CybAero publicerar prospekt och offentliggör ny finansiell information

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i USA, Australien, Japan, Kanada, Hong Kong, Nya Zeeland, Singapore, Schweiz eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution kan vara föremål för legala restriktioner.

Styrelsen i CybAero AB (publ) (”CybAero” eller ”Bolaget”) har upprättat ett prospekt i samband med CybAeros förestående företrädesemission om 128 MSEK. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.cybaero.se, på Erik Penser Banks hemsida, www.penser.se och på Redeyes hemsida, www.redeye.se.

I prospektet redovisas CybAeros kapitalstruktur och annan finansiell information som inte tidigare publicerats per den 31 augusti 2016. Nedanstående tabeller återger denna information om Bolagets egna kapital, nettoskuldsättning och ytterligare finansiell information per den 31 augusti 2016. 

Eget kapital och skulder

Belopp i KSEK 31-aug-16
Summa kortfristiga skulder 50 445
Mot borgen -
Mot säkerhet1 34 000
Blancokrediter 16 445
Summa långfristiga skulder 6 519
Mot borgen -
Mot säkerhet2 58
Blancokrediter 6 461
Summa eget kapital 58 191
Aktiekapital 47 992
Reservfond 493
Andra reserver 9 706

1.Säkerhet i form av företagsinteckningar till ett belopp om 10 MSEK

2.Äganderättsförbehåll till förmån för Åtvidabergs Sparbank 

Nettoskuldsättning1

Belopp i KSEK 31-aug-16
A. Kassa 1
B. Likvida medel 1 114
C. Lätt realiserbara värdepapper -
D. Summa likviditet (A+B+C) 1 115
E. Kortfristiga räntebärande fordringar -
F. Kortfristiga bankskulder 8 000
G. Kortfristig del av långfristiga skulder -
H. Andra kortfristiga skulder 42 445
I. Summa kortfristiga skulder (F+G+H) 50 445
J. Kortfristig nettoskuldsättning (I-E-D)                     49 330
K. Långfristiga banklån 58
L. Emitterade obligationer -
M. Andra långfristiga skulder -
N. Långfristig skuldsättning (K+L+M) 58
O. Nettoskuldsättning (J+N) 49 338

1.Notera att endast räntebärande skulder redovisas i tabellen

Rådgivare

Finansiella rådgivare till CybAero i samband med nyemissionen är Erik Penser Bank och Redeye AB. Legal rådgivare till Bolaget är Advokatfirman Delphi.

Investerarträffar

CybAeros VD Rolf Schytt kommer delta i följande investerarträffar nästa vecka:

Stockholm 18 oktober

https://www.anpdm.com/public/event/RegistrationForm/4141594B74414158477440

Göteborg 20 oktober

http://www.anpdm.com/public/run-form.aspx?Id=43405F4A7149445C447740&EventId=4142584770444A59407840&SessionId=41405F4777464B5A477840

Eventet i Göteborg kommer livesändas, följ eventet här: http://beta.redeye.se/member/dashboard/506561/livestream-redeye-investor-forum-goteborg-20-oktober

För mer information vänligen kontakta:
Emmelie Axelsson, Marknads- och kommunikationschef, CybAero AB, tel 013-465 29 30 e-post: emmelie.axelsson@cybaero.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som CybAero ska offentliggöra enligt marknadsmissbruksförordningen. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 17 oktober 2016 kl.16:30

Läs på webben:  www.cybaero.se              Filmer: www.youtube.com/cybaero

Om CybAero
CybAero utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptrar, så kallade RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) med tillhörande sensorsystem för säkrare och kostnadseffektivare flygning i farliga miljöer.

Bolaget har fått stort internationellt genomslag med helikoptern APID One som kan anpassas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag såsom kust- och gränsbevakning, räddningstjänst och kartering. 

CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget har cirka 50 anställda och är listat på NASDAQ OMX First North sedan 2007.  FNCA Sweden AB är Certified Adviser.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i CybAero AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i CybAero AB (publ) kommer endast att ske genom det prospekt som nu offentliggörs.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Hong Kong, Nya Zeeland, Singapore, Schweiz eller Sydafrika eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar CybAero AB (publ):s aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Om CybAero
CybAero utvecklar och tillverkar fjärrstyrda helikoptrar, så kallade RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) med tillhörande sensorsystem för säkrare och kostnadseffektivare flygning i farliga miljöer.

Bolaget har fått stort internationellt genomslag med helikoptern APID One som kan anpassas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag såsom kust- och gränsbevakning, räddningstjänst och kartering. 

CybAero har sitt huvudkontor i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget har cirka 50 anställda och är listat på NASDAQ OMX First North sedan 2007.  FNCA Sweden AB är Certified Adviser.

Kontakt

  • CybAero