Bokslutskommuniké januari – december 2011 CybAero AB (publ)

 

  • Starkt första halvår för räkenskapsåret 2011.
  • Framgångsrikt genomförd emission i juni grundlade möjligheten till förstärkt marknadssatsning från och med hösten 2011.
  • Förskjutningar i beställning från Cassidian under andra halvåret påverkade omsättningen negativt och föranledde förberedelser för emission som har genomförts under februari 2012.
  • Framgångsrika förhandlingar med Saab tydliggör full äganderätt avseende produkträttigheter för APID 60.
  • Order och leverans av helikopter för motortestning till Cassidian.
  • Rekrytering av erfaren sälj- och marknadschef.
  • Intensiv satsning på marknadsföring och försäljning av CybAeros egna produkt APID 60
  • Vinnova beviljar stöd till utveckling av ett system för snabba insatser vid katastrofer och liknande.
  • Framgångsrikt genomförd testverksamhet vid norra Ishavet tillsammans med bland andra norska kustbevakningen.
Perioden januari – december 2011-         Nettoomsättningen uppgick till 7 518 tkr -         EBITA uppgick till -11 899 tkr-         Resultat efter skatt uppgick till -12 396 tkr -         Resultat per aktie uppgick till -0,34 kr Perioden januari – december 2010-         Nettoomsättningen uppgick till 18 037 tkr-         EBITA uppgick till 823 tkr-         Resultat efter skatt uppgick till 247 tkr -         Resultat per aktie uppgick till 0,01 kr

Allmänt om verksamheten
CybAero utvecklar och marknadsför autonoma obemannade helikoptrar, så kallade VTOL UAV:er, vår specialitet är själva flygfarkosten och vår målsättning är att vara en världsledande leverantör av dessa. Våra kunder är försvarsmakter, civila myndigheter samt kommersiella företag över hela värden. Dessutom samarbetar CybAero med några av världens ledande systemleverantörer av kompletta UAV-system. De senare integrerar helikoptrarna med olika typer av sensorer för att skapa kundanpassade luftburna sensorsystem.

Marknaden för CybAeros produkter är ännu juvenil med det framstår allt tydligare att den marknad som företaget bearbetar står inför en tillväxtfas.

Bolaget är sedan 13 juni 2007 listat på NASDAQ OMX, First North.

Resultatutveckling och väsentliga händelser under året
Under årets första hälft låg ett tydligt fokus på arbete tillsammans med företagets systempartners Indra Sistemas och Cassidian. Ett omfattande konstruktionsarbete har utförts och ett flertal mycket lyckade flygningar har genomförts. Under andra halvåret har en kraftig satsning på marknadsföring av CybAeros eget produktprogram inletts.

Under året har intäkterna bestått i fakturering till kunder för utvecklingsarbeten samt för leverans av helikoptrar. Omsättningen uppvisade under första halvåret en positiv utveckling. Under andra halvan av räkenskapsåret drabbade finanskrisen de europeiska statsfinanserna hårt. Det ledde till att de beställningar som förväntades inkomma från Cassidian under hösten sköts på framtiden. Cassidian aviserade också att man avsåg att involvera en kund i utvecklingsprocessen innan beställningar lades på ytterligare utvecklingsarbete. Detta fick som följd att omsättningen under andra halvåret hamnade på en nivå långt under det förväntade.

Totalt kom omsättningen att uppgå till 7 518 tkr (2010: 18 037 tkr). Resultatet har försämrats avsevärt på grund av ovan nämnda förskjutningar.

I januari 2011 genomfördes testflygningar med den första APID 60-helikoptern som levererades till Cassidian. Flygningarna genomfördes för att testa de sensorsystem och datalänkar som skall användas i den planerade större obemannade helikoptern TANAN 300 (namnändrad från ALCA). Senare under året beställde Cassidian ytterligare ett utvecklingssteg.

I mars invaldes Göran Larsbrink i CybAeros styrelse. Detta var ytterligare ett steg i förändringsarbetet att tillföra företaget marknadskompetens. Larsbrink, som har en lång militär karriär bakom sig, tillför företaget både värdefulla kontakter och tung kompetens inom det militära området och inom militär materielanskaffning.

Likaledes i mars slutfördes förhandlingarna med Saab avseende produkt- och säljrättigheter avseende APID-produkterna. Resultatet av förhandlingarna motsvarade helt CybAeros ståndpunkt i frågan, nämligen att det inte föreligger några hinder för CybAero att helt fritt tillverka och sälja APID 60 över hela världen. Bolaget har således full ägande- och dispositionsrätt över produkten.

Under april månad tillkännagav företaget att arbetet med utveckling av en så kallad heavy fuel-motor slutförts och att denna nya motor kommer att ha mycket stort värde inom inte minst marina tillämpningar. Leveranser av heavy fuel-motorn sker som första steg i de Pelicano-helikoptrar som skall levereras till Indra Sistemas.

