Delårsrapport januari – juni 2007 CybAero AB (publ)

Perioden januari – juni 2007
_ Nettoomsättningen uppgick till 44 989 sek
_ (koncernen 44 989 sek)
_ EBITA uppgick till -6 881 134 sek
_ (koncernen -7 526 761 sek)
_ Resultat efter skatt uppgick till -7 910 401 sek
(koncernen -7 909 715 sek)
_ Vinst per aktie uppgick till -1,77sek
Perioden januari – juni 2006
_ Nettoomsättningen uppgick till 1 621 815 sek
_ EBITA uppgick till -5 125 675 sek
_ Resultat efter skatt uppgick till -5 694 188 sek
_ Vinst per aktie uppgick till -2,33 kr

Allmänt om verksamheten
CybAero utvecklar och marknadsför luftburna sensorsystem. Dessa är baserade på datorstyrda,
obemannade, farkoster som startar och landar vertikalt, så kallade UAV VTOL, eller enklare uttryckt -
förarlösa helikoptrar.
Bolaget är fr.o.m. 13 juni 2007 listat på OMX, First North.
Från och med ingången av 2007 är CybAero AB moderföretag då ett dotterbolag bildats i USA,
CybAero LLC.
Dotterbolaget har bildats för att hantera nya produkter framförallt på den Amerikanska kontinenten. I
koncernen ingår även ett intressebolag i Förenade Arabemiraten som har varit vilande under
perioden. Dock har vissa kostnader för administration belastat bolaget varför andelen i intressebolaget
har reducerats med 42 087 sek.
Resultatutveckling under perioden
Perioden har präglats av fortsatt satsning på färdigställande av APID 55, moderbolagets
huvudprodukt samt marknadsföring av koncernens produkter. Resultatutvecklingen ligger i linje med
bolagets planering.
Redovisningsprinciper
I delårsrapporten har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts som i senaste
årsredovisning. Delårsrapporten har upprättats i överensstämmelse med BFNAR 2007:1
Investeringar
Under perioden uppgår bruttoinvesteringar i anläggningstillgångar belopp 87 207 sek
( koncernen 87 207sek)
Likviditet
Likviditeten har under perioden ökat med 2 454 226 sek.
Lån har upptagits med 191 000 sek.
Under perioden har moderbolaget genomfört nyemissioner på totalt 21 888 596 sek efter
emissionskostnader.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN
I början av februari färdigställdes vårt flight control system och flera autonoma (dvs helt datorstyrda,
utan inblandning av pilot) flygningar genomfördes. Det innebär att vårt pågende kontrakt gällande
leverans av sju system till Förenade Arabemiratens försvarsmakt har återupptagits och planeras avslutas under året. Det återstår ca 10 MSEK att avropa på kontraktet som ursprungligen uppgick till
drygt 30 MSEK. Vidare innebär det att vi nu har en produkt som kan säljas till presumtiva kunder i
Mellanöstern.
CybAero har för avsikt att tillhandahålla en ny farkost som kan säljas på hela världsmarknaden. Ett
samarbete med amerikanska forskningsinstitutionen US Naval Research Lab (NRL) har därför inletts
efter årsskiftet. NRL har utvecklat en farkost (Vantage), i ungefär samma storleksklass som APID 55
men med andra egenskaper och prestanda, och har sökt ett bolag som kan färdigställa och
kommersialisera produkten. I samband med detta har vi bildat ett amerikanskt dotterbolag, CybAero
LLC. Vi bedömer bland annat den amerikanska marknaden som ytterst intressant på sikt.
Under perioden har bolagets organisation förstärkts med en teknisk chef samt en marknads- och
försäljningschef.
Ytterligare förstärkning inom utveckling och produktion pågår för att möta framtida behov.
Marknadsaktiviteter
CybAero deltog 1-3 mars på den stora helikoptermässan HAI i Orlando USA, tillsammans med NRL.
Vi ställde gemensamt ut deras produkt Vantage och mottagandet var över förväntan. Detta bekräftar
att intresset från den civila marknaden för VTOL UAV:er ökar kraftigt och flera konkreta förfrågningar
bearbetas för närvarande.
CybAero deltog för första gången på Paris Air Show 18-24 juni. CybAero deltog genom det
amerikanska dotterbolaget CybAero LLC, vilket gav direktacess till flera intressanta leverantörer och
kunder.
Inför listningen på First North omarbetades bolagets hemsida samt introducerades ny logotype.
Avtal med Secure Risk i Pakistan
CybAero tecknades den 26 mars 2007 ett avtal med det Pakistanska företaget Secure Risk gällande
marknadsföring av Bolagets produkter i Pakistan.
Väsentliga händelser efter periodens slut
Det under våren inledda samarbetet med US Naval Research Laboratory (NRL) har lett fram till att
Cybaero har träffat ett avtal med NRL om vidareutveckling och försäljning av den obemannade
helikoptern Vantage. Avtalet ger CybAero bl.a. tillgång till den amerikanska marknaden som är
världens största.
Bolaget har erhållit leveransgodkännande från SAAB på en APID 55 vilken beställdes i samband med
samarbetsavtalet som träffades 2005.
Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
Nästa rapporteringstillfälle är bokslutskommunikén den 14 februari 2008.
Linköping 2007-08-23
Mikael Hult
VD


