Uppdatering avseende förvärvet av ESI Group SA.

Crown Energy AB (publ) (”Bolaget” eller ”Crown Energy”) är glada att kunna meddela att, i enlighet med avtalet om att förvärva ESI Group SA som offentliggjordes den 10 november 2016, alla godkännanden från lokala myndigheter nu har erhållits och samtliga registreringsåtgärder har genomförts. Ledningen kan också meddela att i och med att en försäljning har gjorts av vissa fastigheter i Angola, kommer nya Crown Energy koncernen snart att kunna redovisa sitt första positiva resultat. Förvärvet av ESI Group SA förväntas vara genomfört under andra kvartalet 2017 i enlighet med sälj- och köpeavtalet (”SPA”) och i enlighet med vad som tidigare meddelats.

Som ett led i Crown Energys förvärv av ESI Group SA har det nybildade angolanska bolaget YBE Imobiliaria Lda, som ägs av det Luxemburg-baserade bolaget ESI Group SA, erhållit alla nödvändiga godkännanden från myndigheterna i Angola. De formella godkännandena från Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos utgör en startpunkt för arbetet med att överföra tillgångar från det tidigare operativa bolaget ESI Angola Lda till YBE Imobiliaria Lda. Godkännandena innebär att en viktig milstolpe nåtts för att kunna slutföra och uppfylla villkoren i sälj- och köpeavtalet – som reglerar Crown Energys förvärv av de kassaflödesgenererande tillgångarna i Angola. Transaktionen förväntas vara klar under andra kvartalet 2017, men Crown Energy har rätt att tillgodoräkna sig intäkterna från fastighetstillgångarna från den 1 januari 2017. 

Crown Energy tecknade avtalet i november 2016 i syfte att förvärva en portfölj med kassaflödesgenererande tillgångar i Angola i Västafrika. Transaktionens värde, baseras på en extern värdering av de kassaflödesgenererande tillgångarna, vilken utförts av ett ledande internationellt revisionsföretag, och beräknas till cirka 910 MSEK. I december 2016 fattade en extra bolagsstämma beslut om nyemission av aktier för att finansiera transaktionen. Enligt sälj- och köpeavtalet, och under förutsättning att vissa villkor som anges i tillkännagivandet av transaktionen uppfylls, ska transaktionen vara genomförd senast i slutet av andra kvartalet 2017, efter att en ny juridisk struktur skapats som ger särskild skattestatus och fördelar vid utländskt ägande av tillgångar i Angola. 

”Efter att vi offentliggjorde transaktionen har vi tillsammans med vår motpart i transaktionen arbetat hårt för att uppfylla kraven i sälj- och köpeavtalet. Vi är mycket nöjda med det arbete som genomförts och med processen så långt, då vi fått det formella godkännandet från de angolanska myndigheterna – en viktig milstolpe som innebär att säljaren kan fullfölja processen med att fullt ut överföra det juridiska ägandet av fastigheterna i Angola. Innan vi avslutar transaktionen finns det en del mindre juridiska åtgärder som måste vidtas samt att revisorernas granskning av den nya företagsstrukturen ska slutföras”, säger Andreas Forssell, vd för Crown Energy.  

Då en del av transaktionen förväntas vara genomförd under andra kvartalet 2017, ställs krav på ett prospekt för att nya stamaktier ska kunna handlas på NGM Equity. Detta kommer att publiceras under andra kvartalet 2017. Prospektet, som måste godkännas av den svenska Finansinspektionen, kommer att innehålla den första offentliga finansiella informationen för Crown Energy/ESI Group. Prospektet förväntas att publiceras i maj eller juni. Den första delårsrapporten med finansiell information för Crown Energy/ESI Group kommer att bli delårsrapporten för perioden januari till juni 2017, vilken kommer att publiceras den 11 augusti 2017. 

”Jag är mycket glad att kunna meddela att transaktionsprocessen utvecklas positivt och jag vill betona att Crown Energy har rätt att tillgodoräkna sig intäkterna från tillgångarna från den 1 januari 2017. Våra aktieägare kommer att ha tillgång till den finansiella informationen för 2016 och rapporten för första kvartalet i det kommande prospektet som kommer att publiceras under andra kvartalet”, säger Andreas Forssell.  

Framgångsrik försäljning av tillgångar och återbetalning av lån 

Under övergångsperioden från offentliggörandet i november och fram till den extra bolagsstämman i december 2016 fick ESI Group förfrågningar från vissa hyresgäster om att förvärva delar av en av en fastighet – Ponticelli – som ESI Group äger i huvudstaden Luanda. Parterna kom överens om att gå vidare med försäljningstransaktionen för den här delen av fastigheten, vilken utgjorde cirka 30 procent av det totala värdet för denna tillgång. Försäljningen kunde genomföras och vinsten användes i sin tur för att betala av det befintliga lånet på cirka 4 miljoner USD som ESI Group hade hänförligt till den större så kallade C-view-byggnaden. Transaktionen gav det positiva effekten att det inte längre finns några skulder i ESI Groups tillgångsportfölj. 

Dessutom överstiger försäljningspriset på tillgången den externa värderingen av byggnaden med cirka 850 tusen USD. Den positiva effekten kommer att tas in i ESI Groups nya struktur och redovisas i enlighet med koncernens redovisningsprinciper. Effekterna presenteras i prospektet och den första delårsrapporten för de två bolagen. 

”Försäljningen av delar av Ponticelli-byggnaden till ett högre pris än den externa värderingen indikerar att tillgångarna värderades till ett rimligt pris. Detta ger stöd för värderingen av portföljen och motiverar transaktionen i sin helhet. Att ESI Groups skuld har kunnat betalas av stärker vår balansräkning och gynnar våra aktieägare, eftersom verksamheten inom ESI kommer att tas in i strukturen för Crown Energy/ESI Group utan skulder när transaktionen är genomförd”, säger Andreas Forssell.  

Mer information om transaktionen kommer att finnas i det kommande prospektet. 

----------------------------------- 

Denna information är sådan information som Crown Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 april 2017 kl. 8:45 CET. 

MER INFORMATION 

Kontakta VD Andreas Forssell, Crown Energy AB 

+46 8 400 207 20 

+46 760 15 15 95 

OM CROWN ENERGY 

Crown Energy är ett internationellt olje- och gasbolag som bedriver prospektering i Afrika och Mellanöstern. Värdetillväxt i bolaget skapas genom att utveckla tillgångar i tidiga faser för att i en förlängning introduceras till lämplig aktör inom olje- och gasindustrin för vidareutveckling och produktion. Mer information finns på www.crownenergy.se.