Delårsrapport för AB Custos

DELÅRSRAPPORT FÖR AB CUSTOS AVSEENDE PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2001 · Mikael Nachemson ny verkställande direktör i Custos. · Inlösen av aktier i Custos med likvid bestående av aktier i Perbio Science. · Nedskrivning av onoterade tillgångars marknadsvärde på totalt 213 Mkr i förhållande till angivet marknadsvärde 2001-06-30. · Innehavet i Svedala avyttrat. · Custosaktiens totalavkastning var 0,1% för perioden januari - september 2001. · Verkställande direktörens kommentarer Bäste aktieägare Den 1 oktober i år tillträdde jag som verkställande direktör för Custos, en utmaning som jag ser fram emot. Förutom ledningsförändringen i Custos är den stora händelsen under det tredje kvartalet att Custos styrelse föreslog att bolagets innehav i Perbio Science via inlösen skall skiftas ut till aktieägarna. Åtgärden skapar en bättre balans i Custos aktieportfölj, samtidigt som aktieägarna blir direktägare i Perbio Science som är ett mycket välskött företag. En extra bolagsstämma fattade den 9 oktober beslut om att genomföra denna inlösen i enlighet med styrelsens förslag. Styrelsen har under tredje kvartalet även meddelat att avsikten är att ytterligare överföringar av medel kommer att föreslås i samband med bokslutskommunikén för 2001. Arbetet framöver kommer att präglas av fokus på att förädla nuvarande innehav. Bolagets nya ledning arbetar nu med att se över strategier och handlingsplaner för Custos såväl som portföljbolagen. Vad gäller portföljbolagen kommer de att utvärderas löpande, varvid beslut om att öka, minska eller behålla innehaven kommer att vägas mot att investera i nya bolag eller i vår egen aktie. Som förberedelse för detta arbete har jag bildat mig en uppfattning om de värden som är upptagna i Custos balansräkning samt hur organisationen skall se ut. I balansräkningen finns vissa tillgångar där osäkerheten på marknaderna medför att en större försiktighet är berättigad. Detta har i praktiken inneburit att marknadsvärdet på vissa onoterade tillgångar har nedjusterats. Vad gäller organisationen kommer den att anpassas till Custos mindre storlek, vilket kommer att medföra lägre förvaltningskostnader. Totalavkastning Custosaktiens totalavkastning för perioden blev 0,1%. Avkastning 2001-01-01 - 2001-09-30 % Custosaktiens totalavkastning 1) 0,1 Kapitalkostnad för eget kapital 2) 6,1 SIX Portfolio Return Index -26,6 SIX Return Index -29,9 Morgan Stanleys världsindex 3) -26,4 1) Avkastning med hänsyn tagen till kurstillväxt och i förekommande fall lämnad utdelning och inlösen (återinvesterade). 2) Mäts som genomsnittlig ränta på 12-månaders statsskuldväxel plus riskpremie 4% under niomånadersperioden. 3) MSCI Indices US$ World Index. 4) I denna delårsrapport är totalt substansvärde, substansvärde per aktie mm per 2000-12-31 beräknade efter antagandet att de SCA-aktier som utgjorde likvid i det under 2001 avslutade inlösenprogrammet var utskiftade till Custos aktieägare per 2000-12-31. Ett principbeslut om denna inlösen fattades av extra bolagsstämman 2000-12-05. Koncernens och moderbolagets balansräkning i sammandrag per 2000-12-31 inkluderar dock dessa SCA-aktier då beslut och registrering av Custos inlösen av stamaktier med likvid i form av SCA-aktier genomfördes först under början av 2001. För ytterligare information se årsredovisningen för 2000. Substansvärde Totalt substansvärde per 2001-09-30 var 4 663 (2000-12-31; 4 981) Mkr, vilket motsvarade 259 (2000-12-31; 276) kr per aktie. Värdet per aktie är baserat på 18 022 504 Custosaktier och är beräknat efter antagandet att de syntetiskt återköpta aktierna i enlighet med mandat av bolagsstämman 2001-04-05 var inlösta. 2001-09-30 var substansrabatten 7%, vilket innebär en oförändrad rabatt jämfört med årsskiftet. 