Delårsrapport för AB Custos

DELÅRSRAPPORT FÖR AB CUSTOS AVSEENDE PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2002 · Custosaktiens totalavkastning under perioden uppgick till 14%, drygt 35%-enheter bättre än SIX Return Index. · Inlösen av aktier med likvid i form av aktier i Pergo och kontanter. Totalavkastning Custosaktiens totalavkastning för perioden blev 13,7%. Avkastning 2002-01-01 - 2002-06-30 % Custosaktiens totalavkastning 1) 13,7 Kapitalkostnad för eget kapital 2) 3,4 SIX Portfolio Return Index -20,4 SIX Return Index -21,9 1) Avkastning med hänsyn tagen till kurstillväxt och i förekommande fall till lämnad utdelning och inlösen. 2) Mäts som räntan på 12-månaders statsskuldväxel plus riskpremie 3% under sexmånadersperioden. I denna delårsrapport är totalt substansvärde, substansvärde per aktie mm beräknade efter antagande om full anslutning i Custos erbjudande om inlösen av Custosaktier med likvid i form av aktier i Pergo samt kontanter. Inlösenlikviden antas vara utskiftad och därmed motsvarande Custosaktier inlösta. Sista dag för handel i Custosaktien inklusive rätt till inlösenrätt var 2002-06-26. Anmälan om inlösen av aktier skall ske under perioden 2002- 07-08 - 2002-08-14. Bolagets formella räkenskaper innefattar dock Custos hela innehav av aktier i Pergo och kontanter då den slutliga sammanräkningen över antalet Custosaktier som anmälts för inlösen och därmed antalet Pergoaktier samt kontanter som kommer att åtgå i inlösenprogrammet beräknas vara klar under slutet av augusti. Vidare är erbjudandets fullföljande villkorat av att erforderliga beslut fattade av extra bolagsstämman i Custos 2002-06-26 och av styrelsen, enligt bemyndigande från den extra bolagsstämman 2002-06-26, verkställts och registrerats hos Patent- och registreringsverket ("PRV"). För ytterligare information se broschyren "Erbjudande om inlösen av aktier i AB Custos (publ) med likvid i form av aktier i Pergo AB (publ) samt kontanter". Broschyren finns tillgänglig på bolagets kontor och sänds till aktieägare som så önskar. Broschyren finns också tillgänglig på bolagets hemsida, www.custos.se. Substansvärde Totalt substansvärde per 2002-06-30 var 1 399 (2001-12-31; 3 046) Mkr, vilket motsvarade 189 (2001-12-31; 224) kr per aktie. Värdet per aktie är baserat på 7 389 540 aktier. Störst positiv påverkan på substansvärdet under det första halvåret hade innehaven i Bilia, Esselte och Sydsvenska Kemi. Substansvärdet per 2002-06-30 är beräknat efter de antaganden som omnämns på föregående sida (se vidare "Inlösen av aktier i Custos med likvid i form av aktier i Pergo samt kontanter" nedan). Detsamma gäller för de syntetiskt återköpta aktierna. Börskursen per 2002-06-30 var 160 (2001-12-31; 201,50) kr. Custos substansrabatt uppgick till 15% per 2002-06-30, vilket var högre än vid årsskiftet då substansrabatten var 10%. Antal Custosaktier 2002-06-30 Antal stamaktier (1 röst) Antal aktier registrerade hos PRV 8 214 268 Syntetiska återköp av egna aktier -3 302 Antal aktier som ingår i Custos inlösenerbjudande med stöd av inlösenrätter (prel) -821 426 Antal aktier som substansvärdet per aktie baserar sig 7 389 540 på Óõâóôáîóöärdet per 2002-07-16 beräknades till totalt 1 353 Mkr eller 183 kr per aktie. Substansrabatten uppgick till 10%. Substansvärdeförändring, Mkr 2002-01-01- 2002-06-30 Substansvärde vid årets början 1) 3 046 Utdelningar 28 Administrationskostnader -12 Övriga intäkter och kostnader -22 Resultat från fordringar som är -1 anläggningstillgångar Finansiella intäkter och kostnader 20 Skatt -1 12 Värdeförändring i värdepappersportföljen Bilia 45 Esselte 31 Sydsvenska Kemi 17 SCA 7 Perbio Science 6 Pergo 2) 6 Volvo 5 C. Tybring-Gjedde -3 Christian Salvesen 3) -5 Övriga innehav 24 133 Förändring av substansvärde före utdelning m.m. 145 Utdelning till aktieägarna -197 Preliminärt värde för utskiftade Pergoaktier och -254 kontanter 2) Likvid inlösta aktier 4) -1 341 Värdeförändring syntetiskt återköp av egna aktier 0 (swapavtal 3) som uppkommit under 2002 Preliminärt inlösenbelopp av syntetiskt återköpta -1 aktier 2002-06-30 (swapavtal 3) 5) Omföring av marknadsvärdet av syntetiskt 1 återköpta aktier 2001-12-31 (swapavtal 3) Substansvärde vid periodens slut 1 399 1) De Custosaktier som ingick i syntetiskt återköpsprogram per 2001-12-31, enligt mandat av bolagsstämma 2001-04-05 (swapavtal 3), antas vara inlösta till då gällande (2001-12-31) marknadsvärde (1 Mkr). 