Crown Energy offentliggör huvudsakliga villkor för säkerställd konvertibelemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare

PRESSMEDDELANDE 2013-02-19

 

  • Aktieägare i Crown Energy har företrädesrätt att teckna konvertiblerna där fyra (4) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) konvertibel
  • Teckningskursen är 10 kr per konvertibel, vilket motsvarar en total emissionslikvid om ca 65 miljoner kr före avdrag för emissionskostnader
  • Emissionen genomförs för att förvärva del av licensen Block 2B i Sydafrika (se bolagets pressrelease av den 15 februari 2013)
  • Räntan har fastställts till 10 procent per år och konverteringskursen har fastställts till 10 kr per aktie
  • För det fall företrädesemissionen övertecknas föreslås att överteckningen tillgodoses i en riktad emission om maximalt ytterligare 10 miljoner kr
  • Företrädesemissionen (och den eventuella riktade emissionen) är villkorad av godkännande från extra bolagsstämma som beräknas hållas den 25 mars 2013
  • Crown Energy har för avsikt att notera konvertiblerna på NGM Equity i Stockholm
  • Företrädesemissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser från existerande aktieägare och säljare till licensen Block 2B om 50 procent av emissionsbeloppet och garantier från fonder, institutioner och privatpersoner om resterande 50 procent av emissionsbeloppet

Fyra (4) befintliga aktier i Crown Energy berättar till teckning av en (1) konvertibel till teckningskursen 10 kr, motsvarande det nominella värdet av konvertibeln.

Företrädesemissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser från existerande aktieägare och säljare till licensen Block 2B om 50 procent av emissionsbeloppet och garantier från fonder, institutioner och privatpersoner om resterande 50 procent av emissionsbeloppet. Därvid kommer emissionen att tillföra Crown Energy ca 65 miljoner kr, före avdrag för emissionskostnader.

Konvertiblerna löper med en årlig räntesats om 10 procent som utbetalas årligen, under löptiden som är tre (3) år.

Konverteringskursen har fastställts till 10 kr per aktie och konvertering kommer att kunna äga rum två gånger per år.

Företrädesemissionen (och den eventuellt riktade emissionen) förutsätter godkännande från extra bolagsstämma som beräknas hållas den 25 mars 2013. Kallelse till stämman beräknas offentliggöras den 27 februari 2013 och fullständiga villkor och övriga handlingar kommer att hållas tillgängliga tre veckor före stämman.

 

Preliminär tidplan

 

27 februari 2013 Kallelse till extra bolagsstämma offentliggörs

 

4 mars 2013 Fullständiga konvertibelvillkor och övriga handlingar tillgängliggörs

 

25 mars 2013 Extra bolagsstämma

 

28 Mars 2013 Offentliggörande av prospekt

 

Två veckor i april Teckningsperiod

 

Slutet av april Offentliggörande av preliminärt resultat av företrädes-emissionen inklusive betalning

 

Crown Energy har för avsikt att notera konvertiblerna på NGM Equity.

 

MER INFORMATION

Vänligen kontakta Ulrik Jansson, VD, Crown Energy AB (publ)

+46 8 120 66 150

+46 707 51 41 84

 

OM CROWN ENERGY

Crown Energy är ett internationellt olje- och gasbolag som bedriver prospektering i Ekvatorialguinea, Sydafrika och Madagaskar. Värdetillväxt i bolaget skapas genom att utveckla tillgångar i tidiga faser för att i en förlängning introduceras till lämplig aktör inom olje- och gasindustrin för vidareutveckling och produktion. För mer information besök gärna www.crownenergy.se