Offentliggörande av prospekt avseende Crown Energys konvertibelemission

Styrelsen i Crown Energy AB (publ) (”Crown Energy” eller ”Bolaget”) offentliggör idag ett prospekt med anledning av den konvertibelemission som offentliggjordes den 15 februari 2013 respektive 19 februari 2013. Prospektet (”Prospektet”) har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Som tidigare kommunicerats har extra bolagsstämma i Crown Energy den 25 mars 2013, i enlighet med Bolagets styrelses förslag av den 27 februari 2013, beslutat om nyemission av konvertibler med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”). Därutöver har den extra bolagsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, fattat beslut om att emittera ytterligare konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt (den ”Riktade Emissionen”). Med anledning av detta har Crown Energy upprättat ett prospekt som idag har blivit godkänt av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt som bilaga till detta pressmeddelande samt går att ladda ned från Crown Energys hemsida (www.crownenergy.se), Finansinspektionens hemsida (www.fi.se ) samt Aqurats hemsida (www.aqurat.se )

Bolaget kommer att ansöka om notering av konvertiblerna på NGM Equity. Under förutsättning att ansökan beviljas samt att tillräcklig spridning av konvertiblerna uppnås, beräknas konvertiblerna bli upptagna till handel under maj 2013.

Baker & MacKenzie är juridisk rådgivare till Crown Energy i konvertibelemissionen.

Emissionsinstitut är Aqurat Fondkommission AB (”Aqurat”).

 

Information till aktieägare

Teckning av konvertibler skall ske under perioden från och med

10 april 2013 till och med 24 april 2013. Teckningsperioden är densamma för teckning av konvertibler med och utan företrädesrätt.

Avstämningsdag hos Euroclear Sweden för fastställande av vem som skall erhålla teckningsrätter (enligt Euroclear Sweden kallade ”uniträtter”) i Företrädesemissionen är den 5 april 2013. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 2 april 2013 och första dag exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 3 april 2013. Den som på avstämningsdagen den 5 april 2013 är registrerad som aktieägare i Crown Energy äger företrädesrätt att teckna konvertibler i Företrädesemissionen.

Mer information om erbjudandet, samt villkor och anvisningar finns att läsa i Prospektet.

 

Viktigt meddelande

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien, Danmark, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller i annat land där sådant offentliggörande skulle vara förbjudet eller kräva registrering eller annan åtgärd. Distribution av detta pressmeddelande kan vara förbjudet i vissa övriga jurisdiktioner. Informationen i detta pressmeddelande skall inte utgöra ett erbjudande om att sälja eller en uppmaning om att köpa några värdepapper Crown Energy i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller ett undantag från registrering i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 i dess aktuella lydelse (”Securities Act”). Crown Energy avser inte att registrera någon del av erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA. Kopior av detta offentliggörande distribueras eller skickas inte och får inte distribueras eller skickas till USA, Australien, Danmark, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland.

Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Detta dokument är ett pressmeddelande och inte ett prospekt, och investerare skall inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som finns i prospektet som har offentliggjorts av Crown Energy och finns tillgängligt på Crown Energys hemsida.

 

Stockholm den 2 april 2013

Crown Energy AB (publ)

 

 

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades kl. 14.45 den 2 april 2013.

 

 

MER INFORMATION

Vänligen kontakta Ulrik Jansson, VD, Crown Energy AB

+46 8 120 66 150

+46 707 51 41 84

 

OM CROWN ENERGY

Crown Energy är ett internationellt olje- och gasbolag som bedriver prospektering i Ekvatorialguinea, Sydafrika och Madagaskar. Värdetillväxt i bolaget skapas genom att utveckla tillgångar i tidiga faser för att i en förlängning introduceras till lämplig aktör inom olje- och gasindustrin för vidareutveckling och produktion. För mer information besök gärna www.crownenergy.se

Om oss

Crown Energy är en internationell koncern som erbjuder specialanpassade lösningar för bostäder, kontor och kringservice samt är verksam inom olje- och gasprospektering i Afrika och Mellanöstern.