Allt fler söker studiestöd

Allt fler söker studiestöd Höstterminen är i full gång och att döma av antalet ansökningar om studiestöd är intresset för studier mycket stort. Hittills i år har ca. 991 000 personer beviljats studiestöd från CSN, det är 104 000 fler än vid samma tidpunkt förra året. I pengar räknat innebär det utbetalningar på ca 23 miljarder kronor i bidrag och lån. Intresset för vuxenstudier och studier inom ramen för Kunskapslyftet blir allt större. För studier under 1998 har det fram till i dag kommit in cirka 247 000 ansökningar om vuxenstudiestöd (särskilt utbildningsbidrag SVUX och SVUXA). Det är drygt 85 000 fler jämfört med samma tidpunkt förra året. Hittills i år har drygt 6,1 miljarder kronor utbetalats som vuxenstudiestöd. På CSN:s hemsida www.csn.se finns statistik länsvis och för hela riket över hur många personer som beviljats respektive vuxenstudiestöd från årets början t. o. m. den 4 oktober 1997 och 1998. Av bilagan framgår också hur stora belopp som betalats ut inom respektive stöd. Antalet ansökningar om studiemedel har också ökat jämfört med förra året. Från årets början t.o.m. september månad har ca 400 000 ansökningar om studiemedel kommit in till CSN. Cirka 99 000 personer har beviljats studiemedel för studier på gymnasial nivå och 291 000 för studier på eftergymnasial nivå. Bland de senare finns ca 30 700 utlandsstuderande. Studiehjälp, alltså det stöd som kan lämnas till ungdomar för studier i gymnasial utbildning, har under september månad betalats ut till 264 300 personer, vilket är i stort sett lika många som förra året. Tillgänglighet och behandlingstider CSN har idag ett mycket bra handläggningsläge och de flesta ansökningar behandlas inom en vecka. Inga studerande som har rätt till studiestöd får vänta längre än de tre veckor som är CSN:s mål för behandlingstider. Tillgängligheten per telefon är också tillfredsställande. Under augusti och september har CSN tagit emot ca 432 000 telefonsamtal, varav cirka 70-75 procent besvarades. Därutöver besvarades ca 415 000 samtal genom Datasvar. Det är ungefär lika många som under samma period förra året. CSN:s hemsida CSN Direkt hade under september månad 65 000 besök och den nya tjänsten CSN Webbsvar 17 000 besök. I CSN Webbsvar liksom CSN Datasvar finns svar på frågor om ansökningar och skulder. Med vänlig hälsning Agneta Solander Informationschef tel 060-18 61 37 Studiestödsfakta och statistik finns på Internet i CSN Direkt. Adressen är http://www.csn.se. Mer information finns att få på http://www.bit.se/ Följande filer finns att ladda ned: (utbetalningar höst-97del2.doc) (utbetalningar höst-97del2.pdf)

Om oss

Centrala studiestödsnämnden (CSN) beviljar lån och bidrag till studerande på bland annat universitet och högskolor och inom vuxenutbildningen. CSN administrerar även återbetalningen av lånen.