CYBAERO AB: RESULTAT AV FÖRETRÄDESEMISSION

 

CybAero AB (publ) ("CybAero" eller "Bolaget"), som är listat på NASDAQ OMX First North, har genomfört en företrädesemission till Bolagets aktieägare om cirka 11,3 miljoner kronor.

Företrädesemissionen har genomförts i form av Units, där en Unit innehåller två nya aktier och en vederlagsfri teckningsoption. Teckningskursen per Unit har varit 1,00 krona, varav teckningskurs per ny aktie har varit 0,50 kronor. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag. Företrädesemissionen har till 80 procent omfattats av teckningsförbindelser samt ett garantikonsortium.

Företrädesemissionen tecknad till cirka 167 procent

Teckningsanmälningar med och utan företräde har influtit till ett sammanlagt belopp om cirka 18,8 miljoner kronor (cirka 167 procent av företrädesemissionen), varav cirka 8,9 miljoner kronor av företrädesemissionen (cirka 79 procent) har tecknats med företräde och cirka 9,9 miljoner kronor har tecknats utan företräde. Därmed uppgår överteckningen av företrädesemissionen till sammanlagt cirka 7,5 miljoner kronor.

Genom att företrädesemissionen övertecknats kommer inlämnade garantiåtaganden inte att behöva tas i anspråk.

Utöver företrädesemissionen finns en övertilldelningsoption, som ger styrelsen rätt att, om företrädesemissionen övertecknas, emittera Units för ytterligare 3,0 miljoner kronor till de som anmält intresse av att teckna aktier utan företräde och i övrigt med samma villkor som för företrädesemissionen. Mot bakgrund av det starka intresset för företrädesemissionen har CybAero beslutat att utnyttja övertilldelningsoptionen.

Genom företrädesemissionen och övertilldelningsoptionen kommer Bolaget att tillföras totalt cirka 14,3 miljoner kronor före emissions- och garantikostnader, vilka totalt beräknas uppgå till cirka 2,5 miljoner kronor. Emissionskostnaderna har blivit högre än vad som angivits i prospektet för företrädesemissionen som en följd av utökade marknadsföringsinsatser under teckningsperioden samt tilläggskostnader i samband med utnyttjandet av övertilldelningsoptionen. Netto efter avdrag för att en del av emissionslikviden erlagts genom kvittning (bland annat ersättning till vd och ekonomichef samt styrelsearvoden) tillförs CybAero cirka 11,2 miljoner kronor.


Tilldelning till de som tecknat utan företräde

Del A (tilldelning av överblivna Units från företrädesemissionen)

Den del av företrädesemissionen om cirka 11,3 miljoner kronor som inte blivit tecknad med stöd av företrädesrätt (det vill säga med stöd av uniträtter), vilken uppgår till totalt cirka 2,4 miljoner kronor (cirka 21 procent av företrädesemissionen), kommer att tilldelas dem som tecknat Units utan företrädesrätt, i enlighet med vad som är angivet i prospektet för företrädesemissionen:

  • i första hand kommer de tecknare som även tecknat Units med stöd av företrädesrätt i företrädesemissionen (med stöd av uniträtter) att tilldelas överblivna Units, pro rata i förhållande till antalet utnyttjade uniträtter; och
  • i andra hand kommer de tecknare som inte tecknat Units med stöd av företrädesrätt i företrädesemissionen att tilldelas överblivna Units, pro rata i förhållande till antal tecknade Units (ifall att det då finns överblivna Units kvar att fördela).

Del B (tilldelning av Units från övertilldelningsoptionen)

Övertilldelningsoptionen om 3,0 miljoner kronor kommer att tilldelas de tecknare som tecknat Units utan företräde, pro rata i förhållande till antal tecknade Units utan företräde. Vid tilldelningen av övertilldelningsoptionen har det således ingen betydelse om tecknaren tecknat Units i företrädesemissionen med företrädesrätt (med stöd av uniträtter) eller inte.

Observera därmed att de tecknare som tecknat Units utan företräde, och som även tecknat Units med företrädesrätt i Emissionen (med stöd av uniträtter) och fått tilldelning av överblivna Units från företrädesemissionen (som beskrivs under Del A ovan), även kommer att delta i tilldelningen av Units från övertilldelningsoptionen, utifrån det antal tecknade Units utan företräde som inte tilldelats under Del A ovan.

Avräkningsnotor till de som har fått tilldelning vid teckning utan företrädesrätt beräknas kunna skickas ut fredagen 2 mars 2012.

