Bokslutskommuniké januari – december 2012 CybAero AB (publ)

 • Starkt första halvår för räkenskapsåret 2012. Andra halvåret inleddes CybAeros största satsning hittills, då ett intensivt gemensamt sälj- och utvecklingsarbete genomfördes tillsammans med AeroVironment, både i Sverige och USA.
 • Dryg fördubbling av nettoomsättningen.
 • Stora engångsinvesteringar genomförda för att snabbt nå kapacitet för serieproduktion.
 • CybAero och AeroVironment ingick samarbetsavtal under vilket AeroVironment investerar totalt 30 miljoner kronor i CybAero. Ytterligare tre farkoster produceras för leverans till USA under Q1 2013.
 • Första kompletta Pelicano-helikoptern levererad till Indra.
 • Cassidian lanserar TANAN 300 på första parkett på försvarsmässan EuroSatory i Paris.
 • Försäljningen av CybAeros egna produkt APID 60 fick tillfälligt stå tillbaka under hösten, som en del av investeringen i samarbetet med AeroVironment.
 • Samarbetsavtal tecknades med PartnerTech om produktion av företagets produkter.
 • Teamet förstärktes med både erfaren produktionschef samt CTO (Teknisk chef).
 • Den framgångsrikt genomförda emissionen i februari inklusive utnyttjandet av teckningsoptioner under hösten grundlade möjligheten till förstärkt och uthållig satsning.

Perioden januari – december 2012-         Nettoomsättningen uppgick till 15 932 tkr -         EBITA uppgick till -19 048 tkr-         Resultat efter skatt uppgick till -19 653 tkr -         Resultat per aktie uppgick till -0,22 kr Perioden januari – december 2011-         Nettoomsättningen uppgick till 7 518 tkr-         EBITA uppgick till -11 899 tkr-         Resultat efter skatt uppgick till -12 396 tkr -         Resultat per aktie uppgick till -0,34 kr

Allmänt om verksamheten

CybAero utvecklar och marknadsför autonoma obemannade helikoptrar, så kallade VTOL UAV. Bolagets specialitet är flygfarkosten och målsättningen är att vara en världsledande leverantör av dessa. Våra kunder finns framförallt inom försvarsmakter, civila myndigheter samt kommersiella företag över hela värden. CybAero samarbetar med några av världens ledande systemleverantörer av kompletta UAV-system vilka integrerar helikoptrarna med olika typer av sensorer för att skapa kundanpassade luftburna sensorsystem.

Marknaden för CybAeros produkter är ännu juvenil men det framstår allt tydligare att den marknad som företaget bearbetar står inför en stark tillväxtfas.

Bolaget är sedan 13 juni 2007 listat på NASDAQ OMX, First North.


Verksamhetsåret 2012 i sammanfattning

CybAero har under verksamhetsåret 2012 inlett sin mest omfattande marknadssatsning, och genomfört den största investeringen, någonsin. Vid emissionen i februari kommunicerade vi tydligt att årets verksamhet skulle präglas av en omfattande marknadssatsning. Marknadsarbetet kröntes av framgång redan i mars då samarbetet med den amerikanska marknadsledande UAV-leverantören AeroVironment inleddes. Under sommaren levererades de två av AeroVironment beställda farkosterna vilka tillverkades och levererades i rekordfart. Detta resulterade i ett relativt starkt första halvår för bolaget.

Andra halvåret intensifierades satsningen ytterligare med inriktning på marknadsföring och kunddriven produktanpassning i samarbete med framförallt AeroVironment. CybAero har haft personal, främst flygpersonal, på plats i USA sedan i maj månad för att stötta AeroVironment i sin utprovning och anpassning av vår produkt till deras system. Främst har AeroVironment fokuserat mot en upphandling som amerikanska Department of State avser genomföra avseende utrustningar för ambassadsäkerhet. Detta projekt är på totalt 1 miljard USD fördelat över fem år och omfattar leverans av både VTOL UAV och Fixed Wing-UAV samt tillhörande tjänster.

CybAero har tagit stora kostnader under året för att stötta AeroVironment i sina marknadsansträngningar. Detta har även inneburit att försäljningen av CybAeros egen produkt APID 60 tillfälligt fått stå tillbaka då bolaget prioriterat investeringen i marknadsföring och utveckling tillsammans med AeroVironment. På kort sikt har detta inneburit att försäljningen blev låg under andra halvåret, men vi är övertygade om att denna prioritering kommer att bära frukt redan under 2013.