Under april meddelade vår kund Indra Sistemas att de erhållit civilt flygtillstånd avseende flygutprovningar i Spanien.

Under maj och juni genomfördes ett rekordsnabbt utvecklingsarbete inom den ovan nämnda beställningen från Cassidian. CybAero byggde, levererade och flög en testplattform baserad på APID 60 för utprovning av en unik dieselmotor som framtagits av Cassidian.

I juni 2011 genomfördes en företrädesemission om 15 miljoner kronor före emissions- och garantikostnader, vilken blev fulltecknad. Målsättningen med emissionen var bland annat att införskaffa nödvändigt rörelsekapital för att kunna inleda en omfattande marknadssatsning.

I samband med detta rekryterades en erfaren sälj- och marknadschef, Niklas Nyroth. Nyroth har lång internationell erfarenhet från UAV-området. Senast som försäljningsansvarig hos bolagets huvudkonkurrent Schiebel, och dessförinnan verksam inom utveckling av UAV-system på den amerikanska marknaden under många år. I och med rekryteringen av Nyroth inleddes den starka marknadssatsning som präglat andra halvan av räkenskapsåret. På kort tid har ca 30 partners/ agenter rekryterats till CybAeros marknadsnät. Med detta arbete har följt ett stort antal upparbetade försäljningsprocesser vilka beräknas kunna ge god skörd i form av beställningar i framtiden. En viktig beståndsdel i arbetet med säljkanaler är att få ut demonstrationshelikoptrar för kunddemonstrationer.

Under hösten har bolaget i egen regi genomfört ett stort antal aktiviteter. CybAero har bland annat ställt ut på mässor i Storbritannien, Brasilien, Singapore, Kina och Indien.

Under hösten har Indra Sistemas intensifierat försäljningsarbetet med Pelicanosystemet. Det beräknas att detta ska kunna ge upphov till volymbeställningar, främst från spanska marinen som är uppdragsgivaren till utvecklingsarbetet, med början under 2012. Som ett led i marknadsföringsarbetet ställde Indra ut Pelicanohelikoptern i sin monter på Paris Air Show i juli 2011.

Som nämnts ovan uppfylldes dock inte förväntningarna på beställningen från Cassidian gällande det större utvecklingsblocket avseende utveckling av produkten TANAN 300. Cassidian fortsätter dock försäljningssatsningen på produkten. Detta manifesterades bland annat genom att den gavs en framträdande plats i Cassidians monter på Paris Air show i juli. Det är vår gemensamma bedömning att vi ska kunna se arbetet med TANAN 300 ta fart igen under 2012.

I november beviljade Vinnova ett bidrag på 1,3 miljoner kronor till CybAero för förstärkt satsning på framtagning av en tillämpning inom området samhällssäkerhet/katastrofinsatser (Civil Security). CybAero ska med bas i APID 60 designa en containerbaserad lösning på ett system som skall innehålla helikoptrar, styrsystem, sensorer samt de verktyg och drivmedel som behövs vid snabbinsatser i katastrofområden. Vi har under det senaste året kunnat se ett avsevärt ökat intresse för denna typ av tillämpningar. Bland annat ingår CybAero som en strategiskt viktig del i det EU-finansierade projektet Artic UAS, där vi framgångsrikt genomförde flera flygningar tillsammans med norska Kustbevakningen. Övningen gick bland annat ut på att så snabbt som möjligt hitta oljeutsläpp samt personer i vattnet.

Den försenade beställningen från Cassidian föranledde bolaget att initiera arbetet med ytterligare kapitaltillförsel till företaget. Detta inleddes under december och emissionen, som övertecknades, genomfördes under februari 2012.

Väsentliga händelser efter bokslutsdagen
Under februari 2012 genomfördes en företrädesemission om 11,3 miljoner kronor. Företrädesemissionen kompletterades med en övertilldelningsoption om 3,0 miljoner kronor för att täcka en eventuell överteckning och för att få fler aktieägare i Bolaget. För att skapa ytterligare attraktionskraft tilldelades tecknarna för varje två tecknade aktier en vederlagsfri teckningsoption med rätt till teckning av ytterligare en CybAero-aktie till teckningskursen 0,70 kronor vid en av tre perioder under 2012. En kraftfull marknadsföringsinsats genomfördes med mycket uppskattade och välbesökta presentationer i Göteborg, Stockholm och Linköping. Emissionen tecknades till 167 procent vilket måste anses mycket lyckat med tanke på den rådande osäkerheten på finansmarknaden. Detta innebar att både företrädesemissionen och övertilldelningsoptionen utnyttjades tillfullo. Efter emissions- och garantikostnader om cirka 2,5 miljoner kronor har Bolaget tillförts cirka 11,8 miljoner kronor (varav 0,6 miljoner kronor erlagts via kvittning). Om även teckningsoptionerna utnyttjas under 2012 kommer Bolaget att tillföras ytterligare maximalt cirka 9,7 miljoner kronor efter emissionskostnader.

