Bokslutskommuniké för AB Custos avseende verksamhetsåret 1999

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR AB CUSTOS AVSEENDE VERKSAMHETSÅRET 1999 * Custosaktiens totalavkastning var under året 52,9% för A- och 51,2% för B-aktien. * Utdelningen föreslås uppgå till 11,50 (11,50) kr per aktie. * Investeringarna under året uppgick till 3,3 Mdr motsvarande 64% av värdepappersportföljens marknadsvärde vid början av året. Investeringar har bland annat gjorts i IT-bolaget Acando, Bilia, Christian Salvesen Plc, C. Tybring-Gjedde ASA, Custos (syntetiskt återköp), Industrivärden, Perbio Science och Perstorp. * Försäljningar för 2,4 Mdr har genomförts under året, bl a har Custos hela innehav i ASG avyttrats. * Under 1999 har 2,7 Mdr förts över till Custos aktieägare i form av utdelning, inlösen och syntetiskt återköp. Verkställande direktörens kommentarer 1999 var det bästa börsåret någonsin, med en uppgång på 70 procent, främst tack vare ett närmast osannolikt rally i IT- och telekomaktier mot slutet av året. Under november - december steg generalindex från 3 800 till 5 400, en uppgång på över 40 procent. Custosaktiens stabila kursuppgång under året med avkastningssiffror överstigande 50 procent för både A- och B-aktien är vi nöjda med. Med dessa avkastningssiffror översteg Custos medianavkastningen på A- och O-listan med cirka 15 procentenheter. Året har kännetecknats av en hög aktivitetsnivå. Den största händelsen på försäljningssidan var avyttringen av samtliga aktier i ASG till Deutsche Post / Danzas, en affär på sammanlagt 1,2 miljarder kronor. ASG- investeringen har därmed inneburit en totalavkastning för Custos på 123 procent räknat från Custos första investering i ASG 1997 fram till slutet av april 1999. Flera bolag har under året tillkommit i Custos portfölj, merparten inom tjänste- och kunskapsbranscherna som det brittiska tredjepartslogistikföretaget Christian Salvesen, bioteknikföretaget Perbio Science samt internetkonsultföretaget Acando. Utgångspunkten för dessa investeringar är som för Custos samtliga investeringar - låga initiala värderingar och därmed kontrollerad risk. Mot bakgrund av den fortsatt höga rabatten i Custosaktien har betydande kontantöverföringar under 1999 genomförts till våra aktieägare. Genom inlösen, utdelningar och syntetiskt återköp har sammanlagt SEK 2,7 miljarder förts över. Custos går in i år 2000 med en bolagsportfölj som vi bedömer ha god potential för attraktiv försäljnings- och vinstutveckling. Förutom att flertalet av portföljbolagen gynnas av konjunkturläget förväntar vi oss att de strukturella åtgärder som vidtas positivt kommer att gagna bolagen framöver. Custos aktieägare kommer också kunna komma dra fördel av ytterligare återköp av Custosaktien så länge den höga rabattnivån kvarstår. Vårt utgångsläge är bra. Totalavkastning Custosaktiens totalavkastning, d v s avkastning med hänsyn till både kurstillväxt, lämnad utdelning och inlösen, var 52,9% för A-aktien och 51,2% för B-aktien. Avkastningen var därmed cirka 18% lägre än utvecklingen av Findatas Avkastningsindex, som ökade med 69,8%. Aktiens avkastning var högre än kapitalkostnaden för eget kapital som uppgick till 7,6% under året. Kapitalkostnaden för eget kapital är det primära avkastningsmåttet för Custos. Custosaktiens totalavkastning under innevarande år fram till 2000-01-24 var 4,1% för A-aktien och 5,4% för B- aktien mot 4,0% för Findatas Avkastningsindex. Avkastning 1999, % Custos A Custos B Totalavkastning 52,9 51,2 Består av följande komponenter: Förändring i 40,2 40,2 substansvärde Förändring i -7,9 -9,1 substansrabatt Inlösen 10,7 10,8 (återinvesterad) Utdelning 7,1 7,1 (återinvesterad) Kapitalkostnaden för 7,6 1) eget kapital Findatas 69,8 Avkastningsindex 1) Mäts som genomsnittlig ränta på 12-månaders statsskuldväxel plus riskpremie 4%. Totalavkastningen för några av Custos innehav följer nedan. Avkastning 1999 Portföljinneha % v Tybring-Gjedde 66,7 1) Industrivärden 59,8 2) 3) Salvesen 57,3 SCA 56,3 Aspo 47,0 4) Bilia 40,0 Svedala 37,4 Perstorp 36,3 Perbio Science 8,4 5) 1) Fr o m första anskaffningstidpunkt i mitten av juli. 2) Fr o m första anskaffningstidpunkt i slutet av februari. 3) Fr o m första anskaffningstidpunkt i början av mars. 4) Fr o m första anskaffningstidpunkt i början av mars. 5) Fr o m första anskaffningstidpunkt i mitten av oktober. Substansvärde Totalt substansvärde 1999-12-31 var 8.568 (1998-12-31; 7.617) Mkr, vilket motsvarade 269 (1998-12-31; 192) kr per aktie. Vid jämförelse med totalt substansvärde för föregående år skall beaktas att under perioden har sammanlagt 2.106 Mkr betalats ut till Custos aktieägare i form av utdelning och inlösenlikvid. Substansvärdet per 2000-01-24 beräknas till totalt 8.739 Mkr eller 274 kr per aktie. Substansvärdet per aktie är beräknat på Custos nuvarande utestående 31.845.613 aktier varvid de Custos-aktier som ingår i de syntetiska återköpen har värderats till marknadsvärde. I övrigt har samma principer som redovisats i årsredovisningen för 1998 tillämpats vid beräkningen av substansvärdet. 1999-12-31 var substansrabatten 23% för A-aktien och 24% för B-aktien, vilket var högre än vid förra årsskiftet, då rabatten uppgick till 17% för båda aktieslagen. Under 1999 har Custos ingått swapavtal avseende syntetiska återköp av egna aktier motsvarande 1.992.496 A-aktier och 1.280.080 B-aktier, totalt 3.272.576 aktier. Om dessa aktier skulle anses vara inlösta per 1999-12-31 skulle totalt substansvärde uppgå till 7.896 Mkr, vilket motsvarar 276 kr per aktie. Substansrabatten skulle uppgå till 25% för A-aktien och 26% för B-aktien. Motsvarande substansvärde per 2000-01-24 beräknas till totalt 7.906 Mkr eller 283 kr per aktie (se även "Syntetiska återköp av egna aktier", sid 9). Per 2000-01-24 uppgår Custos totala underliggande investeringsvärde i det syntetiska återköpet till 741 Mkr. Om de syntetiskt återköpta aktierna skulle vara inlösta skulle vinsten för Custos bli 320 Mkr, alltså en avkastning på 43%. Den värdemässigt genomsnittliga "förvärvstidpunkten" är 1999-10-26. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/25/20000125BIT00450/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/25/20000125BIT00450/bit0002.pdf

Om oss

Custos affärsidé är att förvärva och utveckla rörelser för att därigenom skapa en god långsiktig avkastning till aktieägarna. Verksamheten är uppdelad i två divisioner; Pump samt Infrastruktur.

Prenumerera

Dokument & länkar