CybAero ställde i december ut två konvertibla lån på vardera 10 MSEK vilka båda tecknades av AeroVironment. Dessutom beställde AeroVironment ytterligare farkoster för totalt 10 MSEK. Detta har väsentligt förbättrat bolagets likviditet och finansiella ställning. Dessutom tillförde de framgångsrikt genomförda emissionerna bolaget ytterligare totalt cirka 21 miljoner kronor under året.

Intäkter och resultatutveckling under året

Omsättningen uppvisade under räkenskapsåret en starkt positiv utveckling. Årets totala nettoomsättning uppgick till 15 932 tkr (7 518) vilket är en dryg fördubbling från 2011. Resultatet för perioden uppgick till -19 653 tkr (-12 396) och innefattar flera stora engångskostnader förknippade med ovan nämnda satsning.

Under året fortsatte företagets intensifierade satsning på marknadsföring. Detta resulterade bland annat i att kontakt med AeroVironment etablerades och två helikoptrar levererades i juni, vilka ingick i den första leveransen till AeroVironment . Sedan april 2012 har företaget varit intensivt engagerat i marknadsföring och utveckling av det system som skall marknadsföras tillsammans med AeroVironment. Detta är CybAeros genom tiderna största fokuserade kunddrivna utvecklingsinsats.

Under året har intäkterna bestått i fakturering till kunder för leveranser av helikoptrar samt kundspecifika service- och utvecklingsarbeten. Under andra halvåret ledde den starka fokuseringen på samarbetet med framförallt AeroVironment kortsiktigt till minskad försäljning i övrigt vilket är helt enligt bolagets långsiktiga plan.

Väsentliga händelser under året i kronologisk ordning

I mars levererades den första PELICANO-helikoptern till Indra. Helikoptern utrustades därefter av Indra med ytterligare beståndsdelar och integrerades av dem i sitt PELICANO-system. Detta introducerades för marknaden på mässan UMVEX i Madrid i april månad. Detta var CybAeros första leverans av en produkt utrustad med den för CybAero speciellt utvecklade heavy fuelmotorn.

Under våren inleddes samtal med världens största leverantör av så kallade Fixed Wing-UAV:er, AeroVironment, avseende samarbete. Förhandlingarna ledde fram till ett Teaming Agreement vilket undertecknades i maj. Samtidigt beställdes två farkoster för demonstrationer för amerikanska Department of State. De två helikoptrarna producerades på rekordfart och levererades innan sommarsemestern. Redan i maj ställde CybAero företagets egen demohelikopter till AeroVironments förfogande tillsammans med ett flygoperativt team. CybAero har därefter haft operativ personal hos AeroVironment i USA fram till årets slut. Amerikanska Department of State avser genomföra en upphandling av UAV-produkter och tjänster på totalt 1 miljard USD fördelat över fem år.

AeroVironment har satt upp målsättningen att vinna denna upphandling. De har hittills levererat drygt 85 procent av amerikanska försvarets samlade UAVer. De är samtliga mindre, handhållna, så kallade fixed wing UAVer. AeroVironment har inga egna produkter inom CybAeros segment och valde efter en noggrann utvärdering att inleda ett långsiktigt samarbete med CybAero.

I samband med bolagets årsstämma den 2 juni invaldes Jan Ahlgren i CybAeros styrelse. Ahlgren som tidigare verkat bland annat som informationsdirektör på försvarskoncernen Saab tillför bolaget värdefull kompetens inom sitt fackområde och bred industriell kompetens inom flygbranschen.

Under juni månad deltog CybAero i den stora försvarsmässan Eurosatory i Paris. Dels visade bolaget i egen regi upp APID 60, dels visade samarbetspartnern Cassidian (helägt av den europeiska försvarskoncernen EADS) upp en fullskalemodell av TANAN 300 på en mycket framträdande plats i sin monter. TANAN 300 är en demonstrator utvecklad av CybAero. Efter mässan genomförde vår samarbetspartner Indra demonstrationsflygningar med Pelicano/APID 60 i Spanien inför främst representanter för den spanska polismakten. Flygningarna rönte stort medialt intresse.

I juli flyttade CybAero till nya lokaler i Mjärdevi Science Park i Linköping. Lokalerna är moderna, ändamålsenliga och kan inrymma en kraftig tillväxt av personalstyrkan.

