RÄTTELSE: Kallelse till extra bolagsstämma den 26 januari 2016 i Crown Energy AB (publ))

Aktieägarna i Crown Energy AB (publ), org.nr 556804-8598, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 26 januari 2016 klockan 10:00 i Bolagets lokaler på Norrlandsgatan 18 i Stockholm.

Registrering och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman måste:

 1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken på avstämningsdagen, som är onsdagen den 20 januari 2016. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före onsdagen den 20 januari 2016 genom förvaltarens försorg tillfälligt registrera sina aktier i eget namn för att erhålla rätt att delta i stämman;
 2. dels anmäla sitt deltagande vid stämman till Bolaget senast onsdagen den 20 januari 2016. Anmälan om deltagande i stämman görs per e-post till info@crownenergy.se, per telefon till 08-400 207 20, per fax till 08-400 207 25 alternativt per brev till Crown Energy AB (publ), Norrlandsgatan 18, 111 43 Stockholm. Vid anmälan skall aktieägaren ange sitt fullständiga namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträde. Om aktieägare vill låta sig representeras av ombud skall en skriftlig och daterad fullmakt vara ställd till ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande (”Registreringsbevis”) för den juridiska personen bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt Registreringsbevis skall i god tid före stämman insändas per brev till Bolaget (enligt adress ovan). Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida www.crownenergy.se.

 

Förslag till dagordning

1.       Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.

2.       Utseende av protokollförare.

3.       Upprättande och godkännande av röstlängd.

4.       Godkännande av dagordning.

5.       Val av en eller två justeringsmän.

6.       Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7.       Beslut om antal styrelseledamöter.

8.       Val av styrelse.  

9.       Beslut om godkännande av styrelsens beslut från den 29 december 2015 om emission av högst 5 500 000 aktier med avvikelse från företrädesrätt för aktieägarna.

10.   Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.

11.   Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Punkt 7: Beslut om antal styrelseledamöter

Förslag kommer att presenteras senast i samband med stämman.

Punkt 8: Val av styrelse

Förslag kommer att presenteras senast i samband med stämman.

Punkt 9: Beslut om godkännande av styrelsens beslut från den 29 december 2015 om emission med avvikelse från företrädesrätt för aktieägarna av högst 5 500 000 aktier

Styrelsen har den 29 december 2015 beslutat om emission av högst 5 500 000 aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och under förutsättning av bolagsstämmans godkännande (”Emissionen”).

För Emissionen skall i huvudsak följande villkor gälla:

 • Den totala ökningen av bolagets aktiekapital kan uppgå till högst 161 697,62 kronor.
 • Det totala antalet nya aktier skall uppgå till högst 5 500 000.
 • Teckningskursen för aktierna är 2 kronor per aktie, vilket ger totalt 11 miljoner kronor om samtliga aktier tecknas. Teckningskursen har av styrelsen bedömts vara marknadsmässig under rådande marknadsklimat.
 • Rätten att teckna aktierna skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ett mindre antal på förhand vidtalade investerare.
 • Aktieteckning skall ske under perioden från och med den 30 december 2015 till och med den 31 januari 2016. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden.
 • Betalning för tecknade aktier skall ske kontant senast den 31 januari 2016. Styrelsen har rätt att förlänga tiden för betalning.
 • De nya aktierna medför rätt till utdelning från och med den avstämningsdag som infaller närmast efter att aktierna har registrerats hos Bolagsverket.
 • Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att detta kapitalanskaffningsalternativ har bedömts vara det mest fördelaktiga jämfört med andra alternativ ur ett tids- och kostnadsperspektiv.
 • Styrelsen, eller den styrelsen anvisar, medges rätten att vidta de justeringar som må behövas i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Styrelsen föreslår att stämman godkänner Emissionen.

Beslut enligt denna punkt är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagstämman.

Punkt 10: Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår att stämman ger styrelsen bemyndigande att, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner. Det totala antalet finansiella instrument som får emitteras under bemyndigandet får dock inte medföra att fler än totalt 10 000 000 aktier kan komma att emitteras. Styrelsen föreslår att den bemyndigas att besluta om att nyemissioner skall kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor.

Beslut enligt denna punkt är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagstämman.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 55 547 373 stycken varvid varje aktie har en röst. Endast ett aktieslag finns. Bolaget äger inga egna aktier.

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag, fullmaktsformulär och annan dokumentation under punkten 9 ovan kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget och på Bolagets webbplats, www.crownenergy.se, senast tre (3) veckor före stämman. Kopior på handlingarna kommer att, utan kostnad, skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

 

Stockholm i januari 2016

Crown Energy AB (publ)

Styrelsen

Crown Energy AB (publ) offentliggör ovan information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 januari 2016, kl. 9:40.

MER INFORMATION

Vänligen kontakta Andreas Forssell, VD, Crown Energy AB

+46 8 400 207 20

+46 707 51 41 84

OM CROWN ENERGY

Crown Energy är ett internationellt olje- och gasbolag som bedriver prospektering i Afrika och Mellanöstern. Värdetillväxt i bolaget skapas genom att utveckla tillgångar i tidiga faser för att i en förlängning introduceras till lämplig aktör inom olje- och gasindustrin för vidareutveckling och produktion. För mer information besök gärna www.crownenergy.se