i Sydafrika

Crown Energy AB (”Crown Energy” eller ”Bolaget”) upptar finansiering för att fullborda förvärv av del av licensen Block 2B i Sydafrika, en prospekteringslicens med brutto 451 miljoner fat olja prospektiva resurser identifierade i ett flertal strukturer. Finansieringen består i att styrelsen i Bolaget avser att föreslå att extra bolagsstämma beslutar om en konvertibelemission om ca 65 miljoner SEK med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Hälften av lånebeloppet, ca 32,5 miljoner SEK är i dag säkerställt genom teckningsförbindelser av huvudägare och andra aktieägare som tillika är säljare i affären. Styrelsen kommer omedelbart att initiera arbetet med konvertibelemissionen och offentliggöra såväl kallelse till extra bolagsstämma samt mer information under mars månad.  

 

Bakgrund

Crown Energy ingick 2011 avtal avseende förvärv av 75 procent i licensen Block 2B genom förvärv av bolaget Thombo Petroleum Ltd för totalt 14 miljoner USD (ca 90 miljoner SEK). Säljarna och Bolaget har nu beslutat att genomföra affären med en andel om totalt 40,5 procent av licensen och med en proportionellt oförändrad köpeskilling om ca 7,6 miljoner USD (ca 48 miljoner SEK). Detta har den stora fördelen att det minskar Bolagets exponering och risk knutet till en enskild licens vilket skapar bättre balans mellan Bolagets olika tillgångar, utan att uppsidan för den skull nämnvärt minskar. 

Villkoren för den förvärvade delen motsvaras av likadana villkor för farm-out-avtalet med Afren Plc där Afren Plc betalar för den pågående 3D seismik-skjutningen på licensen samt potentiellt upp till två prospekteringsbrunnar. Det totala värdet på farm-out-avtalet beräknas till mellan 85 och 100 miljoner USD.

"Detta är ett stort steg för Crown Energy i och med att även det sista projektet i den initiala portföljen nu kommer att fullbordas enligt denna struktur, vilket gör att stor potential nu tillförs Bolaget. Licensen Block 2B är en mycket fin tillgång och potentialen är enorm, vilket helt ligger i linje med Crown Energys affärsmodell. Skattesituationen för oljebolag i Sydafrika är mycket gynnsam och därför kan vi sätta ett högt värde på funna resurser och därmed blir en ekonomisk utveckling betydande för Bolaget, inte minst vid fyndighet. Affären tillknyter Bolaget 183 miljoner prospektiva resurser i en licens där redan en mindre fyndighet finns, som bevisar att olja verkligen finns i licensen. Nu pågår inhämtning av 3D-seismik, vilket ytterligare ska klargöra hur stor potentialen verkligen är i licensen. Genom farm-out-avtalet med Afren Plc behöver inte Crown Energy inte heller finansiera seismik eller borrningar, vilket är mycket förmånligt", säger Ulrik Jansson, Crown Energys VD.

 

Konvertibellån om ca 65 MSEK

Hälften av lånebeloppet, ca 32,5 miljoner SEK är i dag säkerställt genom teckningsförbindelser av huvudägare och andra aktieägare som tillika är säljare av Thombo. Resterande belopp kommer att fullt ut vara garanterat av ett konsortium av externa investerare som handlas upp under emissionsprocessen. Konvertibelemissionen kommer att genomföras med företrädesrätt för befintliga aktieägare på motsvarande sätt som en företrädesemission av aktier. Mer information kommer att offentliggöras under mars månad.

Förvärvet är förbehållet erforderliga myndighetstillstånd i Sydafrika samt den extra bolagsstämmans godkännande av emissionen.

 

MER INFORMATION

Vänligen kontakta Ulrik Jansson, VD, Crown Energy AB

+46 8 120 66 150

+46 707 51 41 84

 

OM CROWN ENERGY

Crown Energy är ett internationellt olje- och gasbolag som bedriver prospektering i Ekvatorialguinea, Sydafrika och Madagaskar. Värdetillväxt i bolaget skapas genom att utveckla tillgångar i tidiga faser för att i en förlängning introduceras till lämplig aktör inom olje- och gasindustrin för vidareutveckling och produktion. För mer information besök gärna www.crownenergy.se

Om oss

Crown Energy är en internationell koncern som erbjuder specialanpassade lösningar för bostäder, kontor och kringservice samt är verksam inom olje- och gasprospektering i Afrika och Mellanöstern.