Delårsrapport januari-juni 2011, CybAero AB (publ) Org. Nr. 556639-6817

 

- Samarbetsprojekten med Indra och Cassidian fortsätter generera intäkter. Nettoomsättningen för 1:a halvåret 2011 har mer än dubblerats jämfört med samma period 2010.

- Ökad kundfakturering har lett till större avskrivningar av immateriella tillgångar.

- CybAero och EADS Astrium inleder samarbete om utveckling av unikt automatiskt landningssystem.

- Indras och CybAeros samarbetsprojekt Pelicano godkänns av spanska ”State Aviation Safety Agency” för prov- och demonstrationsflygningar. Tillståndet visar att Pelicano uppfyller kvalitets- och säkerhetsstandarder liknande de som gäller för bemannade flygplan.

- Strategisk rekrytering av försäljnings- och marknadschef genomförd. Niklas Nyroth från marknadsledaren Schiebel tillträder 1 juli 2011.

Perioden januari – juni 2011
-        Nettoomsättningen uppgick till 7 099 kkr
-        EBITA uppgick till -2 869 kkr
-        Resultat efter skatt uppgick till -3 484 kkr
-        Resultat per aktie uppgick till -0,12 SEK
Perioden januari – juni 2010
-        Nettoomsättningen uppgick till 1 773 kkr
-        EBITA uppgick till -5 567 kkr
-        Resultat efter skatt uppgick till -5 840 kkr
-        Resultat per aktie uppgick till -0,21 SEK

Allmänt om verksamheten
CybAero utvecklar och marknadsför luftburna, datorstyrda, obemannade farkoster som startar och landar vertikalt, så kallade VTOL UAV, enklare uttryckt förarlösa helikoptrar. Efter ett genomfört strategiarbete under året har bolagets inriktning ändrats till en specialisering mot själva farkosten i stället för den tidigare dominerande systemansatsen. Denna förändring har krönts med framgång såtillvida att ett antal potentiellt mycket lovande större samarbetsprojekt med världsledande flyg- och försvarsföretag inletts. Bolaget är sedan 13 juni 2007 listat på NASDAQ OMX, First North.

Händelser under perioden

Marknad
CybAero har under perioden haft fortsatta framgångar som tillverkare av VTOL-farkoster för inbyggnad i andra företags UAV-system. Redan under föregående år tecknades ett Subcontract med det spanska företaget Indra. Samarbetet med Indra har fördjupats under året och den första APID/Pelicano som levererades används löpande för flygutprovning av Indra i Spanien.

Indras flygverksamhet kröntes med framgång genom att produkten Pelicano i april godkändes av spanska ”State Aviation Safety Agency” för prov- och demonstrationsflygningar. Systemet uppfyller därmed kvalitets- och säkerhetsstandarder liknande de som gäller för bemannade flygplan.

I juni genomförde CybAero och Indra en så kallad Critical Design Review inför leveransen av Pelicano nummer 2 som skall levereras under hösten 2011. Samma månad presenterade Indra Pelicano-systmet på årets största flygutställning Paris Air Show med mycket gott mottagande.

Under början av perioden genomfördes framgångsrikt flygningar för Cassidian (tidigare EADS Defense & Security) med den APID-farkost som beställdes föregående år. I maj beställde Cassidian ytterligare en farkost för demonstrationer och tester av Cassidians dieselmotorlösning. Farkosten levererades och provflögs inför Cassidians ledning i samband med Paris Air Show i Frankrike i juni. På mässan fick den fullskalemodell av en tänkbar ny helikopter som visades mycket stor uppmärksamhet.

CybAero och EADS-dottern Astrium tecknade under perioden en avsiktsförklaring, Letter of Intent, avseende ett unikt system för automatisk landning av obemannade farkoster på fartyg. Astrium är världens näst största rymdföretag och det är också modern rymdteknik som ligger till grund för konstruktionen. Landningssystemet blir bland annat en delkomponent i det deltagande i forskningsprojektet Arctic UAS i vilket CybAero kommer att operera APID-helikoptern i krävande arktisk miljö i samarbete med bland andra norska kustbevakningen.

Under perioden offentliggjorde CybAero tillsammans med tyska Hirth att man som världens första UAV-tillverkare kommer att kunna erbjuda en s.k. Heavy Fuel-motor. Motorn som kan drivas på flygfotogen innebär en ny dimension i säkerhetstänkandet främst för marina applikationer och ger betydligt ökade möjligheter att exempelvis operera från fartyg och integreras i militära konvojer och operationer.

