Delårsrapport för januari - september 2003

Johnson Pump AB (publ) Delårsrapport för januari-september 2003 Omsättning 480 (503) Mkr Resultat efter skatt 9,3 (-10,7) Mkr Resultat per aktie 1,35 (-1,43) kr VERKSAMHETEN Johnson Pump är en internationellt verksam verkstadskoncern som tillverkar pumpar för industriella och marina applikationer. Verksamheten är uppdelad i två divisioner; Division MP och Division Water. Division MP omfattar JP Marine och JP Process. JP Marine är en global verksamhet som riktar sig mot tillverkare av marinmotorer, båtbyggare och eftermarknad. JP Process är en europeisk verksamhet som i huvudsak riktar sig mot processindustrier. Division Water omfattar verksamheterna i Nederländerna och Indien. Produktportföljen består av centrifugalpumpar för applikationer inom växthusnäring, petrokemi, varvsindustri och vatten. Johnson Pump (fd TMT One) avvecklade under första kvartalet 2002 sin verksamhet som bestod av handel med värdepapper. Denna verksamhet har särredovisats i räkenskaperna. HäNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN Fastigheten i Örebro har avyttrats till ett bolag inom Örebro-porten koncernen, som ägs av Örebro Kommun. Ett hyresavtal har upprättats mellan den nya fastighetsägaren och Johnson Pump AB. Johnson Pump kommer även i fortsättningen att bedriva sin verksamhet i fastigheten. Ny verkställande direktör har tillsatts i det amerikanska dotterbolaget. Ny operativ chef har tillsatts vid Johnson Pump i Italien. Beslut har tagits att flytta det engelska säljbolaget till nya och för verksamheten bättre anpassade lokaler. MARKNADSUTVECKLING Division MP Marknadsutvecklingen inom den europeiska processindustrin har varit fortsatt svag under tredje kvartalet. Inga tecken på återhämtning har synts på de centraleuropeiska marknaderna. I England kan dock skönjas tecken på en viss återhämtning. De marina segmenten har kännetecknats av en svag ekonomisk utveckling i Europa samt en minskad båtproduktion i USA. Division Water Marknaderna som bearbetas av Water har haft en fortsatt svag utveckling under tredje kvartalet. FINANSIELL UTVECKLING Nettoomsättning och orderingång under tredje kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 150,8 Mkr (155,1) och orderingången till 141,2 Mkr (154,1). Justerat för valutaeffekter vid omräkning av utländska dotterföretag är nettoomsättningen i nivå med föregående år medan orderingången minskat med 5 procent. Division MP Nettoomsättningen för Division MP minskade marginellt i jämförelse med föregående år. JP Marine låg i stort sett på samma nivå som föregående år medan den minskade för JP Process. Orderingången för divisionen minskade. Inom JP Marine ökade orderingången medan den minskade inom JP Process. Inom JP Marine tillkom under kvartalet ytterligare en distributör i Ryssland. En större OEM-kund inom segmentet kylvattenpumpar tillkom. Gotthardt-koncernen har utsett JP Marine i Sverige som tredje bästa leverantör av totalt cirka 300. Försäljningen till segmenten eftermarknad och båtbyggare ökade i jämförelse med föregående år. Inom JP Process flyttade det belgiska säljbolaget sin verksamhet till nya lokaler i Relegem, Bryssel. I den svenska produktionsenheten pågår förberedelser för mottagandet av lobpumpsverksamheten från Belgien. Överflyttningen är planerad att ske under fjärde kvartalet. Säljbolagen i Sverige, Belgien, Tyskland och Spanien har utvecklats positivt med en försäljning som överträffar föregående år. Division Water För Division Water var orderingången i stort sett oförändrad jämfört med tredje kvartalet föregående år medan nettoomsättningen ökade. En ny tillverkningscell för flerstegspumpar har utvecklats och tagits i bruk vid den indiska verksam-heten. Resultat under tredje kvartalet Koncernens resultat för tredje kvartalet blev 2,0 Mkr (-10,2). Justerat för poster av engångskaraktär uppgår föregående års resultat till -0,7 Mkr. Med tillämpning av 2002 års valutakurser vid omräkning av utländska dotterföretag skall periodens resultat minskas med 0,3 Mkr till 1,7 Mkr (-10,2). Division MP Inom Division MP minskade resultatet för JP Marine beroende på minskad marginal och högre kostnader. JP Marine påverkades också negativt av USA- dollarns kursnedgång. JP Process uppvisade ett förbättrat resultat beroende på förbättrad marginal och minskade kostnader. Division Water