Delårsrapport januari-september 2015

Tredje kvartalet – juli-september 2015

  • Bolaget redovisar ingen omsättning eller rörelseintäkter.
  • Koncernen har under kvartalet inte haft några rörelseintäkter. Totala rörelsekostnader för tredje kvartalet uppgick till -1 975    
  • (-1 417) TSEK, vilka främst består i personal- och övriga externa kostnader. Rörelsekostnaderna motsvarar Bolagets rörelseresultat.
  • Tredje kvartalets resultat uppgick till -2 418 (-4 520) TSEK efter skatt, motsvarande -0,04 (-0,16) SEK per aktie.
  • Investeringar i immateriella anläggningstillgångar under tredje kvartalet uppgick till 2 491 (563) TSEK.

Januari-September 2015

  • Bolaget redovisar ingen omsättning eller rörelseintäkter.
  • Koncernen har mellan januari-september inte haft några rörelseintäkter. Totala rörelsekostnader uppgick till -6 283 (-6 078) TSEK, vilka främst består i personal- och övriga externa kostnader. Rörelsekostnaderna motsvarar Bolagets rörelseresultat.
  • Resultatet uppgick till -11 844 (-15 416) TSEK efter skatt, motsvarande -0,29 (-0,52) SEK per aktie.
  • Investeringar i immateriella anläggningstillgångar under perioden uppgick till 7 891 (3 315) TSEK, exklusive omräkningsdifferenser samt investeringar i form av förvärv.
  • Under första kvartalet 2015 tillträddes aktierna i det brittiska bolaget Simbo Petroleum No.2 Ltd, vilket innehar 40,5% i licensen Block 2B i Sydafrika. Genom förvärvet, ökade bolagets immateriella tillgångar i form av licenser med totalt 55 487 TSEK.

 

VD:S KOMMENTAR

Bästa Aktieägare och Investerare,

Det tredje kvartalet och fram till idag har varit minsta sagt fartfyllt och givande. Dessvärre har vi inte lyckats att stänga någon av de processer vi arbetat med, vilket varit vår förhoppning. Däremot kan vi konstatera att vi är i diskussion kring en eller flera extremt intressanta affärer. Jag hoppas att kunna slutföra något inom en snar framtid. Vad vi i dagsläget kan säga är att det handlar om affärer både på tillgångsnivå men också på bolagsnivå. Vi ser också fram emot att snart kunna meddela resultatet av de tekniska arbeten och uppdaterade tillgångsrapporten för Block 2B i Sydafrika.

Efter en spännande resa till Kapstaden i Sydafrika kan vi också med glädje rapportera att vi erhållit en förlängning av licensen Manja Block 3108 i Madagaskar. Det är i praktiken en fyraårig förlängning som skapar tidsutrymme och flexibilitet i arbetsprogram nog för att vara riktigt attraktivt för en partner. Vi har därför kunnat återuppta en rad diskussioner med potentiella partners som av den ena eller den andra anledningen tidigare avvaktat med beslut, men som nu kan analysera tillgången igen, med helt uppgraderade och förbättrade förutsättningar. I Sydafrika kunde vi också träffa befintliga och potentiella partners i våra övriga Afrikabaserade projekt under Africa Oil Week, den största konferensen för oljebolag som verkar i Afrika.

Affärsmässiga vägval som inverkat på bolagets utveckling

I och med genomförda aktiviteter i vår kapitalstruktur under kvartal två, så har vi kunnat fortsätta arbetet med att ta nästa steg för att stärka upp Bolagets finansiella ställning framgent. Det kommer att vara oerhört viktigt att ha en stark finansiell ställning i tider av osäkerhet kring oljepris och där aptiten från större oljebolag varit låg under den senaste ett- till tvåårsperioden, men där vi skönjer vissa attitydförändringar nu. Det är tidigt att säga att det är ett trendbrott, men vi har redan sett ett par intressanta affärer i närhet till våra tillgångar och vi vågar snart tro på ökade aktiviteter framöver. Vi kommer att vara med när saker och ting börjar att röra på sig igen, det har vi idag positionerat oss för.

Framtidsutsikter

Crown Energy är väl positionerat med en balanserad portfölj av spännande projekt med stor utvecklingspotential. Vi har påbörjat ett visst förändringsarbete med kostnadsbesparingar där vi ser att det är möjligt, men ökar istället takten på områden som kan leda till eventuella finansiärer eller partners. Det är viktigt att träffa bolag i vår intressesfär. Det är de som kommer att farma in eller investera på annat sätt i våra projekt för att förädla dessa och synliggöra dess värdepotential. Vi är fortsatt väl rustade med tillgångar som befinner sig i geologiskt attraktiva områden med rimligare utvecklingskostnader än många andra projekt runt om i världen.

Vi för förnärvarande ett flertal processer parallellt, som ska kunna resultera i betydande finansiella genombrott för Crown Energy. Detta är också nödvändigt i och med Bolagets nuvarande finansiella ställning. Vi kommer att arbeta för att ta en eller flera av dessa pågående processer i hamn, och på så sätt skapa solida förutsättningar för ett långsiktigt och livskraftigt Crown Energy. Vi hoppas att kunna informera marknaden och er aktieägare någonting konkret i en närtid. Det är som med all affärsverksamhet, ingenting är klart förrän det finns på papper och pengar finns i systemet.

Sammantaget föranleder detta oss att tro på våra tillgångar och att vi kommer att kunna kapitalisera på dem. Detta ska vara vårt sätt att skapa värden för Er, våra aktieägare.

Andreas Forssell

VD Crown Energy AB (publ)

Crown Energy AB (publ) offentliggör ovan information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 november 2015, kl 12:50.

MER INFORMATION

Vänligen kontakta Andreas Forssell, VD, Crown Energy AB

+46 8 120 66 150

+46 760 15 15 95

OM CROWN ENERGY

Crown Energy är ett internationellt olje- och gasbolag som bedriver prospektering i Afrika och Mellanöstern. Värdetillväxt i bolaget skapas genom att utveckla tillgångar i tidiga faser för att i en förlängning introduceras till lämplig aktör inom olje- och gasindustrin för vidareutveckling och produktion. För mer information besök gärna www.crownenergy.se

Om oss

Crown Energy är en internationell koncern som erbjuder specialanpassade lösningar för bostäder, kontor och kringservice samt är verksam inom olje- och gasprospektering i Afrika och Mellanöstern.