Antalet nya aktier samt information om handel med nya aktier och teckningsoptioner

Genom företrädesemissionen och övertilldelningsoptionen ökar antalet aktier i CybAero med 28 548 178 aktier, från nuvarande 45 096 357 aktier till 73 644 535 aktier.

De betalda tecknade Units som härrör från företrädesemissionen (CybAero BTU, ISIN-kod SE0004449205) handlas på NASDAQ OMX First North fram till dess att Bolagsverket registrerat aktiekapitalökningen.

De betalda tecknade Units som härrör från övertilldelningsoptionen kommer handlas som specialrätter (CybAero SR 1, ISIN-kod SE0004491660) på NASDAQ OMX First North fram till dess att Bolagsverket registrerat aktiekapitalökningen. Skälet till att betalda tecknade units från övertilldelningsoptionen handlas som specialrätter serie 1 (SR 1) är att Euroclear endast kan hantera en serie av Betalda Tecknade Units (BTU) samtidigt. I övrigt är det ingen skillnad mellan CybAero BTU och CybAero SR 1.

Efter det att Bolagsverket registrerat emissionen kommer såväl betalda tecknade units (CybAero BTU) som specialrätter (CybAero SR 1) att omvandlas till nya aktier och teckningsoptioner, vilket beräknas ske omkring den 23 mars 2012. Teckningsoptionerna beräknas att tas upp till handel på NASDAQ OMX First North under april månad.


Information om teckningsoptioner i CybAero, serie 2012

Genom företrädesemissionen och övertilldelningsoptionen emitterar CybAero totalt 14 278 089 teckningsoptioner av Serie 2012. En teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i CybAero till teckningskursen 70 öre, under tre teckningsperioder under 2012:

  • 15 maj - 31 maj 2012; eller
  • 15 augusti - 31 augusti 2012; eller
  • 15 november - 30 november 2012.

Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer CybAero senast 30 november 2012 att tillföras ytterligare cirka 10,0 miljoner kronor före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,3 miljoner kronor. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer antalet aktier i CybAero att öka med 14 278 089 stycken, från 73 644 535 aktier till 87 922 624 aktier.

Teckningsoptionerna beräknas tas upp till handel på NASDAQ OMX First North under april månad och beräknas handlas till 27 november 2012.

Skattemässig beräkning av anskaffningsutgift för tecknade aktier och teckningsoptioner

En betalad tecknad Unit (CybAero BTU respektive CybAero SR 1) innehåller två nya aktier i CybAero och en teckningsoption i CybAero av serie 2012. Efter registrering hos Bolagsverket kommer varje Unit att separeras i två nya aktier i CybAero och en ny teckningsoption i CybAero, vilket beräknas äga rum omkring 23 mars 2012.

CybAero kommer att ansöka om allmänna råd hos Skatteverket avseende hur anskaffningsutgiften för en betald tecknad Unit (CybAero BTU respektive CybAero SR 1) skall fördelas mellan ingående nya aktier i CybAero respektive ingående teckningsoption i CybAero inför framtida deklaration av försäljningar av de nya aktierna respektive teckningsoptionerna alternativt de nya aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna. Dessa allmänna råd kommer att publiceras på CybAeros hemsida och beräknas kunna publiceras senast under maj månad 2012.

Linköping den 2 mars 2012

Styrelsen i CybAero AB (publ)

Viktig information

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till bland annat USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika eller något annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med Units, uniträtter eller andra värdepapper i CybAero. Varken uniträtterna, betalade tecknade Units eller de nya aktierna eller teckningsoptionerna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

För mer information: Leif Erlandsson, verkställande direktör, CybAero, telefon 013-465 29 00, e-post: leif.erlandsson@cybaero.se

Läs på webben:  www.cybaero.se
Filmer: www.youtube.com/cybaero

Om CybAero
CybAero AB utvecklar och tillverkar autonoma obemannade helikoptrar (så kallade VTOL UAV) med tillhörande sensorsystem som kan anpassas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag. CybAero anses av branschanalytiker vara en av världens ledande inom området (http://www.defensenews.com/story.php?i=5164683&c=FEA&s=BUS). CybAero bildades 2003 på en grund lagd redan 1992 genom ett forskningssamarbete mellan Linköpings universitet och nuvarande FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut). CybAero har sitt huvudkontor vid FMV:s test- och provningsanläggning vid Malmen. Bolaget har ett drygt 15-tal verksamma medarbetare och är listat på NASDAQ OMX First North. Thenberg & Kinde Fondkommission, tel 08-545 84 500, är Certified Adviser.

Kontakt

  • CybAero

Prenumerera

Dokument & länkar