För Division Water var periodens resultat bättre jämfört med föregående år. Nettoomsättning, orderingång och resultat under årets nio första månader Nettoomsättningen uppgick till 479,9 Mkr (503,3) och orderingången var 473,8 Mkr (501,4). Koncernens resultat blev 9,3 Mkr (-10,7). Justerat för poster av engångskaraktär samt handel med finansiella instrument uppgår föregående års resultat till 8,9 Mkr. Förändring i valutakurser har påverkat nettoomsättning och resultat negativt. Det är framför allt den starkare kronan gentemot USA-dollarn som pressat omsättning och resultat. Justerat för valutaeffekter vid omräkning av utländska dotterföretag och handel med finansiella instrument har nettoomsättningen ökat med 2 procent mot föregående år medan orderingången minskat med 3 procent. Med tillämpning av 2002 års valutakurs skall periodens resultat ökas med 0,5 Mkr till 9,8 Mkr (-10,7). Under 2003 har upplösning av den under 2000 beslutade omstruktureringsreserven skett med 7,8 Mkr (4,3). Kvarvarande omstruktureringsreserv uppgår till 41,7 Mkr. FINANSIERING, LIKVIDITET, INVESTERINGAR OCH PERSONAL Finansiering och likviditet Koncernens soliditet uppgick vid periodens slut till 51 procent (52). Likvida medel per den 30 september uppgick till 18,7 Mkr (16,5) och räntebärande skulder till 47,5 Mkr (113,3). Investeringar Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 9,2 Mkr (8,8). Personal Vid periodens slut uppgick antalet anställda till 560 (572). Vid årets ingång uppgick antalet anställda till 569. MODERBOLAGET Intäkterna uppgick till 168,9 Mkr (64,1) och resultatet per den 30 september var 18,1 Mkr (-0,3). Likvida medel uppgick den 30 september till 0,8 Mkr (0). Soliditeten uppgick till 57 procent (74). Försäljningen av företagets fastighet i Örebro har påverkat rapportperiodens resultat negativt med 4,6 Mkr. Johnson Pump har genom en option rätt att återköpa fastigheten. AKTIER Aktiekapitalet uppgår till 69,0 Mkr och antalet aktier är 6 904 112. Utestående konvertibla skuldebrev uppgår till 15,5 Mkr. Bolaget har genomfört syntetiska återköp av egna aktier om totalt 71 600 st. Vid antagande om att dessa varit inlösta skulle substansvärdet per den 30 september ha uppgått till 30 kr per aktie. Detta substansvärde är beräknat på 6 832 512 aktier. HäNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGåNG Under oktober månad har avtal träffats med fackföreningen i det belgiska produktionsbolaget om att säga upp 35 personer. Kostnaden om 15 Mkr ingår i bokförd omstruktureringsreserv. REDOVISNINGSPRINCIPER Delårsrapporten är upprättad i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation 20 Delårsrapportering. Tillämpade redovisningsprinciper är oförändrade jämfört med föregående rapportperiod som slutade 30 juni 2003. Ett antal nya redovisningsrekommendationer började gälla från och med 1 januari 2003. De nya rekommendationerna har inte haft någon materiell effekt på koncernens finansiella resultat och ställning, utan endast att ytterligare upplysningar lämnas. Delårsrapporten innehåller segmentsrapportering enligt RR 25. Johnson Pumps operationella divisionsstruktur utgör indelningsgrund för redovisning av primärsegment. Indelning i geografiska områden utgör basen för information avseende sekundära segment. KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN Bokslutskommunikén för 2003 publiceras den 26 februari 2004. Delårsrapport januari-mars 2004 publiceras den 5 maj 2004. Ordinarie bolagsstämma hålls den 9 juni 2004. Årsredovisningen 2002 och rapporterna finns på bolagets hemsida: www.johnson-pump.com. Stockholm den 6 november 2003 Johnson Pump AB Anders Larsson VD och koncernchef Vid frågor eller för mer information, ring Anders Larsson, VD, 0730-322 301. REVISORERNAS GRANSKNINGSRAPPORT Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte kommit fram något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna. SET Revisionsbyrå AB Besök vår hemsida, www.johnson-pump.com, för mer information. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/06/20031106BIT00120/wkr0001.pdf Hela rapporten inkl tabeller

Om oss

Custos affärsidé är att förvärva och utveckla företag för att därigenom skapa en god långsiktig avkastning till aktieägarna. Custos har tre verksamheter; Johnson Pump Industry, Johnson Pump Marine och Tigerholm Products

Dokument & länkar