2001-01-01-2001-09- Substansvärdeförändring, Mkr 30 Substansvärde vid årets början 1) 4 981 Utdelningar 55 Administrationskostnader -31 Övriga intäkter och kostnader 2 Resultat från fordringar som är -9 anläggningstillgångar Finansiella intäkter och kostnader 19 Skattekostnad -3 33 Värdeförändring i värdepappersportföljen Perstorp/Pergo 2) 468 Svedala 126 SCA (inklusive värdepapperslån) 44 Perbio Science -6 Bilia -45 C. Tybring-Gjedde -120 Christian Salvesen -152 Övriga innehav 3) -333 -18 Förändring av substansvärde före 15 utdelning, inlösen m m Utdelning till aktieägarna -358 Värdeförändring syntetiskt återköp -67 av egna aktier (swapavtal 2) som uppkommit under 2001 Omföring av marknadsvärdet av 936 syntetiskt återköpta aktier 2000-12- 31 (swapavtal 2) Preliminär inlösenlikvid av -2 syntetiskt återköpta aktier 2001-09- 30 (swapavtal 3) 4) Inlösen av stamaktier mm 5) -831 Övrigt -11 Substansvärde vid periodens slut 4 663 1) De Custosaktier som ingick i syntetiskt återköpsprogram per 2000-12-31, enligt mandat av bolagsstämma 2000-04-05 (swapavtal 2), antas vara inlösta till då gällande (2000-12-31) marknadsvärde (936 Mkr). 2) Inkluderar även värdeförändringen på förlagsbevis utställda av Sydsvenska Kemi AB (se "Börsportföljen). 3) Varav förändring Acando -285 Mkr, koncernföretag -43 Mkr. 4) De Custosaktier som ingick i syntetiskt återköpsprogram per 2001-09-30, enligt mandat av bolagsstämman 2001-04-05 (swapavtal 3), antas vara inlösta till då gällande (2001-09-30) marknadsvärde (2 Mkr). 5) Inlösen av aktier 2001 avser en riktad inlösen till Svenska Handelsbanken för att slutreglera swapavtal 2. Substansvärde per 2001-09-30 fördelat på tillgångar och skulder Kurs, Marknads- Kr per Börsnoterade företag Antal kr värde, Mkr Custosa 1 ktie ) Perbio Science 14 101 130,00 1 833 102 226 Christian Salvesen 25 490 13,75 350 19 000 SCA A 1 412 715 232,00 328 2 18 ) Bilia 3 651 363 52,50 192 11 Pergo 3 964 284 40,00 159 9 C. Tybring-Gjedde 29 390 1,10 32 2 000 C. Tybring-Gjedde 17 045 2,51 43 3 2 (konvertibel) 850 ) Övriga 10 0 Delsumma börsnoterade 2 947 163 företag Utställda optioner -22 -1 Summa börsnoterade företag 2 925 162 Onoterade företag Acando 4) 70 4 Övriga 115 6 Delsumma onoterade företag 185 10 Utställda optioner Acando -1 0 Summa onoterade företag 184 10 Förlagsbevis Sydsvenska 15 857 14,28 226 13 Kemi 139 Övervärde syntetiskt 0 0 återköpta aktier Övriga tillgångar 1 483 82 Summa tillgångar 4 818 267 Skulder -153 5 -8 ) Preliminär inlösenlikvid -2 -0 för syntetiskt återköpta aktier Substansvärde 4 663 259 1) Beräknat på 18 022 504 aktier. 2) SCA A jämställs värdemässigt med SCA B som är mer likvid. Dessutom finns omvandlingsmöjligheter från SCA A till SCA B. 3) Konvertibelt förlagslån motsvarande 17 045 850 aktier. Marknadsvärdet förutsätter att konvertering ej sker. Lånet har nuvärdeberäknats. 4) Inklusive konvertibelt förlagslån. Lånet har nuvärdeberäknats. 5) Exklusive marknadsvärdet av utställda optioner m m. Metoden för att bedöma marknadsvärdet på utställda optioner har i denna delårsrapport ändrats jämfört med den senaste årsredovisningen och tidigare delårsrapporter. Vid värdering av utställda optioner används numera Black & Scholes modellen. Den nya metoden har inte haft någon väsentlig effekt på substansvärdet jämfört med den tidigare metoden. I övrigt har vid beräkning av substansvärdet samma principer och metoder tillämpats som redovisats i Custos årsredovisning för år 2000. Börsportföljen Börsportföljens marknadsvärde med beaktande av utställda optioner uppgick 2001-09-30 till 2 925 (2000-12-31; 5 024 Mkr, exklusive de SCA- aktier som utskiftades under början av 2001 enligt principbeslut av extra bolagsstämma 2000-12-05) Mkr. Under perioden nettosåldes värdepapper för 2 182 Mkr. Nedan följer några av de väsentligaste förändringarna som har genomförts i Custos börsportfölj under perioden: Svedala Custos avyttrade under början av september 2001 hela sitt innehav i Svedala efter det att Metso fullföljt sitt erbjudande. För aktierna i Svedala erhölls totalt 1,0 