CybAeros arbete under perioden har inneburit att bolagets resurser fokuserats till den egenutvecklade helikopterplattformen APID 60 samt till samarbetena med Indra och Cassidian. CybAeros roll som en erkänd aktör inom UAV-branschen är väl etablerad.

Ekonomi
Kundintäkterna låg under räkenskapsårets första halvår på en avsevärt högre nivå än samma period förra räkenskapsåret och ligger nu på en nivå som motsvarar företagets interna planer. Intäkterna kommer huvudsakligen från verksamheten tillsammans med Cassidian och Indra. Då en större del av verksamheten avsett kundorder har aktiveringarna minskats under året och avskrivningarna på immateriella tillgångar har ökat.

CybAero har under året amorterat ner lån, vilket innebär att lånebördan minskat med 862 kkr.

Emissioner
Under juni månad (8 - 23 juni) genomfördes en företrädesemission som ett led i kapitaliseringen av CybAero. Emissionen fulltecknades vilket innebar att bolaget tillfördes 15 MSEK. Avsikten med emissionen är att likviden främst skall användas i arbetet att skapa en fungerande produktionsorganisation samt i marknadsföring.

Ledning och styrelse
Under våren tillträdde Göran Larsbrink i CybAeros styrelse. Larsbrink är före detta officer med konteramirals grad och har en bred erfarenhet från ledande positioner inom bland annat FMV och regeringskansliet. Vidare har han haft ledande befattningar i Högkvarteret bland annat som chef för sjöstridsområdet. Larsbrink har stor erfarenhet inom såväl strategiska frågor som inom produktutveckling och stärker CybAeros positioner inom dessa områden. Vid stämman avgick Jan Nilsson som varit styrelseledamot sedan 2006.

Väsentliga händelser efter periodens slut
Den 1 juli tillträdde Niklas Nyroth tjänsten som försäljnings- och marknadschef på CybAero. Nyroth verkade tidigare i samma befattning hos marknadsledaren, österrikiska tillverkaren Schiebel. Rekryteringen är strategiskt och befäster CybAeros vilja att satsa ännu hårdare på att etablera produktfamiljen APID på en global marknad.

Redovisningsprinciper
I bokslutsrapporten har samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder använts som i senaste årsredovisning. Rapporten har upprättats i överensstämmelse med BFNAR 2007:1

Investeringar
Under perioden uppgår bruttoinvesteringar i anläggningstillgångar till 2 719 kkr.

Likviditet
Periodens kassaflöde uppgår till 6 794 kkr och bolagets likvida medel uppgår på balansdagen till 7 028kkr. Bolaget har under halvåret tillförts totalt 10 350 kkr genom nyemission, resten av emissionen tillförs under juli. Under perioden har CybAeros lånebörda minskat genom bland annat amortering på drygt 800 kkr på låneskuld till Almi.

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Nästa rapporttillfälle: Bokslutskommuniké januari - december 2011, den 24 februari 2012.

Linköping 26 augusti 2011

Leif Erlandsson

VD

För mer information:
Leif Erlandsson, Verkställande direktör CybAero AB, tel 070-303 50 00
e-post:
leif.erlandsson@cybaero.se

Läs på webben:  www.cybaero.se
Filmer: www.youtube.com/cybaero

Artiklar: http://www.defensenews.com/story.php?i=5164683&c=FEA&s=BUS http://www.expressen.se/nyheter/1.2304459/obemannad-helikopter-redo-for-export

Om CybAero
CybAero AB utvecklar och tillverkar autonoma obemannade helikoptrar (s k VTOL UAV) med tillhörande sensorsystem som kan anpassas för både försvarsverksamhet och civila uppdrag. CybAero anses av branschanalytiker vara en av världens ledande inom området
http://www.defensenews.com/story.php?i=5164683&c=FEA&s=BUS . CybAero bildades 2003 på en grund lagd redan 1992 genom ett forskningssamarbete mellan Linköpings universitet och nuvarande FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut). CybAero har sitt huvudkontor vid FMV:s test- och provningsanläggning vid Malmen. Bolaget har ett 15-tal verksamma medarbetare och är listat på NASDAQ OMX First North. Thenberg & Kinde Fondkommission, tel 08-545 84 500, är Certified Adviser.

Kontakt

  • CybAero

Prenumerera

Dokument & länkar