Kommuniké från extra bolagsstämma i Crown Energy AB den 26 januari 2016

Extra bolagsstämma i Crown Energy AB hölls den 26 januari 2016 varvid aktieägarna fattade följande beslut:

Val av styrelse

Konstaterades att Ulrik Jansson och Andrew Harriman sedan årsstämman 2015 avgått ifrån styrelsen. Aktieägare representerande ca 50 procent av aktierna och rösterna föreslog att styrelsen skall bestå av tre ledamöter utan styrelsesuppleanter. Aktieägare representerande ca 50 procent av aktierna och rösterna föreslog att styrelsen skall utgöras av Alan Simonian, Andreas Forssell och Nick Johnson med Alan Simonian som ordförande. Stämman beslutade i enlighet härmed.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut från den 29 december 2015 om emission av högst 5 500 000 aktier med avvikelse från företrädesrätt för aktieägarna

Beslutades enhälligt att godkänna emissionen av aktier i enlighet med styrelsens förslag.  Emissionen beslutades på i huvudsak följande villkor:

  • Den totala ökningen av bolagets aktiekapital kan uppgå till högst 161 697,62 kronor.
  • Det totala antalet nya aktier skall uppgå till högst 5 500 000.
  • Teckningskursen för aktierna är 2 kronor per aktie.
  • Rätten att teckna aktierna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ett mindre antal på förhand vidtalade investerare.
  • Aktieteckning skall ske under perioden från och med den 30 december 2015 till och med den 31 januari 2016. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Beslutades att bemyndiga styrelsen att, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner. Det totala antalet finansiella instrument som får emitteras under bemyndigandet får dock inte medföra att fler än totalt 10 000 000 aktier kan komma att emitteras. Styrelsen bemyndigas att besluta om att nyemissioner skall kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor.

Övrigt

Protokoll från den extra bolagsstämman kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida inom fem arbetsdagar, www.crownenergy.se.

För Crown Energy AB

Styrelsen

Crown Energy AB (publ) offentliggör ovan information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 januari 2016, kl. 14:30.

MER INFORMATION

Vänligen kontakta Andreas Forssell, VD, Crown Energy AB

+46 8 400 207 20

+46 760 15 15 95

OM CROWN ENERGY

Crown Energy är ett internationellt olje- och gasbolag som bedriver prospektering i Afrika och Mellanöstern. Värdetillväxt i bolaget skapas genom att utveckla tillgångar i tidiga faser för att i en förlängning introduceras till lämplig aktör inom olje- och gasindustrin för vidareutveckling och produktion. För mer information besök gärna www.crownenergy.se