Emissionslikviden skall i första hand användas för fortsatta marknadsaktiviteter, till att ta fram egna demonstrationshelikoptrar och som generell förstärkning av bolagets rörelsekapital för att ge uthållighet tills order kommer från Cassidian, Indra och/eller från egna pågående försäljningsprojekt. Emissionen har registrerats hos Bolagsverket per fredagen 23 mars. Handel i CybAero BTU och CybAero SR1 kommer att pågå till tisdagen 27 mars. De nya aktierna kommer att börja handlas på NASDAQ OMX First North tisdagen 2 april. De nya teckningsoptionerna beräknas tas upp till handel på NASDAQ OMX First North under april månad 2012.

Utsikter för 2012
Under 2012 kommer vår marknadssatsning att fortsätta och vi ser att vi under 2012 har möjlighet att fortsätta bygga en volym ifrån det läge vi stod i under 2010, vilket i så fall skulle göra 2011 till ett mindre lyckat mellanår. Vi ser att det globalt finns ett stort antal projekt och vår bedömning är att ett antal av dessa kommer att upphandlas. CybAero finns med i ett flertal av dessa processer och vi anser oss ha goda möjligheter att vara med och konkurrera om dessa beställningar. Parallellt med slutkundsbearbetningen arbetar vi intensivt med att sälja demofarkoster till utvalda partners/agenter.

Utvecklings- och leveransavtalet med Indra Sistemas avslutas i och med leveranserna av två helikoptrar P2 och P3, vilka förväntas gå till kund under mars respektive juni månad 2012. Under räkenskapsårets senare del och under början av 2012 ökade aktiviteterna tillsammans med Cassidian. Det är vår bedömning att det finns goda förutsättningar för att vi under 2012 återigen kan se fram mot beställningar avseende utvecklingssteg för den helikopter som tidigare hette ALCA, men som nu är omdöpt till TANAN 300.

Vi kommer under 2012 att lägga mycket kraft på att skapa en produktionsorganisation som kan hantera det initiala produktionsbehovet i forma av serieproduktion, om än i korta serier. I detta ingår att producera ett antal APID 60-helikoptrar som behövs inom den intensifierade demonstrationsverksamheten. Prioriterat är också att under hösten vara redo för att leverera APID 60 med heavy fuel-motor.

Redovisningsprinciper
I bokslutskommunikén har samma redovisningsprinciper använts som i senast angiven årsredovisning. Årsredovisning finns på Bolagets hemsida. Bolaget följer Bokföringsnämndens allmänna råd. Revisor har ej granskat bokslutskommunikén.

Investeringar
Under året uppgår bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar till 64 tkr. Aktivering av utvecklingskostnader uppgår under perioden till 5 887 tkr, varav 5 245 tkr personalkostnader.

Likviditet
Under året har bolaget genomfört nyemissioner på totalt 11 837 tkr efter emissionskostnader. Årets kassaflöde uppgår till -229 tkr och bolagets likvida medel uppgår på balansdagen till 5 tkr. Långfristiga lån har minskats med 3 869 tkr (nettoredovisning).

Rapportdagar för 2012
24 augusti 2012, halvårsrapport 2012-01-01 – 2012-06-30.
22 februari 2013, bokslutskommuniké för 2012.

Årsstämma
1 juni 2012, årsstämma i Linköping.

Linköping 2012-03-23
Leif Erlandsson, VD

För komplett bokslutskommuniké se bifogad pdf

För mer information: Leif Erlandsson, verkställande direktör, CybAero, telefon 013-465 29 01
e-post: leif.erlandsson@cybaero.se

Läs på webben:  www.cybaero.se

Filmer: www.youtube.com/cybaero

Om CybAero
CybAero AB utvecklar och tillverkar autonoma obemannade helikoptrar (s k VTOL UAV) med tillhörande sensorsystem som kan anpassas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag. CybAero anses av branschanalytiker vara en av världens ledande inom området (http://www.defensenews.com/story.php?i=5164683&c=FEA&s=BUS). CybAero bildades 2003 på en grund lagd redan 1992 genom ett forskningssamarbete mellan Linköpings universitet och nuvarande FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut). CybAero har sitt huvudkontor vid FMV:s test- och provningsanläggning vid Malmen. Bolaget har ett 15-tal verksamma medarbetare och är listat på NASDAQ OMX First North. Thenberg Fondkommission, tel 08-545 845 00, är Certified Adviser.

Kontakt

  • CybAero

Prenumerera

Dokument & länkar