Tidsplan för tidigare aviserat inlösenprogram

Tidsplan för tidigare aviserat inlösenprogram Custos har idag beslutat om tidsplan för genomförande av det tidigare aviserade aktieinlösenprogrammet. Inlösen föreslås av var femte aktie med ett belopp om 210 kronor per inlöst aktie. Inlösta aktier är dessutom berättigade till ordinarie utdelning för verksamhetsåret 1998. Föreslagen utdelning för 1998 är 11,50 kr per aktie. Vid extra bolagsstämma den 26 januari 1999 föreslås aktieägarna fatta principbeslut angående inlösenförslaget. För varje aktie erhålls en inlösenrätt och för inlösen av en aktie krävs fem inlösenrätter. Inlösenrätterna skall kunna handlas över börsen. Aktieägarna förslås också kunna sälja upp till 500 inlösenrätter (motsvarande inlösen av en börspost) genom ett förenklat courtagefritt förfarande. Den preliminära tidsplanen för inlösenprogrammet: 12 januari 1999Informationsmaterial avseende inlösen skickas till aktieägare 26 januari 1999Extra bolagsstämma i Custos beslutar utfärda inlösenrätter 27 januari 1999Custosaktien handlas exklusive inlösenrätter 29 januari 1999Avstämningsdag för erhållande av inlösenrätter 5 februari 1999Anmälningsperiod och handel med inlösenrätter påbörjas 19 februari 1999 Sista dag för courtagefri försäljning av inlösenrätter 2 mars 1999....Sista dag för handel med inlösenrätter 5 mars 1999....Sista dag för anmälan om inlösen 10 mars 1999...Likvid för courtagefritt sålda inlösenrätter 14 april 1999..Ordinarie bolagsstämma i Custos beslutar om inlösen m m 4 maj 1999.....Likvid för inlösta aktier Genom att samtidigt med aktieinlösen genomföra en nyemission av C-aktier till finansiell part kan aktieägarna erhålla likvid för inlösta aktier redan omkring den 4 maj 1999. C-aktierna inlöses senare genom ett särskilt förfarande i tingsrätten. Vid full anslutning till inlösenerbjudandet kommer den sammanlagda inlösenlikviden att uppgå till 1.667 miljoner kronor. Custos styrelse och ledning vill med detta tredje inlösenprogram sedan 1997 åstadkomma en minskad investmentbolagsrabatt, som för närvarande anses oacceptabelt hög. "Genom denna utbetalning på 1,7 Mdr kr vill vi återigen visa vår beslutsamhet att värna om avkastningen till våra aktieägare. Kvar efter inlösen har Custos ett eget investeringsutrymme på i storleksordningen 1,5 Mdr kr" kommenterar Christer Gardell, VD för Custos. Stockholm den 15 december 1998 AKTIEBOLAGET CUSTOS (publ) Christer Gardell Verkställande direktör Frågor besvaras av Erik Törnberg (08-440 57 70) ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/15/19981215BIT00140/bit0001.doc

Om oss

Custos affärsidé är att förvärva och utveckla rörelser för att därigenom skapa en god långsiktig avkastning till aktieägarna. Verksamheten är uppdelad i två divisioner; Pump samt Infrastruktur.

Dokument & länkar