mdkr. Perstorp Tidigare under året avyttrade Custos hela sitt innehav i Perstorp till Sydsvenska Kemi AB (ett bolag kontrollerat av Industri Kapital). För aktierna i Perstorp erhölls dels totalt 1,1 mdkr kontant dels 15,9 miljoner förlagsbevis utfärdade av Sydsvenska Kemi med ett beräknat värde av totalt 226 Mkr per 2001-09-30. Före avyttringen hade Perstorp till sina aktieägare genomfört utdelning av dotterbolaget Pergo AB. C. Tybring-Gjedde C. Tybring-Gjedde har sedan 1997 haft problem, bland annat hänförliga till implementering av IT-system, vilket medfört betydande förluster, med därtill hörande behov av nytt kapital. Med anledning av detta genomförde C. Tybring-Gjedde en riktad nyemission under sommaren. Custos tecknade 21 390 000 nya aktier för SEK 50 Mkr. Det konvertibla förlagslånet omförhandlades till en ny konverteringskurs på NOK 2,8746. Custos ägarandel uppgår till 33,7% av kapitalet och rösterna i C. Tybring-Gjedde per 2001-09-30. SCA 2 261 102 SCA A-aktier har omvandlats till SCA B-aktier och Custos värdepapperslån har därefter återbetalats. Custos inlösenerbjudande med likvid i form av SCA-aktier slutfördes genom att 12 170 874 SCA-aktier utskiftades till Custos aktieägare. Onoterade företag Marknadsvärdet på de onoterade företagen med beaktande av utställda optioner beräknades per 2001-09-30 uppgå till 184 (2000-12-31; 447) Mkr. Aktier i onoterade företag Antal Marknadsvärde Kr per Mkr Custosaktie 1) Aktier i onoterade 110 6 koncernföretag Aktier i onoterade intresseföretag: Acando: Aktier 778 256 59 2) 3 Konvertibelt förlagslån 10 3) 1 Delsumma Acando 69 4 Övriga onoterade 5 0 intresseföretag Summa onoterade företag 184 10 1) Beräknat på 18 022 504 aktier. 2) Med hänsyn tagen till utställda optioner. 3) Lånet har nuvärdeberäknats. Acando Efter delårsrapporten för januari - juni 2001 har Acando refinansierats. Custos har tillskjutit ytterligare 20 Mkr dels genom att teckna 178 300 nya aktier för 10 Mkr dels genom att teckna konvertibelt förlagslån på 10 Mkr. Totalt har Custos investerat 87 Mkr i Acando. Med anledning av försämrade marknadsförutsättningar har en mer konservativ värdering av Acando ansetts berättigad. Custos aktieinnehav i Acando har värderats i linje med EVCAs (European Venture Capital Association) konservativa värderingsprincip till 59 Mkr per 2001-09-30. Onoterade koncernföretag Nedskrivning för befarade kreditförluster har redovisats med 47 Mkr. För att täcka periodens förlust har Custos lämnat ett ovillkorat aktieägartillskott på 47 Mkr. Värdepappersportfölj, resultat och finansiell ställning Marknadsvärdet på moderbolagets totala värdepappersportfölj med beaktande av utställda optioner och konvertibla förlagslån uppgick 2001- 09-30 till 3 335 (2000-12-31; 5 471, exklusive de SCA-aktier som utskiftades under början av 2001 enligt principbeslut av extra bolagsstämma 2000-12-05) Mkr. Portföljens bokförda värde på balansdagen var 1 837 (2000-12-31; 2 760) Mkr. Skillnaden mellan marknadsvärde och bokfört värde, det s k övervärdet, uppgick således till 1 498 (2000-12-31; 2 711) Mkr. Under perioden nettosåldes värdepapper för 2 116 Mkr. Moderbolagets resultat före skatt för perioden 1 januari - 30 september 2001 uppgick till 1 229 (f å 641) Mkr. Utdelningar uppgick till 55 (f å 253) Mkr och realisationsvinster m m till 1 243 (f å 382) Mkr. Dessutom har nedskrivning av aktier i koncernföretag redovisats med 47 (f å 0) Mkr (se "Onoterade företag"). Skatt har belastat resultatet med 3 (f å 3) Mkr. Den justerade soliditeten uppgick per 2001-09-30 till 96% (2000-12-31; 74). Räntebärande nettotillgångar (räntebärande tillgångar minus räntebärande skulder) uppgick till 1 641 (2000-12-31 räntebärande nettoskuld; 57) Mkr. Ny verkställande direktör I mitten av september offentliggjordes att styrelsen i Custos utsett Mikael Nachemson till ny verkställande direktör i Custos. Mikael Nachemson tillträdde som verkställande direktör 