2) De Pergoaktier som kommer att utgöra likvid vid Custos inlösenförfarande har utskiftats till marknadsvärdet per 2002-06-26. 3) Inklusive resultat av valutaterminer (GBP). 4) Likvid avslutad inlösen (se "Inlösen av aktier i Custos mot kontant likvid"). 5) De Custosaktier som ingick i syntetiskt återköpsprogram per 2002-06-30, enligt mandat av bolagsstämman 2001-04-05 (swapavtal 3), antas vara inlösta till då gällande (2002-06-30) marknadsvärde (1 Mkr). Substansvärde per 2002-06-30 fördelat på tillgångar och skulder Kurs, Marknads- Kr per Börsnoterade företag Antal kr värde, Mkr Custosa 1 ktie ) Christian Salvesen 24 065 000 12,55 302 41 Bilia 3 033 163 85,00 258 35 C. Tybring-Gjedde 29 390 000 1,95 57 8 C. Tybring-Gjedde 17 045 850 2,85 49 2 6 (konvertibel) ) Esselte A 283 900 86,00 24 3 Esselte B 863 400 88,00 76 10 Volvo B 249 000 190,5 47 6 0 Perbio Science 173 344 170,0 29 4 0 Pergo 11 892 852 17,10 203 28 Pergo för utskiftning -11 499 17,10 -196 3 -27 964 ) Övriga aktier 122 16 Delsumma börsnoterade företag 971 130 Utställda optioner -1 -0 Summa börsnoterade företag 970 130 Onoterade företag Acando 61 8 Övriga 167 23 Delsumma onoterade företag 228 31 Utställda optioner Acando -2 -0 Summa onoterade företag 226 31 Förlagsbevis Sydsvenska Kemi 15 857 139 15,30 243 33 Övriga tillgångar 220 30 Summa tillgångar 1 659 224 Skulder -194 4 -26 ) Kontantlikvid inlösenaktier -66 3 -9 ) Substansvärde 1 399 189 1) Beräknat på 7 389 540 aktier. 2) Konvertibelt förlagslån motsvarande 17 045 850 aktier. 3) Antaget full anslutning i Custos inlösenprogram för de aktieägare som löser in aktier med stöd av inlösenrätter. 4) Justerat för marknadsvärdet på utställda optioner, antagen inlösenlikvid för syntetiskt återköpta aktier m.m. Börsportföljen Börsportföljens marknadsvärde med beaktande av utställda optioner uppgick 2002-06-30 till 970 (2001-12-31; 1 313) Mkr. Den största förändringen i portföljens sammansättning under det andra kvartalet 2002 var den preliminära utskiftningen av Pergoaktier. Genom ett inlösenprogram erbjuds Custos aktieägare Pergoaktier samt kontanter som likvid för inlösta Custosaktier. Antaget full anslutning för de aktieägare som löser in aktier med stöd av inlösenrätter kommer Custos portfölj att minska med 11 499 964 Pergoaktier (se "Extra bolagsstämma"). Vidare lämnade J.W Childs Equity Partners III L.P. ett offentligt erbjudande till aktieägarna i Esselte om 90 kr kontant per aktie. Nedan följer några av de mer väsentliga förändringarna som genomförts i Custos börsportfölj under första halvåret 2002: Försäljningar: Bolag Antal aktier Mkr Perbio Science 566 950 103 SCA A 603 200 188 SCA B (omvandlade från A) 196 040 60 SCA B 146 975 41 Förvärvade köpoptioner: Bolag Antal aktier Mkr SCA B 799 240 53 Efter ovanstående försäljningar och förvärv av optioner har Custos inte längre någon exponering mot SCA-aktien. Köp: Bolag Antal aktier Mkr Esselte A 283 900 16 Esselte B 863 400 53 Deltagande i nyemission: Bolag Antal aktier Mkr Pergo 7 928 568 88 Under första halvåret 2002 nettosåldes värdepapper för 223 Mkr (köp 304, försäljningar 527). Onoterade företag Marknadsvärdet på de onoterade företagen med beaktande av utställda optioner beräknades per 2002-06-30 uppgå till 226 (2001-12-31; 209) Mkr. Aktier i onoterade företag Antal Marknadsvärde Kr per Mkr Custosaktie 1) Aktier i onoterade 162 22 koncernföretag Aktier i onoterade intresseföretag: Acando: Aktier 778 256 61 8 Utställda optioner -2 -0 Delsumma Acando 59 8 Övriga onoterade intresseföretag 5 1 Summa onoterade företag 226 31 1) Beräknat på 7 389 540 aktier. Acando Under andra kvartalet 2002 har Acando återbetalat den andra delen av det förlagslån på totalt 10 Mkr som upptogs under 2001. Lånet har nu återbetalats i sin helhet. Onoterade koncernföretag Återvunna reserveringar för befarade kreditförluster har redovisats med 33 Mkr. Värdepappersportfölj, resultat och finansiell ställning Marknadsvärdet på moderbolagets totala