RESULTATRÄKNING
Moderbolag
2007-01-01 2006-01-01 2006-01-01
2007-06-30 2006-06-30 2006-12-31
Intäkter 44 989 1 621 815 5 263 286
Rörelsens kostnader -7 470 906 -7 242 815 -14 356 101
Rörelseresultat -7 425 917 -5 621 000 -9 092 815
Finansiella poster 161 143 -36 594 -76 485
Resultat före bokslutsdispositioner o skatt -7 264 774 -5 657 594 -9 169 300
Koncernen
2007-01-01 2006-01-01 1) 2006-01-01
2007-06-30 2006-06-30 2006-12-31
RÖRELSENS INTÄKTER M M
Nettoomsättning 44 989 1 600 020 2 327 601
Förändring av varor under tillverkning och färdiga varor - - 900 700
Aktiverat arbete för egen räkning - - 575 000
Övriga rörelseintäkter - 21 795 1 459 985
Summa intäkter 44 989 1 621 815 5 263 286
RÖRELSENS KOSTNADER
Råvaror och förnödenheter - -645 804 -1 839 151
Övriga externa kostnader -3 894 416 -3 935 297 -6 556 792
Personalkostnader -3 676 648 -2 166 389 -4 896 319
Avskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar -544 783 -531 919 -1 063 839
Summa rörelsens kostnader -8 115 847 -7 279 409 -14 356 101
Rörelseresultat -8 070 858 -5 657 594 -9 092 815
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR
Resultat från andelar i intressebolag -42 087 - -
Ränteintäkter och liknande resultatposter 265 657 15 200 42 552
Räntekostnader och liknande resultatposter -62 427 -51 794 -119 037
Summa resultat från finansiella investeringar 161 143 -36 594 -76 485
Resultat efter finansiella poster och före skatt -7 909 715 -5 694 188 -9 169 300
Skatt på årets resultat - - -
PERIODENS RESULTAT -7 909 715 -5 694 188 -9 169 300
1) Jämförelseperiod 2006 avser moderbolag
BALANSRÄKNING
Koncernen
TILLGÅNGAR 2007-06-30 2006-06-30 1) 2006-12-31 1)
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 2 603 516 3 023 923 3 101 219
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och Inventarier 241 162 156 904 201 035
Finansiella tillgångar
Andelar i intresseföretag 875 850 917 937 917 937
Summa anläggningstillgångar 3 720 528 4 098 764 4 220 191
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Råvaror och förnödenheter 1 971 197 1 297 291 683 007
Varor under tillverkning 900 700 - 900 700
Förskott till leverantörer 59 551 - 59 551
Kundfordringar och andra fordringar - 385 149 -
Övriga kortfristiga fordringar 11 546 652 2) 325 698 105 248
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 000 41 959 19 420
Likvida medel 2 564 765 3 328 398 110 539
Summa omsättningstillgångar 17 057 865 5 378 495 1 878 465
SUMMA TILLGÅNGAR 20 778 393 9 477 259 6 098 656
1) Jämförelseperiod 2006 avser moderbolag
2) Varav fordran på Mangold Fondkommission avseende
resterande emissionslikvid 11 277 000 sek
BALANSRÄKNING
Koncernen
2007-06-30 2006-06-30 1) 2006-12-31 1)
EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Aktekapital 637 379 223 375 500 000
Ej registrerad nyemission 14 277 000 8 299 500 -
Reservfond 493 206 641 667 493 206
Fritt eget kapital
Överkursfond 7 474 217 1 365 835 10 167 172
Balanserat resultat -203 503 -1 201 375 -1 201 375
Periodens resultat -7 909 715 -5 694 188 -9 169 300
