CybAero offentliggör Memorandum

Styrelsen i CybAero AB (publ) (”CybAero”) offentliggör härmed Memorandum, med anledning av förestående företrädesrättsemission (”Emissionen”).

Information om vissa finansiella uppgifter som tidigare inte offentliggjorts

Memorandumet innehåller vissa finansiella uppgifter avseende eget kapital, skulder samt

nettoskuldsättning per den 31 augusti 2013, vilka tidigare inte har offentliggjorts. Dessa uppgifter framgår av tabellerna nedan.

Eget kapital och skuldsättning

Nedan redovisas CybAeros kapitalisering per den 31 augusti 2013.

Eget kapital och skulder*
Belopp i mnkr
Kortfristiga skulder
Mot garanti eller borgen 0,1
Mot säkerhet 0,0
Blancokrediter 9,3
Totalt kortfristiga   skulder 9,4
Långfristiga skulder
Mot garanti eller borgen 1,1
Mot säkerhet 0,0
Blancokrediter 20,01
Totalt långfristiga   skulder 21,1
SUMMA SKULDER 30,4
EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Aktiekapital 13,0
Bundna reserver/reservfond 0,5
Totalt bundet eget   kapital 13,5
Fritt eget kapital
Överkursfond 71,4
Fria reserver/balanserat resultat -65,4
Periodens resultat -7,5
Totalt fritt eget   kapital -1,5
SUMMA EGET KAPITAL 12,0
SUMMA KAPITALISERING 42,5
*Sammanställningen över skulder och eget kapital per   31 augusti 2013 har ej granskats av Bolagets revisor.
1 Konvertibellån AeroVironment

Nettoskuldsättning

Nedan redovisas CybAeros nettoskuldsättning per den 31 augusti 2013.

NETTOSKULDSÄTTNING
(belopp i mnkr)
A) Kassa och bank 1,5
B) Andra likvida medel 4,02
C) Kortfristiga finansiella placeringar -
D) Likviditet (A+B+C) 5,5
E) Kortfristiga fordringar 15,6
F) Kortfristiga banklån 0,0
G) Kortfristig del av långfristiga skulder 0,1
H) Andra kortfristiga skulder 9,3
I) Kortfristiga skulder (F+G+H) 9,4
J) Netto kortfristig skuldsättning (I-D-E) -11,7
K) Långfristiga banklån 4,02
L) Utestående obligationslån 20,03
M) Andra långfristiga skulder exkl minoritetsintressen -
N) Långfristiga skulder (K+L+M) 24,0
O) Nettoskuldsättning (J+N) 12,3
2 Inklusive fullt utnyttjad   checkräkningskredit (limit 4,0 mnkr)
3 Konvertibellån AeroVironment

Memorandum för nedladdning eller beställning

Memorandumet kan laddas ner på:

Tryckt memorandum kan beställas från CybAero:

Information till aktieägare med anledning av Emissionen

  • Direktregistrerade aktieägare kommer per post att erhålla:

a)                  tryckt memorandum;

b)                  vd-brev;

c)                  emissionsredovisning;

d)                  särskild anmälningssedel; samt

e)                  anmälningssedel för teckning utan företräde (porto betalt).

  • Förvaltarregistrerade aktieägare kommer per post att erhålla (observera att detta inte gäller för aktieägare som har sitt innehav i en kapitalförsäkring):

a)                  tryckt memorandum;

b)                  vd-brev; samt

c)                  anmälningssedel för teckning utan företräde (porto betalt).

Informationsträffar med anledning av Emissionen

CybAero kommer att hålla informationsträffar med anledning av Emissionen, dit alla intresserade inbjuds att delta, såväl aktieägare som de som inte är aktieägare.

  • Malmö, måndag 25 november, kl 17.30 (smörgås från 17.00), Malmö Börshus, Skeppsbron 2
  • Stockholm, tisdag 26 november, kl 12.00 (lunchmöte), Remiums lokaler, Kungsgatan 12 - 14
  • Göteborg, onsdag 27 november, kl 18.00 (smörgås från 17.30), Gothia Towers, Mässans gata 24
  • Linköping, torsdag 28 november, kl 18.00 (smörgås från 17.30), Linköping Konsert & Kongress, Konsistoriegatan 7
  • Stockholm, måndag 2 december, kl 18.00 (smörgås från 17.30), World Trade Center, Klarabergsviadukten 70

Anmälan till informationsträffarna sker per e-post till: info@cybaero.se, per telefon till +46 (0) 13 ‑ 465 29 00 eller per fax till +46 (0) 775 ‑ 70 71 58.

Linköping 18 november 2013

Styrelsen i CybAero AB (publ)

Läs på webben: www.cybaero.se                     Filmer: www.youtube.com/cybaero

Viktig information

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till bland annat USA, Kanada, Japan, Australien, Nya Zeeland, Sydafrika eller något annat land eller jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med Units, uniträtter eller andra värdepapper i CybAero. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i CybAero kommer endast att ske genom det memorandum som Bolaget offentliggör den 18 november 2013.

Varken uniträtterna, betalade tecknade Units eller de nya aktierna eller teckningsoptionerna kommer att registreras enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.

För mer information:
Mikael Hult, verkställande direktör CybAero AB, tel 070-564 25 45 e-post: mikael.hult@cybaero.se

Claes Drougge, styrelseordförande, tel 070-757 24 68

Om CybAero
CybAero AB utvecklar, tillverkar och marknadsför autonoma, obemannade helikoptrar (s k VTOL UAV) med tillhörande sensorsystem för både försvarsverksamhet och civila uppdrag. CybAero bildades 2003 på en grund lagd redan 1992 genom ett forskningssamarbete mellan Linköpings universitet och nuvarande FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut). CybAero är idag etablerat som en ledande global aktör inom VTOL-UAV-området. Företagets produkt APID har fått stor global uppmärksamhet genom sin användarvänlighet, robusthet och priseffektivitet. CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget har drygt 20 anställda och är listat på NASDAQ OMX First North sedan 2007. Remium Nordic AB (08 - 454 32 00) är Certified Adviser.

Kontakt

  • CybAero

Prenumerera

Dokument & länkar