värdepappersportfölj med beaktande av utställda optioner, konvertibla förlagslån och förlagsbevis uppgick 2002-06-30 till 1 439 (2001-12-31; 1 748) Mkr. Portföljens bokförda värde (exklusive de Pergoaktier som kommer att utskiftas) var 1 182 Mkr på balansdagen (2001-12-31; 1 277 Mkr). Skillnaden mellan marknadsvärde och bokfört värde, det s k övervärdet, uppgick således till 257 (2001-12-31; 471) Mkr. Under perioden har 304 Mkr investerats och försäljningar genomförts för 538 Mkr. Totalt innebar detta en nettoförsäljning av värdepapper under perioden på 234 Mkr. Moderbolagets resultat efter skatt för perioden januari - juni 2002 uppgick till 342 (f å 982) Mkr. Realisationsvinster m.m. uppgick till 325 (f å 965) Mkr. Nedskrivningar och återföring av tidigare års nedskrivningar av andelar har netto påverkat resultatet negativt med 35 (f å 0) Mkr. Kostnaden för bolagets förvaltning minskade och uppgick till 12 (f å 22) Mkr under perioden, huvudsakligen till följd av att antalet anställda har reducerats. Finansnettot var positivt och uppgick till 39 (f å 8) Mkr, varav 19 Mkr utgör vinster på valutaterminer (GBP). Räntebärande nettotillgångar (räntebärande tillgångar minus räntebärande skulder) uppgick till 280 (2001-12-31; 1 600) Mkr. Minskningen av räntebärande tillgångar beror huvudsakligen på utbetalningar till Custos aktieägare i form av utdelning och kontant inlösenlikvid med sammanlagt 1 538 Mkr. Justerat för det pågående inlösenprogrammet uppgår räntebärande nettotillgångar till 214 Mkr. Den justerade soliditeten uppgick per 2002-06-30 till 88% (2001-12-31; 92%). Koncernen Custos är ett renodlat investmentbolag och analyseras bäst utifrån moderbolagets redovisning där portföljen värderas till marknadsvärde. Då koncernredovisningen för denna typ av investmentbolag endast utgör ett komplement till moderbolagets redovisning presenteras koncernen i bilaga till denna rapport. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är upprättad i enlighet med redovisningsrådets rekommendation nr. 20 Delårsrapportering. Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. Hittills har nya rekommendationer från redovisningsrådet inte haft någon effekt på Custos redovisning. Värderingsprincipen för aktier och andelar ändrades från och med 2001-10- 01. Aktier och andelar värderas i moderföretaget individuellt till det lägsta av anskaffningsvärdet, justerat för eventuella historiska uppskrivningar, och det verkliga värdet på balansdagen från och med fjärde kvartalet 2001. Tidigare redovisades nedskrivningar endast vid bestående värdenedgång. Från och med 2002-04-01 reserveras beräknad bonus. Custosaktien Inlösen av aktier i Custos med likvid i form av aktier i Pergo samt kontanter En extra bolagsstämma fattade 2002-06-26 beslut om inlösen av 821 426 stamaktier i Custos (se "Extra bolagsstämma"). Erbjudandet innebär att de som var registrerade aktieägare i Custos 2002-07-01 erhöll en inlösenrätt för varje aktie i Custos. Tio inlösenrätter berättigar till inlösen av en Custosaktie med likvid bestående av 14 aktier i Pergo samt 80 kr kontant. Anmälan om inlösen av aktier skall ske under perioden 2002-07-08 - 2002- 08-14. Utbetalning av inlösenlikviden beräknas ske omkring 2002-09-18. För ytterligare information se broschyren "Erbjudande om inlösen av aktier i AB Custos (publ) med likvid i form av aktier i Pergo AB (publ) samt kontanter". Broschyren finns tillgänglig på bolagets kontor och sänds till aktieägare som så önskar. Broschyren finns också tillgänglig på bolagets hemsida, www.custos.se. Inlösen av aktier i Custos mot kontant likvid Detta inlösenprogram avslutades under maj 2002 (se "Ordinarie bolagsstämma"). Totalt överfördes 1 538 Mkr kontant, inklusive utdelning, till aktieägarna i Custos genom inlösen av 5 362 742 stamaktier. Syntetiska återköp av egna aktier Antalet syntetiskt återköpta aktier uppgick per 2002-06-30 till 3 668 stycken. Justerat för det pågående inlösenprogrammet av Custosaktier uppgår de syntetiskt återköpta aktierna till 3 302 stycken. Beslut vid bolagsstämmor Extra bolagsstämma En extra bolagsstämma fattade 2002-06-26 beslut om nedsättning av bolagets aktiekapital genom inlösen av 821 426 stamaktier. Ändamålet med