Sveriges studerande upplever att de fått bättre ekonomi

Sveriges studerande säger att de fått en bättre ekonomisk situation de senaste två åren. Samtidigt anser de flesta att studiemedlet inte täcker deras levnadsomkostnader.

CSN presenterar i dag en stor enkätundersökning om Sveriges studerande. Myndigheten har frågat om de studerandes ekonomiska situation, om deras hälsa, om hur de arbetar, om synen på framtiden och mycket annat. Totalt har cirka 4 000 personer svarat på frågorna.
34 procent av de studerande som tar både bidrag och lån säger att studiemedlet helt täcker deras levnadsomkostnader. Det är en ökning med åtta procentenheter jämfört med för två år sedan.
- Studiemedlet har höjts två gånger de senaste tre åren. Det har sannolikt spelat in för den förbättrade situationen. Samtidigt är det fortfarande en majoritet av de studerande som säger att studiemedlet inte täcker alla levnadsomkostnader, säger Carl-Johan Stolt vid CSN:s utvärderings- och statistikenhet.
En större andel av de studerande upplever att den ekonomiska situationen är bra eller mycket bra. Fler svarar också att de har lättare att klara av en liten oförutsedd utgift.

Begränsad effekt av fribeloppshöjning
Däremot har det inte blivit vanligare att studerande med studiemedel arbetar vid sidan av studierna. Andelen som arbetar är den samma som för två år sedan. Så ser det ut trots att fribeloppet höjdes kraftigt den 1 januari 2011. Fribeloppet är den nivå en studerande får ha i inkomst utan att studiemedlen reduceras.

- Resultatet tyder på att höjningen av fribeloppsgränsen haft en begränsad effekt på de studerandes arbete. De som arbetar väljer dock att arbeta något mer än tidigare, säger Carl-Johan Stolt.
Så många som en fjärdedel av de studerande säger att de arbetar för att överhuvudtaget ha råd att studera. Det är en minskning med fem procentenheter sedan 2009. Fler kvinnor än män arbetar vid sidan av studierna. Ungefär tio procent av de tillfrågade säger att de har jobbat svart.

Kvinnor mår sämre än män

Sju av tio studerande uppger i undersökningen att de mår bra eller mycket bra. Trots detta mår studerande generellt sett inte lika bra som resten av befolkningen. Förhållandevis många studerande anger också att de upplever olika former av besvär såsom trötthet, stress eller sömnproblem. Kvinnor upplever sådana besvär betydligt oftare än män.
Tre av tio studerande bor ensamma, de allra flesta bor i en hyresrätt. Av de studerande anger 13 procent att de bor hos sina föräldrar, vilket är en ökning med två procentenheter sedan 2009.
- En förklaring till att fler bor hos sina föräldrar är att andelen yngre studerande har ökat de senaste åren, säger Carl-Johan Stolt.
En fjärdedel av de studerande går på restaurang, pub eller kafé minst en gång i veckan. Män är flitigare besökare på den här typen av matställen än kvinnor. Män uppger även att de äter snabbmat betydligt oftare än kvinnor.
 
För mer information: Carl-Johan Stolt, utredare vid CSN, 0480-447287, 070-341 85 14.
Presskontakt: Klas Elfving, pressekreterare CSN, 060-186155, 076-1196551.

Om oss

Centrala studiestödsnämnden (CSN) beviljar lån och bidrag till studerande på bland annat universitet och högskolor och inom vuxenutbildningen. CSN administrerar även återbetalningen av lånen.

Prenumerera