Kommuniké från Crunchfish AB:s (publ) årsstämma den 8 maj 2018

Årsstämma i Crunchfish AB har idag hållits, och nedan följer en redogörelse för de viktigaste besluten och deras huvudsakliga innehåll. Samtliga beslut var enhälliga.

Årsredovisningen godkändes, och stämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att bolagets till förfogande stående vinstmedel om 23 687 289 kronor i sin helhet skall balanseras i ny räkning, och att någon utdelning således inte skall lämnas. Stämman beslutade vidare att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören.

Joachim Samuelsson, Göran Linder, Mikael Kretz, Malte Zaunders, Patrik Olsson och Stephan Carlquist omvaldes som ordinarie ledamöter. Joachim Samuelsson omvaldes som styrelsens ordförande. Till styrelseledamöterna skall utgå ersättning med ett prisbasbelopp till var ledamot, två prisbasbelopp till styrelsens ordförande (båda exklusive sociala avgifter), och revisorn ska ersättas enligt godkänd räkning.

MAZARS SET Revisionsbyrå AB omvaldes som revisor för bolaget, med auktoriserade revisorn Åsa Andersson Eneberg som huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade även bemyndiga styrelsen att, under tiden till nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen, besluta om nyemission av sammantaget högst ett antal aktier som innebär en ökning av aktiekapitalet om högst tio (10) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2018, med eller utan bestämmelse om apport.

Vidare beslutade årsstämman bemyndiga styrelsen att under tiden till nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av teckningsoptioner med företrädesrätt för Crunchfishs anställda. Bemyndigandet om emission av teckningsoptioner innebär en utspädning med ca 3,2 procent av antalet aktier och aktiekapitalet i det fall bemyndigandet utnyttjas till fullo.

Malmö den 8 maj 2018

Styrelsen

Certified Adviser: Sedermera Fondkommission

Om Crunchfish
Crunchfish utvecklar och marknadsför AR-teknologi som skapar nya interaktionsmöjligheter för
m-handel och industriella samt sociala applikationer. Vår produkt Touchless A3D® gör det möjligt att styra enheter med gester. Vår mjukvaruplattform aBubbl® skapar innovativa m-handelslösningar och gör det möjligt att aktivera AR i vilken applikation som helst. Crunchfishs teknologier licensieras till både hårdvarutillverkare och applikationsbolag och finns för närvarande tillgänglig i miljontals enheter från globala aktörer. Crunchfish är noterat vid Nasdaq First North sedan 2016. Företaget grundades 2010 och har huvudkontor i Malmö. Besök crunchfish.com för ytterligare information.

Taggar:

Om oss

Crunchfish erbjuder nya möjligheter för m-handel och AR-interaktion inom industrin Crunchfish utvecklar och marknadsför AR-teknologi som skapar nya interaktionsmöjligheter för bland annat m-handel och smarta glasögon för företag och industri. Crunchfish Connected ARTM är ett banbrytande sätt att upptäcka och kommunicera med allt och alla som befinner sig i närheten. Tekniken möjliggör mobila närhetsbaserade betalningar och marknadsföring i butik. Företagets andra teknologi erbjuder beröringsfri interaktion med handgester för AR-glasögon, som gör det möjligt för användare att hantera information snabbare, enklare och säkrare. Crunchfish grundades 2010 och har huvudkontor i Malmö samt är representerade i USA och Kina. Sedan 2016 är bolaget noterat vid Nasdaq First North.

Prenumerera

Dokument & länkar