Kommuniké från extra bolagsstämma i Crown Energy AB den 31 oktober 2013

Extra bolagsstämma i Crown Energy AB hölls den 31 oktober 2013 varvid aktieägarna fattade följande beslut:

Förvärv av Tigris Oil

Stämman beslutade att godkänna förvärvet av Tigris Oil i enlighet med styrelsens förslag. Beslutet fattades med en majoritet som överstiger nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som var företrädda vid stämman.

 

Beslut om riktad apportemission

Stämman beslutade, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om emission av högst 3 000 000 aktier till T Intressenter AB och USB Investment BV i enlighet med styrelsens förslag. Beslutet fattades med en majoritet som överstiger nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. 

 

Övrigt

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen, verkställande direktören eller den styrelsen förordnar, att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut som kan visas erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Protokoll från den extra bolagsstämman kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida inom fem arbetsdagar, www.crownenergy.se.

 

För Crown Energy AB

Styrelsen

 

MER INFORMATION

Vänligen kontakta Ulrik Jansson, VD, Crown Energy AB

+46 8 400 207 20

+46 707 51 41 84

 

OM CROWN ENERGY

Crown Energy är ett internationellt olje- och gasbolag som bedriver prospektering i Ekvatorialguinea, Sydafrika och Madagaskar. Värdetillväxt i bolaget skapas genom att utveckla tillgångar i tidiga faser för att i en förlängning introduceras till lämplig aktör inom olje- och gasindustrin för vidareutveckling och produktion. För mer information besök gärna www.crownenergy.se

Om oss

Crown Energy är en internationell koncern som erbjuder specialanpassade lösningar för bostäder, kontor och kringservice samt är verksam inom olje- och gasprospektering i Afrika och Mellanöstern.