CybAero offentliggör årsredovisning 2016, med revisionsberättelse som avviker från standardutformningen

CybAero offentliggör idag årsredovisningen för 2016, den finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, samt bifogad som PDF i detta pressmeddelande.

Revisionsberättelsen avviker från standardutformningen och har lämnats den 8 juni 2017. Revisorerna avstyrker att resultaträkningen och balansräkningen fastställs men tillstyrker ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

Motivet för den orena revisionsberättelsen är enligt revisorerna följande (citat ur revisionsberättelsen):
”Enligt vår uppfattning har årsredovisningen, på grund av hur betydelsefullt det förhållande som beskrivs i avsnittet Grund för uttalanden är, inte upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger inte en rättvisande bild av Cybaero ABs finansiella ställning per den 31 december 2016 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.”

”Bolaget redovisar fordringar på beställare om 48,3 (45,6) MSEK. Av förvaltningsberättelsen framgår att leveransprojekt försenats och fördyrats till följd av vidare insatser i utveckling, tester, systemintegration och leveransförberedelser. De slutliga fabrikstesterna som var planerade att genomföras under 2016 är ännu inte färdigställda. Omständigheterna är av betydelse för bedömningen av värdet på tillgångsposten och det kan inte uteslutas att kunden helt eller delvis ifrågasätter betalningsskyldighet. Fordringar på beställare är därmed behäftat med nedskrivningsbehov. Nedskrivningsbehovets storlek är svårbedömt men vi bedömer att det är väsentligt.”

”Vidare finns balanserade utgifter för utvecklingsarbeten till ett värde om 40,0 (46,5) MSEK. För att aktivering ska kunna göras krävs att det finns ekonomiska förutsättningar för att realisera förväntade fördelar. Som följd av den osäkerhet som finns avseende betalningen av fordringar på beställare i kombination med att finansiering inte föreligger i tillräcklig omfattning och att resultatutvecklingen är negativ anser vi att kostnaderna inte längre är balansgilla. Detta medför ett nedskrivningsbehov om 40,0 MSEK och att balansposten inte är redovisad i enlighet med årsredovisningslagen. Resultaträkningen skulle ha belastats med motsvarande belopp för nedskrivningen.”

”Som framgår av förvaltningsberättelsen har bolaget behov av tillskott av kapital. Finansiering var vid avgivandet av revisionsberättelsen inte säkerställd varför det finns en betydande osäkerhet om bolagets förmåga till fortsatt drift.”

Det är bolagets uppfattning utifrån gällande affärsplan, att planerat brygglån tillsammans med förväntade kundinbetalningar samt ytterligare planerad finansiering, täcker bolagets kapitalbehov för den kommande 12-månadersperioden.

ACC Group AB har under 2017 lämnat in ett betalningskrav på förseningsavgifter kopplat till demonstrationssystem. CybAero har bestritt kravet.

Kontakt:
Michael Auerbach, Styrelseordförande

Telefon: 013-465 29 00

E-post: ir@cybaero.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som CybAero ska offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 8 juni 2017 kl. 21:00.

Läs på webben:  www.cybaero.se          Filmer: www.youtube.com/cybaero

Om CybAero
CybAero utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptrar, så kallade RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) med tillhörande sensorsystem för säkrare och kostnadseffektivare flygning i farliga miljöer.

Bolaget har fått stort internationellt genomslag med helikoptern APID One som kan anpassas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag såsom kust- och gränsbevakning, räddningstjänst och kartering. 

CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget har cirka 50 anställda och är listat på NASDAQ First North sedan 2007.  FNCA Sweden AB är Certified Adviser.

Kontakt

  • CybAero