Delårsrapport januari-september 2013

(För komplett delårsrapport se bifogad fil)

  • Koncernen har under tredje kvartalet 2013 haft en mindre övrig rörelseintäkt om 8 TSEK, hänförlig till valutakursdifferenser. Totala rörelsekostnader för tredje kvartalet uppgick till -1 777 (- 3 272) TSEK, vilka främst består i personal- och övriga externa kostnader.
  • Tredje kvartalets rörelseresultat uppgick till -1 769 (-3 272) TSEK,
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -5 498 (-3 389) TSEK, motsvarande -0,21 (-0,15) SEK per aktie.
  • Investeringar prospekteringslicenser uppgick under tredje kvartalet uppgick till 515 (3 929) TSEK.
  • Den i augusti slutförda konvertibelemissionen tillförde Crown Energy AB totalt 44 124 TSEK i likvida medel efter transaktionskostnader.
  • Den 10 september slöts aktieöverlåtelseavtal med säljarna av Tigris Oil i Sverige AB. Den 31 oktober godkändes förvärvet på en extra bolagsstämma och den 18 november tillträddes Crown Energy bolaget.
  • Crown Energy rekryterade i september 2013 Surinder S Rai som chef för den operationella verksamheten (”COO”).

Komplett delårsrapport finns att ladda ner från www.crownenergy.se

 

VD:s kommentar

Bästa Aktieägare och Investerare,

Under den första delen av 2013 har Crown koncentrerat mycket av arbetet på att finansiera och genomföra förvärvet av vår tillgång i Sydafrika. Där har arbetet med inhämtandet av seismiken fortlöpt under året och den tekniska nivån och kvalitén på seismiken har varit mycket god. Vad som nu återstår är de slutliga tolkningarna av det gigantiska materialet.  Då vi är en av tre partners i licensen måste vi invänta samtliga partners bearbetning av det seismiska materialet då det är kutym att gå ut unisont och meddela resultat. Vi räknar med att det dröjer ytterligare ett tag innan detta sker.

Mycket arbete har lagts ner för att slutföra förvärvet av vår Irak-licens, Salah ad-Din. Arbetet har bestått i att dels förhandla fram en bra affär med säljarna samt att noggrant genomlysa strategi och väg framåt för denna tillgång. Tillgången har en enorm potential och de alternativa vägarna för att påvisa denna potential är flera. Vi har tillsammans med vår rekryterade COO genomarbetat en plan för att på bästa sätt synliggöra och påvisa värdet på kortaste möjliga tid. Vi ser fram emot att genomföra detta steg för steg, delvis med finansiering genom att knyta till oss partners men även i egen regi där det passar sig utifrån våra resurser och möjligheter.

Vår anställning av en COO i detta skede är hänförligt till förvärvet av Irak-tillgången. Crown Energy kommer att vara mycket aktivt kring detta projekt och det krävs en person med kunskap och fokus på vårt arbetsprogram. Självklart kommer han att vara bolagets övergripande COO och även bidra till utvecklingen av våra övriga tillgångar, speciellt i takt med att dessa också kommer in i nya faser, tekniskt och arbetsmässigt. Surinder Rai har de bästa tekniska kvalifikationerna och därtill upparbetade relationer i Irak med geologer och tekniker.

I och med förvärvet av Tigris Oil har Crown Energy vidgat sitt geografiska fokus till att även innefatta Mellanöstern. Genom förvärvet sker en viss strategiförändring även verksamhetsmässigt då det är mycket mer sannolikt att befintliga fyndigheter i Irak på mycket kort tid kan komma att tas i produktion. Avsikten är att genomföra testproduktionsprogram på utvalda fyndigheter påvisa möjligheten till produktion i regionen. Med relativt begränsande investeringskostnader och samtidigt låga produktions-kostnader kan en initial produktion uppskattningsvis etableras inom 18-24 månader.

I Ekvatorialguinea har vi tillsammans med våra partners, strategiskt, att välja att antingen gå mot en utbyggnad av den befintliga fyndigheten Venus, eller att koncentrera fortsatta arbeten till att utforska de strukturer som omgärdar detta fynd. Diskussioner med ett antal potentiella partners till Madagaskar pågår och vi arbetar med att ta fram fakta som efterfrågas för att komma vidare i den processen. Vi hoppas att komma till ett resultat inom kort.

Som sammanfattning av året hittills och under det senaste kvartalet har vi tagit ett stort kliv framåt i skapandet av en diversifierad tillgångsportfölj med stor potential. Vi har ingen brist på riskvillighet, utan tvärtom så är det där de stora värdena kan skapas, men vi måste samtidigt upplysa om riskerna. Det är en bit kvar innan vi kan påvisa de värden som finns i våra tillgångar men genom de beslut som tagits har vi kommit en bra bit på väg.

 

Ulrik Jansson

VD Crown Energy AB (publ)

 

MER INFORMATION

Vänligen kontakta Ulrik Jansson, VD, Crown Energy AB

+46 8 400 207 20

+46 707 51 41 84

 

OM CROWN ENERGY

Crown Energy är ett internationellt olje- och gasbolag som bedriver prospektering i Afrika och Mellanöstern. Värdetillväxt i bolaget skapas genom att utveckla tillgångar i tidiga faser för att i en förlängning introduceras till lämplig aktör inom olje- och gasindustrin för vidareutveckling och produktion. För mer information besök gärna www.crownenergy.se

Om oss

Crown Energy är en internationell koncern som erbjuder specialanpassade lösningar för bostäder, kontor och kringservice samt är verksam inom olje- och gasprospektering i Afrika och Mellanöstern.