I juli inleddes också samarbete med PartnerTech avseende tillverkning av CybAeros serieprodukter. Anledningen till detta är att CybAero beräknas stå inför en kraftig volymökning vilket kommer att kräva en avsevärd förhöjning av leveranskapaciteten.

I början av augusti tillträdde företagets nya produktionschef sin befattning. Med en gedigen industriell erfarenhet från modern produktion är detta en mycket välkommen förstärkning av bolagets ledning. Samtidigt engagerades en mycket erfaren CTO (Teknisk chef) för att fokusera ytterligare på industrialiseringen av företagets produkter.

I december undertecknades ett ”Master Purchasing Agreement” (MPA) med AeroVironment, innebärande bland annat att AeroVironment investerar cirka 30 miljoner kronor i två konvertibla lån och i leverans av farkoster. Därigenom säkerställdes företagets långsiktiga finansieringsbehov.

AeroVironment kommer att inkludera APID 60 i de system man säljer i USA, NATO och på ett antal ytterligare utvalda marknader. APID 60 kompletterar AeroVironments eget sortiment vilket enbart består av mindre handopererade UAV:er. Genom samarbetet bedömer bolagets styrelse att CybAero har fått en utmärkt möjlighet att komma in på världens största marknad för UAV - den amerikanska. Helikoptrar och reservdelar kommer att produceras av CybAero i Sverige.

Arbetet med att säkerställa tillgång på högkvalitativ produktionskapacitet fortgick under hösten i form av ett mycket nära samarbete med kontraktsstillverkaren PartnerTech. Under december genomfördes slutliga förhandlingar och avtalet kunde offentliggöras i början av januari 2013.


Finansiering

Under februari genomfördes en företrädesemission som rönte stort intresse och kom att övertecknas med 67 procent. Den tillförde bolaget cirka 14,3 MSEK före emissionskostnader (vilka uppgick till cirka 1,9 MSEK). I emissionen tilldelades aktieägarna även vederlagsfria teckningsoptioner vilka utnyttjades till 93 procent och tillförde bolaget ytterligare cirka 9,3 MSEK före emissionskostnader (uppgående till cirka 0,8 MSEK). Totalt har bolaget således tillförts närmare 21 MSEK genom emissionerna.

Tvister

I december avslutades relationen med CybAeros tidigare partner i USA, och det tidigare helägda dotterbolaget CybAero LLC avyttrades. Därigenom upplöstes den avsättning som gjordes under räkenskapsåret 2009. CybAeros totala kostnader understiger väsentligt avsättningen, vilket innebär en viss positiv resultatpåverkan för räkenskapsåret 2012. Avseende marknaden i USA kan nu bolaget helt fokusera på samarbetet med AeroVironment vilket som nämnts ovan ger CybAero unik tillgång till denna världens största marknad för UAV-produkter.

Händelser efter bokslutsdagen
Under januari uppmärksammades samarbetet med AeroVironment och PartnerTech fullt ut av aktiemarknaden. Detta har i skrivande stund inneburit en väsentlig kursökning på bolagets aktie. Det är glädjande att våra aktieägares engagemang och stöd under åren kan visa sig ge en bra värdeökning på bolaget. Kursökningen har dessutom skett under kraftigt ökad omsättning i CybAeros aktie

Redovisningsprinciper

Denna bokslutskommuniké har ej granskats av bolagets revisor. I bokslutskommunikén har samma redovisningsprinciper använts som i senast angiven årsredovisning. Årsredovisningen finns tillgänglig i sin helhet på Bolagets hemsida. Bolaget följer Bokföringsnämndens allmänna råd.

Investeringar

Under året uppgick bruttoinvesteringar i anläggningstillgångar till 6 219 tkr (5 952), varav aktivering av utvecklingskostnader uppgick till 6 039 tkr (5 254). Avskrivningar på tidigare aktiverade utvecklingskostnader uppgick under året till 8 595 tkr (7 397).

Likviditet och kassaflöde

Under året har bolaget genomfört nyemissioner på totalt 20 943 tkr efter emissionskostnader.

Årets kassaflöde uppgick till 14 354 tkr och bolagets likvida medel uppgick på balansdagen till 14 359 tkr. Därutöver finns en outnyttjad checkräkningskredit på 4 000 tkr. Likviden för det andra konvertibellånet på 10 000 tkr till AeroVironment var på balansdagen ej inbetald. Lån har tagits upp med 16 095 tkr (nettoredovisning).