Summa eget kapital 14 768 584 3 634 814 789 703
SKULDER
Långfristiga skulder
Långfristiga skulder tilll kreditinstitut 1 884 596 2 460 596 1 693 596
Summa långfristiga skulder 1 884 596 2 460 596 1 693 596
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 637 851 1 139 592 1 057 750
Övriga kortfristiga skulder 61 836 566 607 199 552
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 425 526 1 675 650 2 358 055
Summa kortfristiga skulder 4 125 213 3 381 849 3 615 357
Summa skulder 6 009 809 5 842 445 5 308 953
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 20 778 393 9 477 259 6 098 656
Ställda säkerheter 2 050 000 2 000 000 2 000 000
Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga
1) Jämförelseperiod 2006 avser moderbolag
KASSAFLÖDESANALYS
Koncernen
2007-01-01 2006-01-01 2006-01-01 1)
2007-06-30 2006-06-30 2006-12-31
Resultat efter finansnetto -7 909 715 -5 694 188 -9 169 300
Justerat för ej kassaflödespåverkande poster 586 870 531 919 1 063 839
Förändring av lager -1 288 190 - -345 967
Förändring av kortfristiga fordringar -11 436 984 2) 23 817 651 955
Förändring av kortfristiga skulder 509 856 137 412 370 920
Kassaflöde från den löpande verksamheten -19 538 163 -5 001 040 -7 428 553
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar - - -575 000
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -87 207 -13 634 -91 981
Kassaflöde från investeringsverksamheten -87 207 -13 634 -666 981
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Förändring av eget kapital - nyemission 21 888 596 7 669 479 8 299 480
Amortering av låneskulder -167 000
Upptagna lån 191 000 600 000 -
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 22 079 596 8 269 479 8 132 480
PERIODENS KASSAFLÖDE 2 454 226 3 254 805 36 946
Likvida medel (IB) 110 539 73 593 73 593
Likvida medel vid periodens slut 2 564 765 3 328 398 110 539
1) Jämförelseperiod 2006 avser moderbolag
2) Varav fordran på Mangold Fondkommission avseende
resterande emissionslikvid 11 277 000 sek
FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
Aktiekapital
Reserv-fond
Överkursfond
och ej
registrerat
aktiekapital
Ansamlad förlust inkl årets resultat
Summa eget kapital
INGÅENDE BALANS PER 1 JANUARI 2007 500 000 493 206 - -203 503 789 703
Periodens resultat - - - -7 909 715 -7 909 715
Nyemission 137 379 - 7 474 217 - 7 611 596
Nyemission under registrering - - 14 277 000 - 14 277 000
Utgående balans per den 30 juni 2007 637 379 493 206 21 751 217 -8 113 218 14 768 584
Aktiekapital
Reservfond/
Pågående nyemission
Överkursfond
Balanserat
resultat
Årets resultat
Summa eget kapital
INGÅENDE BALANS PER 1 JANUARI 2006 125000 2 735 898 - 323 731 -1 525 106 1 659 523
Resultatdisposition enligt stämmobeslut - - - -1 525 106 1 525 106 0
Resultat 2006 - - - - -9 169 300 -9 169 300
Fondemission 148461 -148 461 - - - 0
Nyemission 226539 -2 094 231 10 167 172 - - 8 299 480
Utgående balans per den 31 dec 2006 500 000 493 206 10 167 172 -1 201 375 -9 169 300 789 703
INGÅENDE BALANS PER 1 JANUARI 2007 500 000 493 206 10 167 172 -1 201 375 -9 169 300 789 703
