Kommuniké från årsstämma i Crown Energy AB

Årsstämman 2018 i Crown Energy AB (publ) (”Crown Energy” eller ”Bolaget”) hölls idag den 17 maj 2018 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen i Crown Energy samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna samt att tidigare balanserade vinstmedel, inklusive överkursfond samt årets resultat, totalt 1 612 512 278 kronor, balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan styrelsesuppleanter. Beslutades att Bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor.

Beslutades vidare att arvode till envar icke anställd styrelseledamot skulle utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande och med 75 000 kronor till övriga ledamöter, totalt 300 000 kronor, samt att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning. Styrelsearvodet är oförändrat från föregående år.

Till styrelseledamöter omvaldes Jean Benaim, Yoav Ben Eli, Alan Simonian och Pierre-Emmanuel Weil. Pierre-Emmanuel Weil omvaldes som styrelseordförande.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som Bolagets revisor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade revisorn Bo Lagerström fortsätter som huvudansvarig.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att fastställa i allt väsentligt samma riktlinjer som fastställdes på årsstämman 2017.

Ändring av bolagsordning

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen avseende borttagande av C-aktier, varvid dessa inte längre ska kunna ges ut i Bolaget. Därmed ändrades samtliga bestämmelser som rör C-aktiers för att möjliggöra borttagande av C-aktier. Med anledning av ovanstående beslutades även att nuvarande stamaktier ska ha en röst per aktie.

Vidare beslutades att ändra bolagsordningens gränser för aktiekapital från rån lägst 4 277 264 kronor och högst 17 109 056 kronor till lägst 14 000 000 kronor och högst 56 000 000 kronor. Beslutades även att ändra bolagsordningens gränser för antalet aktier ändras från lägst 145 487 301 och högst 581 949 204 till lägst 477 000 000 och högst 1 908 000 000

Denna information är sådan information som Crown Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2018 kl. 13.30 CET.

Vänligen kontakta Andreas Forssell, VD, Crown Energy AB (publ) 
+46 8 400 207 20 
+46 760 15 15 95

Crown Energy är en internationell koncern som erbjuder specialanpassade lösningar för bostäder, kontor och kringservice samt är verksam inom olje- och gasprospektering i Afrika och Mellanöstern. För mer information besök gärna www.crownenergy.se

Prenumerera

Dokument & länkar