2001-10-01. Custos tidigare verkställande direktör, Christer Gardell, och vice verkställande direktören, Lars Förberg, lämnade sina befattningar för att övergå till egen investeringsverksamhet. Extra bolagsstämma Inlösen av aktier i Custos med likvid bestående av Perbio Science-aktier På extra bolagsstämma 2001-10-09 fattades beslut om ett inlösenerbjudande. Erbjudandet innebär i korthet att de som var registrerade aktieägare i Custos per 2001-10-12 erhöll en inlösenrätt för varje aktie i Custos. Fyra inlösenrätter berättigar till inlösen av en Custosaktie med likvid bestående av tre aktier i Perbio Science. Om erbjudandet accepteras fullt ut kommer det totala antalet inlösta Custosaktier att uppgå till 4 507 663 och det totala antalet utskiftade aktier i Perbio Science att uppgå till 13 522 989. Anmälningstiden och handeln med inlösenrätter kommer att påbörjas 2001- 10-22. Under vecka 43 kommer samtliga direktregistrerade aktieägare och förvaltare erhålla en informationsbroschyr med ytterligare information. Övriga beslut Till ny styrelseledamot valdes Custos verkställande direktör Mikael Nachemson. Custos tidigare verkställande direktör, Christer Gardell, avgick ur styrelsen. Vidare beslöt bolagsstämman att nedsätta bolagets reservfond med 414,2 Mkr för återbetalning till aktieägarna eller för avsättning till fritt eget kapital. Custosaktien Syntetiska återköp av egna aktier Custos har i enlighet med mandat av bolagsstämman 2001-04-05 ingått swapavtal motsvarande totalt 8 150 aktier per 2001-09-30. Custos inlösen riktad till Svenska Handelsbanken för att slutreglera det syntetiska återköpsprogram som genomförts enligt mandat av bolagsstämman 2000-04-05 är avslutat. Aktiekapitalets utveckling 2001 År Antal stamaktier Antal Aktiekapital, Mkr (1 röst) C-aktier (1/10 röst) 2000-12-31 27 758 803 - 694 Nyemission 2001 1) - 6 085 437 152 Inlösen 2001 2) -6 085 437 - -152 Inlösen 2001 3) - -6 085 437 -152 Inlösen 2001 4) -3 642 712 - -91 2001 18 030 654 - 451 1) Nyemission riktad till Svenska Handelsbanken för att tidseffektivt kunna genomföra inlösenprogram med likvid av SCA-aktier enligt beslut av extra bolagsstämma 2001-02-08. 2) Avslutad inlösen med likvid av SCA-aktier enligt beslut av extra bolagsstämma 2001-02-08. 3) Avslutad inlösen riktad till Svenska Handelsbanken. 4) Avslutad inlösen riktad till Svenska Handelsbanken för att slutreglera det syntetiska återköpsprogram som genomförts enligt mandat av bolagsstämma 2000-04-05 (swapavtal 2). Koncernen Custos är ett renodlat investmentbolag och analyseras bäst utifrån moderbolagets redovisning där portföljen värderas till marknadsvärde. Då koncernredovisningen för denna typ av investmentbolag endast utgör ett komplement till moderbolagets redovisning presenteras koncernen i bilaga till denna delårsrapport (se sid 11). Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. Custos tillämpar Redovisningsrådet nya rekommendationer från och med 2001. Informationstillfällen · Ordinarie bolagsstämma .................................8 april 2002 Endast rapporter hänförliga till årsbokslutet distribueras till aktieägarna. Övriga rapporter finns tillgängliga på bolagets kontor och sänds till aktieägare som så önskar. Samtliga rapporter finns också tillgängliga på bolagets hemsida, www.custos.se. Stockholm den 17 oktober 2001 AKTIEBOLAGET CUSTOS (publ) Mikael Nachemson Verkställande direktör Frågor besvaras av Mikael Nachemson (08-440 57 70). AB Custos, Box 1738, 111 87 Stockholm, Telefon 08-440 57 70, Telefax 08- 440 57 80, Web-adress: www.custos.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/17/20011017BIT00870/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/17/20011017BIT00870/bit0001.pdf

Om oss

Custos affärsidé är att förvärva och utveckla rörelser för att därigenom skapa en god långsiktig avkastning till aktieägarna. Verksamheten är uppdelad i två divisioner; Pump samt Infrastruktur.

Dokument & länkar