Resultatdisposition enligt stämmobeslut - - -10 167 172 997 872 9 169 300 -
Resultat 2007-06-30 - - - - -7 264 774 -7 264 774
Nyemission 137 379 - 7 474 217 - - 7 611 596
Nyemission ej registrerad - 14 277 000 - - - 14 277 000
Utgående balans per den 30 juni 2007 637 379 14 770 206 7 474 217 -203 503 -7 264 774 15 413 525
KONCERNEN
MODERBOLAGET
NYCKELTAL FÖR KONCERNEN
2007-06-30 2006-06-30
MARGINALER
Bruttomarginal, % 100,0% 60,0%
Rörelsemarginal,% Neg Neg
Vinstmarginal,% Neg Neg
RÄNTABILITET
Rantabilitet på genomsnittligt sysselsatt kapital, % Neg Neg
Rantabilitet på genomsnittligt eget kapital, % Neg Neg
KAPITALSTRUKTUR
Soliditet, % 71,1% 38,3%
Nettoskuldsättningsgrad, % 80,9% -21,2%
Andel riskbärande kapital,% 71,1% 38,3%
Räntetäckningsgrad, ggr Neg Neg
ÖVRIGT
Nettoinvesteringar i anläggningstillgångar, kr 87 207 13 634
Löner, andra ersättningar och sociala kostander,
kr 3 676 647 2 166 389
Medelantal anställda, st 12 8
DATA PER AKTIE
Antal aktier vid periodens slut, st (registrerade) 4 481 190 2 815 440
Genomsnittligt antal aktier, st (registrerade) 4 481 190 2 427 647
Resultat per aktie för utspädning -1,77 -2,33
Resultat per aktie efter utspädning 3) -1,65 -
Eget kapital per aktie 3,30 1,29
Utdelning per aktie. Kr n/a n/a
3)Med hänsyn tagen till optionsprogram nr 1, 300 000 tecknings
optioner (in the money) teckningstid t.o.m. 071231
DEFINITIONER AV NYCKELTAL
Bruttomarginal: Nettoskuldsättningsgrad:
Nettoomsättningen med avdrag för inköpskostnader Räntebärande skulder minskat med finansiella räntebärande
i procent av nettomsättningen tillgångar (inklusive likvida medel) dividerat med eget kapital.
Rörelsemarginal: Andel riskbärande kapital:
Rörelseresultatet i procent av omsättningen Summan av eget kapital och uppskjutna skatteskulder
dividerat med balansomslutningen.
Vinstmarginal:
Resultat efter finansiella poster i procent av omsättningen Räntetäckningsgrad:
Resultat efter finansnetto ökat med finansiella kostnader
Räntabilitet på genomsnittligt sysselsatt
kapital: dividerat med finansiella kostnader.
Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i procent
av genomsnittligt sysselsatt kapital. Genomsnittligt sysselsatt Genomsnittligt antal aktier:
kapital har beräknats som ingående plus utgående sysselsatt Ett vägt genomsnitt av antalet utestående aktier under
kapital dividerat med 2 perioden. Genomsnittet har räknats ut genom att summera
antalet aktier vid varje månads slut och dividera med antalet
Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital: månader under perioden.
Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget kapital.
Genomsnittligt eget kapital har beräknats som ingående plus Resultat per aktie:
utgående eget kapital dividerat med två. Resultat efter skatt dividerat med genomsnittliga antalet
aktier.
Soliditet:
Eget kapital i procent av balansomslutningen. Eget kapital per aktie:
Eget kapital dividerat med antal aktier vid periodens slut.


Kontakt

  • CybAero

Prenumerera

Dokument & länkar