Efter räkenskapsårets utgång har CybAero erhållit likvid för det andra av de två konvertibla lån som AeroVironment tecknat. Därmed har bolagets likvida medel ökat med ytterligare 10 000 tkr och kortfristiga fordringar upptagna på balansdagen minskat med lika mycket.

Ackumulerade förlustavdrag

Bolagets ackumulerade förlustavdrag uppgick på balansdagen till 71 694 tkr. Med aktuell bolagsskattesats på 22 procent innebär detta en potentiell skattereduktion vid framtida vinster i bolaget på totalt 15 773 tkr. Ingen del av värdet av dessa potentiella skatteavdrag finns upptaget som tillgång i bolagets balansräkning.

Antal aktier i bolaget

Antalet registrerade aktier uppgick på balansdagen till 75 453 908 aktier. Därtill har 11 444 531 aktier från optionslösen i november registrerats efter räkenskapsårets utgång, vilket ger ett totalt antal om 86 898 439 aktier.

Till personal, ledande befattningshavare och styrelseledamöter finns emitterat 2 140 000 fritt överlåtbara teckningsoptioner (av på årsstämman 2012 beslutat maximalt antal om 2 640 000 teckningsoptioner, vilka emitterats till dotterbolaget CybAero Värdepapper AB) med lösenkurs 1,05 kronor och lösenperiod 1 juni 2014 till 31 augusti 2014 samt 1 050 000 fritt överlåtbara teckningsoptioner med lösenkurs 1,34 kronor och lösenperiod 1 april 2016 till 30 juni 2016.

Utöver detta kan de två konvertibellån som utställts till AeroVironment konverteras till vardera 10 miljoner aktier, med konverteringskurs 1,00 krona per ny aktie. Maximalt antal aktier i bolaget efter full lösen och konvertering uppgår därmed till 110 088 439 aktier.

Rapportdagar för 2013
Halvårsrapport 2013: 23 augusti 2013.

Bokslutskommuniké för helåret 2013: 21 februari 2014.

Årsstämma 2013
Årsstämma 2013 kommer att hållas i Linköping torsdagen den 4 april 2013.

Övrig information

Torsdagen den 21 februari klockan 10.45 kommer CybAero att göra en investerarpresentation på Financial Hearings småbolagsdag i Stockholm, som arrangeras i samarbete med Börsveckan och Avanza, adress: Operaterassen, Karl XII:s torg, Stockholm. Aktieägare och övriga intresserade är välkomna på investerarpresentationen. Anmälan om deltagande görs senast onsdagen den 20 februari till Johan Wallinder på Financial Hearings, telefon: 08 - 411 43 80,

e-post: johan.wallinder (a) financialhearings.com.

Onsdagen den 22 maj klockan 18.30 kommer CybAero att göra en investerarpresentation i samarbete med Aktiespararna i Jönköping, adress: Biblioteket/Länsmuseet, Dag Hammarskölds Plats, Jönköping, lokal Focus. Aktieägare och övriga intresserade hälsas hjärtligt välkomna.

Linköping 2013-02-15

Leif Erlandsson, VD

Se videointervju med VD: www.cybaero.se

Filmer: www.youtube.com/cybaero

Resultat- och övriga räkningar framgår av bifogad PDF

  

För mer information: Leif Erlandsson, verkställande direktör, CybAero, telefon 070-303 50 00
e-post: leif.erlandsson@cybaero.se

Om CybAero

CybAero AB utvecklar och tillverkar autonoma obemannade helikoptrar (s k VTOL UAV) med tillhörande sensorsystem som kan anpassas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag. CybAero anses av branschanalytiker vara en av världens ledande inom området (http://www.defensenews.com/story.php?i=5164683&c=FEA&s=BUS). CybAero bildades 2003 på en grund lagd redan 1992 genom ett forskningssamarbete mellan Linköpings universitet och nuvarande FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut). CybAero har sitt huvudkontor Sveriges Flyghuvudstad Linköping, närmare bestämt i Mjärdevi Science Park. Bolaget har ett drygt 20-tal verksamma medarbetare och är listat på NASDAQ OMX First North. Thenberg Fondkommission, tel 08-545 84 500, är Certified Adviser.

Kontakt

 • CybAero

Prenumerera

Dokument & länkar