nedsättningen av aktiekapitalet är återbetalning till aktieägarna av en inlösenlikvid per varje inlöst stamaktie bestående av 14 aktier i Pergo samt ett kontantbelopp om 80 kronor. Den totala inlösenlikviden består av 11 499 964 aktier i Pergo samt ett kontantbelopp om 66 Mkr. För att undvika en ytterligare bolagsstämma för genomförandet av inlösenprogrammet bemyndigades styrelsen att besluta om en riktad nyemission av stamaktier till Handelsbanken. Om inlösenerbjudandet inte skulle resultera i att 821 426 stamaktier anmäls för inlösen har styrelsen bemyndigats att emittera det antal stamaktier som inte anmälts för inlösen i erbjudandet till Handelsbanken och Handelsbanken har förbundit sig att efteranmäla motsvarande antal aktier för inlösen. Aktierna emitteras till en kurs motsvarande värdet av de tillgångar som utskiftas per aktie i inlösenförfarandet. Custos har förbundit sig att återköpa de aktier i Pergo som Handelsbanken därvid erhåller till ett pris motsvarande kursen på Pergoaktien vid tidpunkten för tecknandet av aktier i stamaktieemissionen. Vidare fattade stämman erforderliga beslut för att på ett så tidseffektivt sätt som möjligt genomföra inlösenprogrammet. Bolagsstämman beslöt att nedsätta bolagets reservfond med 204 Mkr för överföring till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman, Ordinarie bolagsstämma Utdelningen för verksamhetsåret 2001 fastställdes till 14,50 (f.å 16,50) kr per stamaktie. Bolagsstämman beslöt om nedsättning av aktiekapitalet med 134 Mkr ("nedsättningsbeloppet") genom inlösen av 5 362 742 stamaktier. Ändamålet med nedsättningen av aktiekapitalet genom inlösen av stamaktier var återbetalning till aktieägarna av en inlösenlikvid per inlöst stamaktie om 250 kr kontant. Den totala inlösenlikviden uppgick till 1 341 Mkr. För inlösenlikviden utöver nedsättningsbeloppet ianspråkstogs fritt eget kapital med 1 207 Mkr. Vidare fattades erforderliga beslut för att på ett så tidseffektivt sätt som möjligt genomföra inlösenprogrammet. Vidare beslöts att bemyndiga styrelsen att för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma genomföra syntetiska återköp av högst 1 500 000 egna aktier, dock motsvarande totalt högst 400 Mkr. Samtliga styrelseledamöter omvaldes. Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Sven Hagströmer till styrelsens ordförande. Skatt Investmentföretag är befriade från bolagsskatt så länge lämnad utdelning uppgår till minst summan av utdelningsintäkter och andra finansiella intäkter, en schablonintäkt motsvarande 1,5% av marknadsvärdet av värdepappersportföljen vid årets början minskat med finansiella kostnader samt övriga omkostnader. Custos utdelningspolicy innebär att Custos till sina aktieägare delar ut minst så mycket att bolaget inte behöver betala någon bolagsskatt. Informationstillfällen · Delårsrapport 1 januari- 30 september17 oktober 2002 Endast rapporter hänförliga till årsbokslutet distribueras till aktieägarna. Övriga rapporter kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor och sändas till aktieägare som så önskar. Samtliga rapporter finns också tillgängliga på bolagets hemsida, www.custos.se. Stockholm den 17 juli 2002 AKTIEBOLAGET CUSTOS (publ) Mikael Nachemson Verkställande direktör Granskningsberättelse för AKTIEBOLAGET CUSTOS (publ) Vi har översiktligt granskat halvårsrapporten för perioden 2002-01-01 - 2002-06-30 och därvid följt rekommendation utfärdad av FAR. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad i förhållande till en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att halvårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och ersredovisningslagarna. KPMG Per Bergman Auktoriserad revisor AB Custos, Box 1738, 111 87 Stockholm, Telefon 08-440 57 70, Telefax 08- 440 57 80, Hemsida: www.custos.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/17/20020717BIT00070/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/17/20020717BIT00070/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Custos affärsidé är att förvärva och utveckla rörelser för att därigenom skapa en god långsiktig avkastning till aktieägarna. Verksamheten är uppdelad i två divisioner; Pump samt Infrastruktur.

Dokument & länkar