Studerande kvinnor har högre prestationskrav än män

Kvinnor som studerar upplever att de har en betydligt sämre hälsosituation än männen. Studerande kvinnor har också högre prestationskrav på sig själva, trots att de klarar av studierna klart bättre än män. Det framgår av ett regeringsuppdrag som CSN nu färdigställt.

CSN har undersökt studerande kvinnors och mäns hälsosituation. Resultatet visar att det är vanligare att studerande kvinnor känner sig stressade, känner ängslan och oro och upplever mer fysiska smärtor i rygg, nacke och axlar än män.
80 procent av kvinnorna i CSN:s undersökning uppger att de är stressade. Motsvarande siffra för männen är 60 procent. Sex av tio studerande kvinnor upplever att de ofta har ont i rygg eller nacke, motsvarande siffra för männen är cirka en tredjedel.
- De här skillnaderna kvarstår när vi även undersökt faktorer som studiesituation, ekonomiska svårigheter och föräldraskap. Därför bedömer vi att könstillhörigheten är viktig för att förstå skillnaden i hälsosituationen bland studerande, säger Madelene Wikstén, utredare vid CSN.

Kvalitativ intervjuundersökning
CSN har även genomfört en kvalitativ intervjuundersökning med 23 studerande. Där framgår det tydligt att krav på studieprestation är en del av vad det innebär att vara studerande, och då särskilt för kvinnliga studerande. Kvinnorna i undersökningen har högre prestationskrav på sig själva jämfört med vad männen har.
- Så ser det ut trots att kvinnor generellt sett klarar studierna bättre. De studerande kvinnorna som vi pratat med berättar att de ofta upplever att det de presterar inte är tillräckligt bra, att man fokuserar på fel saker. Vårt material visar att männen har en mer avslappnad syn på sina studieprestationer, säger Madelene Wikstén.

Ekonomin viktig
CSN:s resultat visar även att den ekonomiska situationen påverkar hälsan bland studerande. Här syns det däremot inga tydliga könsskillnader – ekonomin är viktig för bägge könen.
- Antingen beskrivs ekonomin som helt okej, även om man vill ha mer pengar. Eller så beskrivs den ekonomiska situationen som mycket svår och som en stor källa till oro, stress och ångest. Här ser vi också att ålder, föräldraskap och etnisk bakgrund spelar roll, säger Madelene Wikstén.

För mer information: Madelene Wikstén, utredare vid CSN, 060-146372, 070-2782745.
Presskontakt: Susann Hallberg, utredare vid CSN, 060-645543, 070-3153875.
 

Om oss

Centrala studiestödsnämnden (CSN) beviljar lån och bidrag till studerande på bland annat universitet och högskolor och inom vuxenutbildningen. CSN administrerar även återbetalningen av lånen.

Prenumerera

Dokument & länkar